Здравословни и безопасни условия на труд


Категория на документа: Икономика


 Увод

Здравословните и безопасни условия на труд са основен институт на трудовото право.Той е свързан с материалните условия,при които се осъществява трудовия процес.Като предоставя работната си сила за временно ползване от работодателя,работникът или служителят се поставя на негово разположение и под негово разпореждане в условия на работа,създадени от работодателя,които се отразяват и върху биологичното функциониране на човешкия организъм.Затова осигуряването на наглежни материални условия за осъществяване на трудовия процес е един от основните фактори за закрилата на труда - за опазването на живота и здравето и за ефективното осъществяване на производството.

Осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия на труд е важна част от управлението на всяка фирма.Основната цел е да се съхрани здравето и трудоспособността на работниците и служителите,да се предпазят от неблагоприятните въздействия и рискове,свързани с условията на производството и с излълнението на трудовите им задължения.

Обектът на изследване в настоящата дипломна работа е млекопреработвателно предприятие "Йотови" ООД в град Сливен.

Предмет на изследването са здравословните и безопасни условия на труд във фирмата.

Основната цел на анализа е да се разгледа и изследва действителното състояние на елементите на производствената среда в предприятието,да се установи до каква степен те отговарят на нормативно определените параметри и да се набележат мерки за подобряване на условия и безопасността на труда във фирмата.

Задачите,които трябва да бъдат решени във връзка с набелязаната цел са:

1) Анализиране на условията на труд

2) Съпоставка на условията на труд в "Йотови" ООД с общо изисквания

3) Определяне на насоките ,в които могат да бъдат търсени подобрения в условята и безопасността на труда във фирмата

Глава първа

Теоретико-методически основи на здравословните и безопасни условия на труд

1.Същност и значение на здравословните условия на труд

Според Закона за безопасните и здравословните условия на труд те представляват съвкупност от елементи на производствената среда, които оказват влияние на функционалното състояние на човека.1За тези условия се употребяват още термините "хигиена на труда" и "промишлена санитария".Здравословните условия са свързани както с оръдията и предметите на труда,така и със съпътстващите трудовия процес условия - въздух в работните помещения,осветление,отопление и др.Те се отнасят и до изпълнението на трудовата функция, и до пребиваването в работната среда.2

Условията на труда се определят от развитието на производствените сили, производствените отношения и материално- техническата база на производството. 3

Условията на труд оказват непосредствено влияние на тежестта, напрегнатостта и умората от труда. Тежестта на труда се определя преди всичко от разходите за физическа енергия в процеса на труда. От тази гледна точка съществуват:

-Лек физически труд

-Труд със средна степен на тежест

-Труд с висока степен на тежест

Тежестта на труда се определя не само от физическите усилия, но и от величината на разходите на енергия за единица време, т. е. от степента на интензивност на труда . Тежестта на труда зависи и от редица други фактори, като рационална организация на работното място, режим на труд и почивка, степен на механизация и автоматизация на труда и др

Нормалното равнище на тежест на труда и напрегнатост могат да се измерят с различни показатели. Физиологията и психологията на труда предлагат следните изменения: честота на пулса, степен на изменение на остротата на зрение и слуха, време за реакция на организма на различни външни дразнения, степен на координация и др.

Условията на труда имат важно социално и икономическо значение. При подобряване условията на труд се намалява степента на тежест,напрегнатост и умора, повишава се работоспособността.Освен това, Условията на труда влияят върху привлекателността на труда.

Рационализацията на условията на труд има и важно икономическо значение, тъй като се създават условия за повишаване производителността на труда и ефективно осъществяване на трудовите процеси.

1.1 Основни фактори на условията на труда,влияещи върху работоспособността: 4

Интензивност на труда - изразява се чрез количеството човешка енергия (физическа и психическа),която се изразходва за еденица време в процеса на работа.Възможно е високата интензивност на един вид труд да е резултат от висок физически енергоразход,а при друг друг вид труд причините за това са свързани с голямото психическо напрежение.И в двата случая високото равнище на интензивност на труда води до по-бърза умора и се отразява върху работоспособността на изпълнителите.

Монотонността на труда - изразява се чрез степентта на повторяемост на еднообразни действия в продължение на работната смяна.Монотонността на труда също води до намаляване на работоспособността на изпълнителите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравословни и безопасни условия на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.