Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика
Динко Маринов Дионисиев , факултетен номер : 14111056 Пиер Буагилбер Пиер Буагилбер е роден през 1646 г. в Руан. Произхожда от знатно френско семейство, което е наследник на т. нар. разклонка на "дворянството на мантията" - това са дворяните, които по право заемат наследствени служебни длъжности. Един от предците на Буагилбер е знаменитият френски писател Пиер Корней. Буагилбер е названието на имението на дедите на Пиер Лепезан. Обикновено допълнение към имената са имали обуржоазените дворяни.

Категория на документа: Документи по Икономика
РАЗДЕЛ ПЪРВИ Д И А Г Н О С Т И К А ТЕМА 1. СЪЩНОСТ НА ДИАГНОСТИКАТА Цел: Да можете да: • Определите същността на диагностиката; • Разберете разликите между диагноза, диагностициране и диагностика; • Да се запознаете със задачите на диагностиката на организацията; • Да разбирате ролята и етапността на диагностицирането; • Да можете да класифицирате видовете диагностика и видовете диагнози; • Да идентифицирате обектите на управленската диагностика; • Да правите разлика между управленска диагностик

Категория на документа: Документи по Икономика
УВОД Страните от Балканския регион са традиционни търговски партньори на България с особено значение като относителен дял от българския износ. Развитието на търговско-икономическото сътрудничество с тях се определя от влиянието на редица благоприятни фактори като общи граници, сходни традиции, социално-икономически проблеми и др. Обект на последващото статистическото изследване е износът на България в част от нейните търговски партньори от Балканския регион, а това са Румъния, Гърция, Сърбия и М

Категория на документа: Документи по Икономика
ВЪПРОСИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Специалност „ Аграрна икономика” Бакалавърско обучение 1. Поземлени ресурси – същност и особености; почвено плодородие; поземлен кадастър – същност и елементи; методи за пазарна оценка на земята; аренда и арендни отношения. Земята е фундамент за всички човешки дейности, но в селското стопанство тя играе особена роля и има някои незаменими функции. Успоредно с това земеделската земя има редица особености от гледна точка използването й като ресурс за производство. По-важн

Категория на документа: Документи по Икономика
ГЛАВА 1 ЛОГИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА 1.1. Същност на логистиката Логистични дейности (снабдяване, разпределение, складира-не, запасяване, транспортиране и др.) са се извършвали още в древ-ността: те съвсем не са нови. Известно е, че във Византийската им-перия е имало служители, наричани “логитас”, които се грижели за разпределението на хранителните продукти и снабдяването на леги-оните. Доста по-късно френ

Яндекс.Метрика
92 92 100 100