Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика
Думата "логистика" произлиза от гръцкото логос - понятие, сметка, и логистикос - способен в изчисленията/пресмятането. Стопанската логистика е процес на планиране, осъществяване и контролн на ефективното и ефикасно придвижване и съхранение на продуктите и услугите и свързаната с тях информация, с цел удовлетворяване изискванията на клиента. Военната логистика е наука за планиране и осъществяване на придвижването и поддръжката на военните сили. Включва проектиране, създаване, придобиване, съхран

Категория на документа: Документи по Икономика
"Младежката безработица в Евопейския съюз и България - причини и решения за справяне с нея" В края на 2012г. 7.5 милиона души на възраст между 15-24 г. са били без работа, не са учили и не са били на стаж. Ако се вземе категорията до 30г. стават 14 милиона души, което е 15% от младите в ЕС, включително и тези с дипломи от университети. Подобни неприемливо високи нива на безработицата са трагедия за Европа и показват в колко тежка криза са някои от членките на еврозоната.Това е един от най-подце

Категория на документа: Документи по Икономика
 РУ"Ангел Кънчев" Факултет по природни науки и образование КУРСОВА РАБОТА по Педагогическа валеология на тема Физиопрофилактика на здравето.Предмет,цел и задачи. Изготвил: Проверил: Севим Мехмед Сюлейман проф.А.Момчилова спец.СОТ в ДГ и НУ фак.№126945 Профлактиката е интегрално понятие,което обхваща система от мероприятия,насочени към повишаване резистентността на организма спрямо неблагоприятното въздействие на външната среда.С това се цели укрепване на здравето и продължителността на живота н

Категория на документа: Документи по Икономика
 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ КАТЕДРА "ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ДИСЦИПЛИНА: ИКОНОМИКА НА ТРУДА КУРСОВА РАБОТА Тема: Помощ за пенсиониране Приложение към Заповед № РД 01 - 24 от 16.01.2012 г. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ" (изменена и допълнена) Съвременната концепция за сигурност в професионалното развитие изисква подкрепа за осигуряване на плавен преход между различните етапи от трудовия живот. Застаряването на населен

Категория на документа: Документи по Икономика
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИКА ПРИ ВАК ПЕТЪР ИЛИЕВ ИГНАТИЕВ БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд За присъждане на научна и образователна степен "Доктор" Научна специалност: 05.02.05 "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" Научен ръководител: Ст.н.с. I ст., д-р на ик. н. ГАРАБЕД МИНАСЯН Рецензенти: Проф., ст.н.с. I ст., д-р на ик.н. Пенка Стефано

Яндекс.Метрика
92 92 100 100