Застрахователните измами и разкриването им


Категория на документа: Икономика
Реферат
на тема
Застрахователни измами и разкриването им

Изготвил: Проверил:

Съдържание

Увод 3
Фактори, обуславящи застрахователната измама 3
Класификация на застрахователните измами 5
1. Видове застрахователни измами 5
2. Методи на застрахователни измами 6
3. Способи за извършване на застрахователните измами 7
4. В зависимост от субектите, в чийто интерес се извършват измамите 9
5. В зависимост от обектите на застраховане 9
Признаци за застрахователни измами 10
Икономическа характеристика на застрахователните измами 11
1. Икономическа оценка за измамника 11
2. Икономическа оценка за застрахователните компании 12
Противодействие и разкриване на застрахователните измами 12
1. Методика за разследване 12
2. Провеждане на застрахователно разследване 13
Начини и пътища за борба със застрахователните измами 14
Заключение 16
Източници: 16

Увод

Измамата е представяне на факти, данни или информация от един индивид на друг с цел извличане на изгода за себе си или други лица.
В ситуацията със застраховането измата представлява инсцениране, предизвикване, изкривяване, укриване, фалшифициране, узаконяване на недействителни или мними събития и факти, данни, документи и др. или пригаждането им към конкретна обстановка с цел заблуда на застрахователя и последващо извличане на финансова изгода.
Целта на всяка застрахователна измама е да се извлече максимална финансова полза от съществуващо или лъжливо създадено застрахователно събитие.

Фактори, обуславящи застрахователната измама

Триъгълник на застрахователната измама

Възможност
Тя се базира на реално съществуващи житейски ситуации, които ежедневно се случват в обществения живот. Кражбите, пожарите, грабежите, злополуките, пътнотранспортните произшествия, природните стихии, авариите и др. са част от всекидневието. Възможностите се характеризират с два отличителни фактора:
- Трудната доказуемост на престъпния замисъл и събирането на преки доказателства за него;
- Минимално изискуем капитал за осъществяване на измамата.
Незначителна наказателна отговорност
Причината за ниската степен на наказателна отговорност и преследване на този вид престъпления е значително по-приемливата обществена нагласа към този вид престъпления. По изследване на консултантската фирма "Accenture", проведено в САЩ:
- 65% от всички застраховани са склонни да увеличат или представят неверни факти с цел получаване на по-големи обезщетения;
- 23% от всички анкетирани са заявили, че са извършили някакви фалшификации при предявяване на претенции към застрахователите.
При изследване на Insurance Service Office и Изследователския център по застраховане в САЩ на въпрос "Защо се извършват застрахователни измами" анкетираните са отговорили така:
- 49% считат, че за извършителите на застрахователни измами няма да има наказателни последствия;
- 30% - застрахователните измами се извършват заради бърза и лесна печалба;
- 21% - редно е да излъжеш застрахователите, защото застрахователните премии са твърде високи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застрахователните измами и разкриването им 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.