Здравословен стил на живот. Критерии.


Категория на документа: ИкономикаУчебна дисциплина: Социална медицина

Р Е Ф Е Р А Т

Тема: Здравословен стил на живот. Критерии

Изготвил: Проверил:......................

"Mens sana in corpore sano"
латинска поговорка

Според определението на СЗО здравето е състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие, а не само отсъствието на болест или недъг. То е резултат от комплексното въздействие на екологични, социално - икономически, медицински и психо - емоционални фактори. Някои от тях укрепват здравето, а други го увреждат (замърсена жизнена среда, шум, нервно-психично напрежение, неправилно хранене, намалена двигателна активност, злоупотреба с алкохол и никотин и други). Човекът трябва едновременно да се предпазва от неблагоприятните фактори на природната и социалната среда и добре да познава, и да се възползва оптимално от здравословните ( саногенни ) фактори.

Здравното състояние на населението се обуславя в петдесет процента от условията и начина на живот, в двадесет процента от състоянието на околната среда, двадесет процента от генетичните фактори и в около десет процента от организацията на здравното обслужване на населението.

Понятието стил ( начин ) на живот отразява типичните, повтарящи се поведенчески стереотипи на дадена личност или социална група, които дават спецификата на тази личност или група и ги правят уникални.

Моделите на поведение на дадена личност зависят от икономическите, социалните, семейните, културните и други условия, като поведението (стилът) не е отражение на тези условия. Стилът на живот е конкретна изява и синтез на многообразни социални фактори, като той има силно изразено отношение като социален фактор на здравето. От гледна точка на социалната медицина стилът на живот може да бъде здравословен или нездравословен.

Здравословният начин на живот е конкретен тип, система, структура на човешките жизнени дейности, целенасочени към подобряване на здравето на отделната личност, социалната група и обществото като цяло. Здравословният стил е основен израз на позитивно здравно поведение. Той зависи от личната здравна култура, ценностната ориентация и здравната мотивация. Формирането на здравословен стил на живот е една от главните цели на съвременната стратегия за промоция на здравето, залегнала в политиката на СЗО "Здраве за всички".

На Третата международна конференция по здравна промоция в Сундсвал, Швеция, 1991г. се оформя концепцията, че промоция на здравето е процес, който дава възможност на индивидите и обществото да засилят контрола върху определящите здравето фактори и по този начин да го укрепят. Тя представлява стратегия, свързваща хората с тяхната среда, която съчетава личния избор с обществената отговорност за здравето при крайна цел изграждане на по - здравословно бъдеще. Промоция на здраве е обединяващо понятие, включващо вземане на решения и мерки за промяна и подобряване на определени фактори, влияещи върху здравето с участието както на отделния индивид, така и на цялото общество, за постигане на пълно съответствие между средата и здравето. Терминът включва не само въздействието на индивида върху определени фактори на здравето, но също така и намесата на средата за засилване на действията на тези фактори и промяната на онези от тях, които възпрепятстват здравословния начин на живот.

От голямо значение за здравословният стил на живот е мотивацията. Тя е ключов проблем за промоцията на здравето. Мотивът е психологически акт, чрез който личността автономно обосновава своя избор на едно или друго решение за действие. Мотивът е вътрешният "невидим" източник на човешката дейност. Мотивацията зависи от ценностната система и потребностите на дадена личност. Тя е много важна за регулирането на човешкото поведение. Формирането на личната здравна мотивация зависи от няколко основни фактора: обем и характер на здравните знания, дали са пълни или частични, правилни или погрешни; мястото на здравето в ценностната система на личността - значимо или незначимо, централно, периферно; степен на осъзнаване потребността от високо ниво на здраве; отношението към собственото ни здраве и здравето на другите - позитивно, негативно, активно, пасивно; конкретната момента ситуация, която определя емоционалния фон на личността. Тези фактори са взаимосвързани и никой от тях не трябва да бъде подценяван.

Здравната мотивация има сложна структура и затова са обособени няколко типа мотиви за здравно поведение:

* Мотиви от здравно-рационално естество. Базират се на доброто познаване на ползата от дадени действия и се срещат при възрастни хора и такива, които са боледували продължително.

* Мотиви от естетическо естество. Свързани са с естетически вкус и идеали на личността, но не винаги стремежът към красота съвпада с осъществяването на добро здраве.

* Мотиви от морално естество. Свързани са с морален дълг и отговорност пред себе си и бъдещите поколения.

* Мотиви от психофизиологично естество. Свързани са със страх от медицински интервенции, приемане на вредни храни и т.н.

* Мотиви от социално-психическо естество. Свързани са с подражание на други хора и влияние от общественото мнение.

* Мотиви от икономическо естество. Свързани са с материалното състояние на даден индивид, цени на храни и лекарства, заплащане на медицински преглед и други, но много често доброто материално състояние не отговаря на доброто здраве.

Целта на изучаването и регулирането на здравната мотивация е повишаването на здравната активност на хората, която се изразява в целенасочено позитивно и мотивирано здравно поведение. С крайната цел - формиране на здравословен стил на живот на отделната личност, социалната група и обществото. За да бъде един стил на живот здравословен трябва да има посока и цел на дейностите, водещи до опазване и укрепване на здравето. Всичко това зависи от личната здравна култура, ценностната ориентация и мотивацията.

Съществуват няколко основни критерии за здравословен стил на живот:

* Здравна активност - активно отношение към натрупване на здравни знания и умения, системен контрол на собственото здраве, здравето е сред приоритетните ценности на личността.

* Антирисково поведение - позитивни здравни навици при отсъствие на рискови фактори като тютюнопушене, алкохолизъм, нерационално хранене.

* Самопомощ и взаимопомощ - умения за оказване на първа медицинска помощ, диетично хранене, преодоляване на вредни навици.

* Психологическа нагласа за партньорство и обществена ангажираност, свързани със здравето - включване в програми за подобряване на здравето.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравословен стил на живот. Критерии. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.