Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика
КРИЗИ И КОНФЛИКТИ СЪДЪРЖАНИЕ: УВОД 1. Фактори, обуславящи характера на кризата и военния конфликт. 2. Характеристика, динамика и ескалация на кризи. 3.Процедури по управление на кризи. 4. Рискови фактори и заплахи за възникване на кризисни ситуации и кризи. 5. Историческият опит от кризата в Косово. 6.Система за ранно предупреждение за възникване на кризи и конфликт. 7.Информационно осигуряване на управлението на кризи. 8.Работа на националния ситуационен център. 9.Организация на управлението на

Категория на документа: Документи по Икономика
1.Външноикономическа дейност – същност и обхват. 1.1.Предпоставки за възникване и съществуване. Развитието на съвремения свят е обективно обуславено от редица фактори: а) необходимост от подходяща природна среда, в която да съществува човешкия индивид, тъй като при сегашното интернационализиране и глобализиране въпросите на природата са пряко свързани с икономическата дейност, не само в национален, но и в международен мащаб. Проблемите на екологията определят и външноикономическата дейност във в

Категория на документа: Документи по Икономика
Тема първа ВЪВЕДЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация, държавна администрация и частна /бизнес/ администрация. Администрацията логически се свързва с държавната организация. Една страна може да е земеделска, индустриална или технологическа, но в съвременните условия тя винаги е и чиновническа. Всяка държава има многобройна и развита публична администрация. Например в САЩ 1/3 от инвестициите и разходите на страната са ан

Категория на документа: Документи по Икономика
ВЪВЕДЕНИЕ Последните десетилетия на 20-ти век, особено през 90-те години, окончателно утвърдиха научно-техническия прогрес като най-важният фактор за икономическо развитие, основа за конкурентоспособността на организациите, отраслите, националните икономики. В бъдещото развитие и оцеляването в глобалната икономика централна роля се определя на нововъведенията, които повишават производителността на труда и/или вложения капитал. В началото на 21 век световната икономика активно се опитва да формир

Категория на документа: Документи по Икономика
ВЪВЕДЕНИЕ Последните десетилетия на 20-ти век, особено през 90-те години, окончателно утвърдиха научно-техническия прогрес като най-важният фактор за икономическо развитие, основа за конкурентоспособността на организациите, отраслите, националните икономики. В бъдещото развитие и оцеляването в глобалната икономика централна роля се определя на нововъведенията, които повишават производителността на труда и/или вложения капитал. В началото на 21 век световната икономика активно се опитва да формир

Яндекс.Метрика
92 92 100 100