Застрахователни посредници


Категория на документа: ИкономикаCъдържане

Застрахователен агент

Определение и същност на застрахователния агент

Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от Комисията за Финансов Надзор (КФН) публичен регистър за застрахователните брокери и застрахователните агенти (по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор), което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.

Във връзка с осъществяване на дейността си застрахователят поставя общи изисквания към дейността на застрахователните агенти. Те следва да спазват принципа на доброволност на застраховането. Също така трябва да се легитимират с удостоверение, доказващо правото им да осъществяват застрахователно посредничество. Агентите следва да пазят търговска тайна и доброто име на застрахователя, респективно презастрахователя.

От правна гледна точка застрахователният агент е представител на застрахователното/презастрахователното дружество. Той влиза в ролята на посредник между дружеството и кандидатите за застраховане/презастраховане - физически и юридически лица.

Застрахователният агент от името и по поръчка на застрахователната компания осъществява пласмент на застрахователни продукти, инкасиране на застрахователни премии, оформяне на документацията и в отделни случаи - участие в ликвидацията на щетите и изплащане на застрахователно обезщетение. Взаимоотношенията между застрахователните агенти и застрахователното дружество се оформят на договорна основа, като се уточняват правата и отговорностите на страните.

В България застрахователното агентство е свободна професия. Законът не разрешава застрахователните агенти да работят за застрахователни брокери.

Видове застрахователни агенти

Застрахователните агенти се делят на два вида - необвързани и обвързани. Агентът е необвързан тогава, когато застрахователят му е възложил да събира застрахователни премии по сключени от него договори и да извършва плащания на застрахователни обезщетения и суми към потребителите на застрахователни услуги.

Обвързаният застрахователен агент не може да събира премии и да извършва плащания към потребителите на застрахователни услуги. Той едиствено може да сключва застрахователни договори.

От правна гледна точка застрахователният агент може да бъде както физическо лице така и търговец, натоварен и упълномощен от даден застраховател/презастраховател да извършва срещу възнаграждение застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователния агент напрактика е пълномощник на застрахователя/презастрахователя и неговата представителна власт възниква въз основа на пълномощно, дадено в писмена форма. В пълномощното застрахователят/презастрахователят определя обема на представителната власт на застрахователния агент и видовете застраховки, които той може да сключва.

Изисквания към застрахователните агенти

Към застрахователният агент - физическо лице, или лицата, които управляват и представляват застрахователния агент - юридическо лице има следните изисквания:
* трябва да се ползва с добро име;
* да има поне средно образование;
* да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
* да не е лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност;
* да не е бил през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
* не е обявяван в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност.

Освен това застрахователният агент е длъжен да поддържа задължителна застраховка "Професионална отговорност", валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която да покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава-членка при извършване на дейност по застрахователно посредничество вследствие на неговото виновно действие или бездействие. Това задължение може да отпадне, ако агентът притежава декларация от застрахователя, съгласно която последният поема пълна отговорност за действията на му.

Функции на застрахователния агент

В процеса на подготовката, сключването и изпълението на застрахователния договор застрахователният агент изпълнява следните основни функции:
1. Информационна функция. Тя е свързана с предоставянето на кандидатите за застраховане на всякаква законодопустима за публичност информация относно застрахователното дружество, пазара и предлаганите застрахователни продукти. В това число влиза информацията относно финансовата стабилност на застрахователя, за новите продукти на пазара, както и техните предимства, за ползата от сключване на застраховка и др. Във връзка с поддържането на застрахователното правоотношение информирането е двустранно. Информацията, която се отправя към застрахователя, е свързана с всички настъпили изменения в рисковата ситуация на застрахованите обекти.
2. Консултантска фунция. Кандидатите или застрахованите най-пряко могат да се консултират с агента по застрахователни въпроси, условия, тарифи, подходи на застрахователя, ликвидационни проблеми и пр. Това произтича от факта, че той се намира в непосредствен контакт с тези лица.
3. Пласментна (аквизиционна) функция. Тя се свежда до издирването, набирането, селекционирането и сключването на застраховки.
4. Ликвидационна функция. В определени случаи застрахователния агент може да участва в ликвидацията на щетите, когато в договора за застрахователно агентство е предвидена такава клауза.
5. Контролна функция. Тя се проявява както в подготвителния за застраховането етап, така и особено при поддържането на застрахователния договор. Агентът следи за изменението в рисковата ситуация, за редовността на плащанията, за необходимите превантивни мерки и др.
6. Рекламна функция. Застрахователният агент трябва да работи в интерес на застрахователя, да бъде лоялен към него, да рекламира предлаганите продукти, да работи за създаването и поддържането имиджа на застрахователя.

Договор за застрахователно агентство

Отношенията между застрахователното дружество и застрахователния агент се уреждат с писмен договор - така нареченият договор за застрахователно агентство. Видът на агента (обвързан или необвързан) задължително се указва в договора. На основание чл.165, ал.2 и 3 от Кодекса за застраховането упражняване на дейност като застрахователен агент от физическо лице е свободна професия, като застрахователният агент - физическо лице, не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застрахователни посредници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.