Здравословни и безопасни условия на труд


Категория на документа: Икономика-да получи качествено и навременно обучение и инструктаж по безопасност на труда

-да откаже изпълнение на възложената работа,за кочто не е инструктиран или няма изискваща правоспособност

-да откаже или преустанови изпълнението на възложената работа при възникшане на сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му,като уведоми незабавно за това прекия ръководител;

Основните задължения на работещите по безопасността на труда са:

-да спазват нормите,правилата и изискванията за безопасна работа,по които са обучени и инструктирани;

-да поддуржат и повишават знанията и квалификацията си по безопасните методи за труд;

-да използват коректно и попредназначение машините,съораженията и средтствата за индивидуална и колективна защита;

-да уведомяват съответните длъжностни лица за всички случаи на повреди ,аварии и др.,които създават опасност за тяхното или на другите хора здраве,а така също и за възникналите трудови злополуки;

-да отказват долекарска помощ на пострадали при трудови злополуки или получили друго увреждания

-да отказват съдействие за реализирането на всички мерки,свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрола в тази насока

2.2 Показатели за оценка 8

Безопасността на труда в предприятието се оценява чрез показателите: средно равнище на безопасност на труда; коефициент на честота на трудовите злополуки; коефициент на тежест на трудовите зло¬полуки и обобщаващ показател.

Показателят "средно равнище на безопасност на труда " Кд, се определя от следната формула:

Кб = 1.n1+0,7.n2+0,3.n3N , където: (1)

Кб - коефициент за средно равнище на безопасност на труда;

1; 0,7; 0,3 - коефициенти, характеризиращи степента на безопас¬ност на работните места (съответно на безопасни, малко опасни и работни места с повишена опасност);

n1, n2, n3- брой работни места - безопасни, с малка и повишен опасност;

N - общ брой на работните места в предприятието.

В числителя на формулата не се включва броят на особено опасните работни места, тъй като коефициентът, характеризиращ степента на безопасност, за тях ще бъде равен на нула.Условията на труда са благоприятни, когато коефициентът на безопасност се приближава към единица.

Коефициентът на честотата на трудовите злополуки характеризира средния брой на трудови злополуки, падащи се на един средносписъчен работник:

Кч=БтзN,където: (2)

Кч- коефициент на честота на трудовите злополуки и професионални заболявания;

Бтз - брой на трудовите злополуки през изследвания период;

N - средносписъчен брой на персонала през същия период;

Коефициентът на тежест на трудовите злополуки и професионални заболявания се определя по формулата:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравословни и безопасни условия на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.