Здравословни и безопасни условия на труд


Категория на документа: Икономика


Кт = ТтзБтз , където: (3)

Кт - коефициент на тежест на трудовите злополуки;

Ттз - брой на загубените работни дни поради трудови злополуки и професионални заболявания.

Обобщаващия показател,изразяващ честотата и тежестта на трудовите злополуки, е резултативен коефициент.Той се определя по формулата:

Кр = Кч ×Кт (4)

Показателят се използва за сравняване на равнището на безопасност на труда.

Статистическите методи се допълват от клинични методи за изучаване на трудовите злополуки, които включват:

а) Медицинско изследване.

б)Психологическо обследване - установява се дали отговаря работникникът

на изискванията на конкретното работно място; анализират се и взаимоотношенията в колектива.

в) Анализ на производствените условия.

г) Анализ на условията на безопасността на труда и се определя степента на риска.

д) Повторение на ситуацията и определяне на основните и второстепенни фактори, причина за аварийната ситуация.

3. Оценка на професионалния риск

Важно изискване за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд е оценката на професионалния риск.

То е установено в чл.17 ЗЗБУТ и наредба№5 от 1999г.за реда,начина и периодичността на извършване на оценка на риска.Задължението за нейното осъществяване е на работодателя.(чл.4,ал1.нар л№5 от 1999г.)То се изпълнява с участието на органите по здравословни и безопасни условия на труд при работодателя - службите по трудова медицина,длъжностните лица или специализираните служби по условията на труда,комитетите по условията на труда. 9

Оценката на риска представлява последователно осъществявани действия,чиято цел е да се прецени вероятността от настъпване на увреждане на здравето или живота в процеса на работата.

Оценката на риска обхваща:

 Работните процеси;

 Работното оборудване;

 Работните помещения;

 Работните места;

 Организацията на труда;

 Използването на суровини и материали;

 Други странични фактори, които могат да породят риск.

Подходът при оценяване на риска се избира в зависимост от вида и спецификата на оценяваните обекти и дейности. За целта е съставена методика за осъществяване оценката на риска, която включва следните етапи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравословни и безопасни условия на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.