Категория "Икономика"


Категория на документа: Документи по Икономика
 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" КУРСОВА РАБОТА ДИСЦИПЛИНА: Бизнес комуникации и връзки с обществеността ТЕМА: Електронна комуникация Изготвил: Проверил: гр. Шумен 2014г. Съдържание: I. Въведение II. Видове електронна комуникация 1. Телефонна комуникация 1.1. Същност, предимства и недостатъци 1.2. Правила за ефективен разговор по телефона 1.3. Представяне на офиса при телефонно обаждане 1.4. Тактики при водене на телефонни разговори 1.5. Конферентна връзка 1.6. Мобилна кому

Категория на документа: Документи по Икономика
Университет за национално и световно стопанство Курсова работа На тема: Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие "Данон Сердика" АД Изработили: Проверил: София, 2014г Съдържание: 1.Увод...........................................................................3 2.Същност на предприятие "Данон Сердика" АД.....................4 2.1 Описание на предприятието......................................4

Категория на документа: Документи по Икономика
Видове туризъм в област Бургас Проучване на разработени туристически продукти и дестинации, свързани с рекреационен (морски) туризъм; спа-туризъм; еко туризъм; селски туризъм; винен туризъм; ловен туризъм; екстремен туризъм и други видове туризъм, свързан със свободното време - голф, спорт и уелнес. Анализът на туристическите ресурси показа, че Бургас има потенциални възможности за развитие на следните видове туризъм: 1. МОРСКИ РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ Черноморското крайбрежие на Бургаска област е ч

Категория на документа: Документи по Икономика
11/13/2014- Взаимодействие на предприятието с външната среда * Характеристика на външната среда чрез косвените фактори: * Това са фактори на макросредата,тяхното ежедневно въздействие е почти незабележимо,защото те постепенно променят средата на предприятието, тези фактори не подлежат на избор от предприятието; * Тези фактори, подлежат на избор - вярно/невярно?Не подлежат! * Към тези фактори се отнасят: > Политико-правни,икономически,социални,природни и технологични фактори .1 Политико-правни ф

Категория на документа: Документи по Икономика
ТЪРСЕНЕ , ПРЕДЛАГАНЕ И РАВНОВЕСИЕ НА СТОКОВИТЕ ПАЗАРИ ИНДИВИДУАЛО И ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ НА БЛАГА Търсенето е променлива на пазарния механизъм. В икономическата теория под търсене въобще се разбира платежоспособно търсене. То зависи от неограничеността на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги. Условия за идентифициране на търсенето - Наличие на определено количество пари - Желание да се закупи стоката Видове търсене: - индивидуално - общо пазарно ДЕТЕРМИНАНТИ НА ТЪРСЕНЕ - Цен

Яндекс.Метрика
92 92 100 100