Значение на логистиката за повишаване на организационната рентабилност


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Център за дистанционно обучение

Велико Търново

Курсова работа
по
Стопанска логистика

Преподавател: Доц. д-р Ваня Банабакова

На тема:

Значение на логистиката за повишаване на организационната рентабилност

Логистиката е най-бързо развиващия се дял на икономическата практика и теория на модерното капиталистическо стопанство. В днешно време, във века на технологиите и интернет, логистиката отдавна вече не е синоним на транспорт.Нейното значение и роля стават достояние на все повече хора, който отдавна вече знаят колко важна е тя за развиващия се свят. Все по често четем за построяването и развитието на нови логистични центрове, за внедряване на логистични звена, за специалисти логистици и др. Всъщност логистиката не съществува сама по себе си , а е обвързана в сложна система - подсистема от системата компания. Както всяка система управлението и се състои във взимане на решения и използване на различни видове стратегии, за да може фирмата да е достатъчно конкурентноспособна на пазара и да се развива перспективно.Понякога обаче теоретичните модели са съвършени и изчистени, а на практика не винаги се случва така.

Логистиката се появява в началото на миналия век като математическо учение за оптимизация на разходите при доставка на стоки и материали. Постепенно с развитието и се достига интеграция на математическите модели с практико-приложната им интерпретация. По време на войните е вече наука за транспортирането, подсигуряването и дислокацията на състав и техника при минимум разходи. След Втората световна война се развива като транспортна логистика. Успоредно с това се разширява и обхватът на логистиката като интегрирана наука за управление на процесите по доставка и придвижването на материали, стоки, хора и техника при минимум разходи. Едва в началото на осемдесетте години на миналия век логистиката прекрачва прага на производствените процеси и се превръща в интегрирано учение за управление на материално-веществената, физическа страна на процесите на претрансформацията на предмета на труда от състояние на суровинен ресурс към субпродукт, продукт и стока при залагането на икономическия критерий за минимизация на разходите.

Понастоящем логистиката е наука за управление на материало-вещественото, физическо взаимодействие на елементите на възпроизводствения процес с цел промяна на състоянието на предмета на труда при минимум разходи. Обхватът и се разпростира от сферата на първичното добиване на суровините, тяхната преработка, обогатяване и транспортиране, производството на нови продукти, дистрибутирането и реализацията им до тяхното претрансформиране във вторични суровини, както и вливането им в нов цикъл на възпроизводство. Критерият за начина на взаимодействие на елементите на възпроизводствения процес е икономически и се заключва в минимизация на разходите.

Логистиката, заедно с маркетинга и мениджмънта, заема важно място в предприемачеството и в частност в областта на управлението на предприятията. Превръща се в негов елемент. Понастоящем в сферата на управлението на модерното предприятие на логистиката се гледа и като на управленска функция с определен състав и съдържание. Логистирането се превръща в задължителен елемент на управленската дейност, като по този начин се създава нов тип манталитет на възприятие на възпроизводствената среда. То изисква изграждането на управленски и оперативен състав и структура във всяко едно съвременно предприятие. Логистиката се занимава със създаването и управлението на логистични вериги, процеси и системи. Логистиката е обективно продължение на технологията. Тя обогатява технологията с управленско ниво на интерпретация. Специално място се отдава и на управлението на инфо-документационните потоци, включително и на оперативната и счетоводната отчетност. По този начин се създава предпоставка за съдържанието на логистичните потоци и на логистичните вериги с техните три нива на ситуиране - технология, инфо-документация и оперативен логистичен мениджмънт.

Модерната логистика днес е част от фирменото предприемачество и изисква интерпретация от гл.т. на съвременната форма на реализация на управленските функции в тяхното конкретно съдържание и форма. Логистиката се развива и като наука ,борави с редица термини , чието тълкуване се прави в контекста на смисъла и съдржанието на логистичната стратегия. Тя е част от фирмената стратегия и представлява ясен и точен израз на целите на предприятието в напрвление логистика. По пътя на създаването и претрансформирането на маркетинговия продукт се образуват тъй наречената логистична верига. Тя се поддава на делене наречено логистично сегментиране , а всяка съставна част логистичен сегмент. Рамките или частите в които се формира интереса на фирмата се нарича фирмена логистична верига, която се характеризира с начало, състояние и край или иход на веригата

Анализът , моделирането и реализацията на логистичните процеси е първата задача на логистиката, втората е анализа и моделирането на логистичните системи. Логистични елементи на системата(машини,съоражения,филиали,цехове ) имата винаги материален характер. В логистиката са унифицирани и с тяхната реализация се цели разработването на бизнеса при добри параметри. Логистичните връзки се осъществяват от логистичния продукт и евнтуално неговите носители (трансмисии,транспортни средства и др.).Винаги имат материален характер. Логистичната структура изисква поставяне на логистичните елементи и връзки в реално време и пространство. Тя бива с дву ,три и многомерно пространство. Третата логистична задача е управление на логистичните процеси и системи като част от логистичната дейност на предприятието.

Логистиката позволява на икономическите субекти да формират стратегия на ефективна политика по обезпечаване на своите конкурентни преимущества, изхождайки не от абстрактната ориентация към пазара, а на основата на ориентирането към конкретния потребител.

Определянето на количествените параметри, като последица от логистичните решения, е сложна дейност. Тази дейност може да се осъществи при прецизно съблюдаване на следните по-важни условия с методологичен и технически характер:
- наличие на добре отработена отчетно-информационна система;
- провеждане на комплексен анализ на разходите и приходите на структурните подразделения на търговското предприятие и на всички участници в логистичната верига, основано на прилагането на принципите на единната методология на изчисляване на издръжката;
- определяне на дела от печалбата от логистичната дейност в общата печалба на търговското предприятие.

В чуждестранната икономическа литература се откроява отношението, че при предприятията, прилагащи логистичната концепция при изграждане на своята бизнес стратегия, се отчита значително повишаване на показателите, отразяващи отношението на печалбата, получена от продажби на стоки и услуги, към инвестирания капитал (печалба на инвестирания капитал). При това двоякото значение на логистиката се заключава в намаляване на издръжката и увеличаване на пазарния дял на предприятието.

Въздействието на логистиката върху разходите, свързани с продажбата на стоки, е неоспоримо. В рамките на логистичния подход към данните за разходите се отнася издръжката по изпълнение на поръчките, както и разходите по тяхната обработка, придвижване и складиране на стоките, управлението на запасите, опаковката и следпродажбения сервиз. Влиянието на логистиката за повишаване на организационната рентабилносе на търговското предприятие на пазара като правило се обвързва с увеличаването на неговия пазарен дял и в голяма степен зависи от ефективното предлагане на стоките и услугите, а също и конкурентоспособното равнище на обслужване на потребителите.

Влиянието на логистиката върху инвестирания капитал се осъществява чрез основните категории (елементи) на активите и пасивите на счетоводния баланс на търговското предприятие. Такива елементи на баланса, каквито са свързаните с наличността от парични средства и вземанията, отнасящи се към бързоликвидния капитал и явяващи се решаващи от гледна точка на фирмената ликвидност.

Логистиката оказва съществено влияние върху размера на текущите активи на търговското предприятие чрез съкращаване на запасите от материали, полуфабрикати и готови изделия. В този смисъл логистичният фактор в значителна степен зависи от политиката на предприятието по отношение на равнището на запасите и степента на тяхното управление и контрол.

По правило традиционната концепция за икономическия размер на поръчките не винаги отразява реалните потребности на производството и разпределението. В резултат на това възниква излишно равнище на запасите. По същността си покупките на суровини и материали са тясно свързани със задълженията към кредиторите. От гледна точка на логистиката, тези задължения се явяват ключови елементи на баланса на предприятието и оказват своето влияние върху неговия бързоликвиден капитал. Следователно интеграцията на управлението на закупуването и управлението на производството се определя като съставна част на логистичната стратегия - подобно обединение може да даде положителен ефект. В предприятията, в които постадийните разходи за запаси съответстват на плановите потребности на производството, логистичната издръжка се снижава, а степента на използване на инвестирания капитал се повишава.

Наемът на складове, транспортни средства и други елементи на логистичната система се явява за наемателя текущ разход. Привличането на трети лица за изпълнение на операции по складиране и превозване, вместо използване на собствени средства за осъществяването им, е също вид текущ разход. Тези разходи съществено изменят баланса между дълговата задлъжнялост и собствения капитал, а следователно и съотношението между собствения капитал и размера на печалбата.

Доколкото материалната основа на логистичната система на търговското предприятие се състои от собствени, а не от привлечени технически средства и съоръжения, то логистиката може да оказва значимо влияние върху общата величина на нетекущите активи на предприятието, а също и върху съотношението между печалбата и инвестирания капитал.Поради това може да се формулира извода, че логистиката влияе на почти всеки аспект на печалбата и загубата на търговското предприятие. По този начин съответните изменения в логистичната стратегия въздействат върху финансовите резултати от дейността на търговското предприятие и внасят своя принос към обезпечаването на неговата дългосрочна жизнеспособност.

Предприятията, осъществяващи логистична стратегия, я анализират постоянно. Щателният анализ трябва да обхваща също печалбата и инвестирания капитал, както и да убеждава или не в максимално ефективното използване на наличните ресурси.

При определяне на съотношението между, от една страна, печалбата, получена от продажби на стоки и услуги, и, от друга страна, инвестирания капитал, следва да се отчита обстоятелството, че приходите от логистични услуги и разходите за логистични операции заемат съществена част от общите приходи и разходи на предприятието. По този начин с достатъчна степен на условност се оразмерява влиянието на логистиката върху размера на печалбата на търговеца. Изследванията, направени в пространен диапазон в сферата на логистиката - от потребителски стоки до капиталоемка продукция, показват, че предприятията-посредници разполагат с обширен набор от възможности за създаване на такива условия, каквито предпочитат потребителите. Тези възможности могат да се реализират в този случай, когато функционирането на логистичната система в най-голяма степен е ориентирана на пазара.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Значение на логистиката за повишаване на организационната рентабилност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.