Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика
 Висше Училище Международен Колеж Разработил: Фак. номер: Преподавател: 2 0 1 3 г. I. Уводна част Резюме: Предприемаческият план е насочен към развиване на самостоятелна стопанска дейност в областта на производство на мебели по поръчка. Предвижда се преимуществено изработване на мебели за дома, но се включва и разработване на пазара по отношение изработване на обзавеждане на офиси и обществени институции. По данни на НСИ през 1999 година домакинствата в България са отделяли средно по 119 лв. за

Категория на документа: Документи по Икономика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ" К У Р С О В А Р А Б О Т А по дисциплината "Статистически изследвания" на тема: " Изследване на връзката между доходите на домакинствата и разходите извършени за покупка на храна и напитки" (2001г. - 2011г.)" Изготвил: Проверил: Кристияна Димитрова Харизанова, Фак. №: 877 Доц.Д-р Веселин Хаджиев Специалност "Финанси" Гл.Ас.Д-р Ваня Стоянова Курс: 4, група: 18 Варна 2013 Въведение Доход е получаването на парични средства или парични екви

Категория на документа: Документи по Икономика
10 Октомври 2011 г. Фирмено управление Лекция 1 Въведение във фирменото управление 1) Понятие за ФУ - Предназначението е да адаптира фирмите към непрекъснато-променящата се външна среда с оглед тя да постигне набелязаните си цели и да получи съответната предвидена икономическа изгода (печалба). ФУ може да се дефинира - управление насочено към оптимално използване на ресурси за производство на продукция предназначена за пазара, с оглед задоволяване на потребности в обществото и получаване на печ

Категория на документа: Документи по Икономика
 Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Издание: 1.0 Вид на документа: Оперативен документ № на документа: 7.5.1 _OD_1.2.11 В сила от: 14.09.2011 Име на документа Реферат (Самостоятелна работа, Задание на студент, Тест) Страница: 1 от 1 РЕФЕРАТ по дисциплината "РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ" на тема: "Туризмът в Сливенския регион" Разработил: Мирослава Чобанова Фак. № 251, РИ Проверил:........................ (Доц. Д-р Б. Стойкова) Гр. Стар Загора 2013г. 1. Община Сливен Сливенският регио

Категория на документа: Документи по Икономика
I. УВОД В ТЕОРИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА 1. Типове стопански системи А) Затворена икономика (автархично стопанство); Б) Отворена икономика; В) Регионално стопанство; Г) Световно стопанство 2. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 2.1 ФОРМИРАНЕ: I. Производство-търговия; II. Търговия-валутни отношения; III. Изнасяне на капитал; IV. Изнасяне на производство; V. Съвместни дейности; 2.2. Колониален и пазарен тип отношения 2.3. Паритетност в отношенията 2.4 ОСНОВНИ ГРУПИ СТРАНИ: А) Развити - развиващи се; Б) Се

Яндекс.Метрика
92 92 100 100