Здравна служба


Категория на документа: Икономика


 РУ

АНГЕЛ КЪНЧЕВ

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
KУРСОВА РАБОТА
ПО
СМMЕЗЗ

Тема: ЗДРАВНА СЛУЖБА

ИЗГОТВИЛ: Фатих ШАХИН
Специалност: Кинезитерапия
4.Курс 096041

Приел: Доц.Фесчиева

ЗДРАВНА СЛУЖБА

Понятието "здравна система" или равнозначния термин "здравеопазване" понякога неправилно се отъждествяват със "здравна служба", която е специфичният компонент на здравната система, предлагащ медицински средства за решаване на здравните проблеми.

Здравната служба е система от здравни заведения и здравни органи, т.е. тя включва всички видове здравни институции, които дадена страна създава за здравното обслужване и управлението на здравните дейности.

Първата структурна част включва всички видове здравни заведения (за извънболнична и болнична помощ, центрове за спешна помощ и др.), които изпълняват предимно производствени задачи.

Втората й структурна част включва здравните органи (Министерство на здравеопазването, Регионални здравни инспекции, общински здравни администрации), които са организационно-управленчески звена.

От позицията на системния подход здравната служба може да се разглежда като система за получаване, преработване, съхраняване и изразходване на ресурси за превантивни дейности (промоция и профилактика на болестите), диагностика, лечение ирехабилитация.

Ресурсната база на здравната служба включва 7 вида ресурси: човешки ресурси; материално-технически и технологични средства и съоръже- ния;природни ресурси', финансови ресурси; информационни ресурси; организационни ресурси; предприемачески ресурси. Формирането на ресурсите става от обществени и частни източници. За да достигнат до потребителя, ресурсите постъпват в здравните институции с делим и с неделим ефект.

Здравни институции с неделим ефект - при тях резултатите от дейш ността им засягат цялата популация, като всеки индивид от популацията поя лучава частица от ефекта. Към този вид институции се отнасят: научни цен-ш трове и институти, медицински учебни заведения, институции за про-1 филактика и промоция на здравето, службите на здравната админист- ] рация (M3, РЗИ.).

Здравни институции с делим ефект са тези, при които резултатите от] дейността им могат да се проследят върху отделните лица, на които е оказаЛ на съответна помощ. При тях популацията също получава определен ефектJ но чрез индивида. Към тях се отнасят институциите, осъществяващи ме-1 дицинска помощ в различните нейни форми и разновидности: първична! здравна помощ; специализирана извънболнична помощ; стационарна по-| мощ; санаториална и балнеологична помощ и др.

Според вида на собствеността здравните институции с делим ефект могат да бъдат:

- публични (държавни и общински) и
- частни (лична собственост, акционерни, кооперативни). *

Здравната помощ представлява "множество услуги, оказвани на индиЛ видите, семействата или общностите от здравните институции зяг] целите на промоцията на здравето, профилактиката на заболявания• та, диагностиката, лечението и р ех а бил и та и пята (Last, 1988).

Здравната помощ е по-широко понятие от медицинската помощ, коя ято включва предимно терапевтична дейност, провеждана от или под контщ рола на лекар и широк спектър услуги - от помощ в дома на пациента дЯ болнична помощ.

Според критериите на СЗО здравната помощ трябва да удовлетворя-11 ва пет основни характеристики (5 As):
> Уместност (Appropriateness) т.е. дали услугата е необходима въобщя I във връзка с основните човешки нужди, приоритети и политики;
>
> Адекватност (Adequacy), т.е. дали услугата е пропорционална на потя! ребностите;

> Наличност (Availability), т.е. съотношението между населението нш дадена административна единица и условията за здравно обслужваш]
> (напр. население на 1 здравен център, съотношение лекари/населениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Здравна служба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.