Застрахователен договор


Категория на документа: Икономика


Тема 9
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

Въведение в учебната тема

Учебната тема "Застрахователен договор" запознава със същността, особеностите и съдържанието на застрахователния договор. След нейното усвояване вие ще можете:

* да познавате същността на застрахователния договор

* да знаете съдържанието на договора

* да изберете най-подходящата застрахователна оферта

Учебната тема включва четири учебни въпроса:

1. Понятие за застрахователен договор

2. Особености на застрахователния договор

3. Съдържание на застрахователния договор

4. Критерии за оценка на застрахователната услуга

1. Понятие за застрахователен договор

Застрахователната сделка между застрахователното дружество и неговия клиент се оформя посредством сключването на застрахователен договор. Същността на застрахователния договор се определя чрез чл.380 на Търговския закон. Тя се изразява в това, че срещу заплащане на застрахователна вноска от страна на клиента, застрахователят се задължава при настъпването на застрахователен случай да изплати на застрахования или на правоимащите лица определена парична сума, съгласно условията при които договорът е сключен. В имущественото застраховане тази сума се нарича застрахователно обезщетение, докато в личното застраховане се плаща договорената застрахователна сума или част от нея.

2. Особености на застрахователния договор

Застрахователният договор има свои особености, които се обясняват със специфичните черти на застрахователното правоотношение. По-важните от тези особености са следните:

Първо, двустранност. Договорът се сключва между две страни - застраховател и застрахован, респ. или застраховащ.

Второ, формалност. Договорът за застраховане се сключва в писмена форма. Това означава, че или на клиента трябва да бъде издадена застрахователна полица или неговото предложение следва да бъде вписано в книгите на застрахователя (в Търговския закон е посочено "друг писмен акт").

Трето, възмездност. Застрахователният договор влиза в сила след плащането на първата застрахователна вноска (освен ако при неговото сключване не е уговорено нещо друго). Чрез него се гарантира също плащането на застрахователя при настъпването на застрахователния случай.

Четвърто, продължителност на изпълнението. Условията, при които е сключен застрахователния договор остават непроменени за цялото времетраене на застраховката.

Пето, алеаторност. Изпълнението на задълженията, които застрахователят е поел съгласно условията на застрахователния договор, е вероятно (алеаторно). То се материализира само ако възникнат загуби и всички условия на застрахователния договор са изпълнени.

Шесто, консесуалност. Договорът се подписва при взаимното съгласие на двете страни. Консенсусът се отнася както за застрахователните условия, така и за застрахователната вноска.

Седмо, защита интересите на страните. Застрахователният договор се сключва съгласно общите условия за даден вид застраховане. В тези условия са фиксирани правата и задълженията на страните. Неизпълнението на договорните задължения е свързано с негативни финансови последици за неизправната страна.

3. Съдържание на застрахователния договор

Застрахователната полица или друг писмен документ удостоверяват сключването на застрахователния договор. Полицата съдържа реквизити, които уточняват въпроси, важни както за сключването на застраховката, така и за ликвидацията на щетите. Задължително в застрахователната полица се посочват: имената и адресите на страните; обектът на застраховката; покритите събития; срокът за който се сключва договора, както и началото и края на застрахователното правоотношение; застрахователната сума; застрахователната вноска и начина на нейното плащане; датата на издаване на застрахователната полица (чл.381.1. от Търговския закон). На базата на посочените реквизити се определят: горната граница на отговорността на застрахователя; идентифицира се застрахования обект; определя се наличието на интерес и правото на застрахования при настъпването на застрахователно събитие да получава плащане от застрахователното дружество.

Застрахователният договор се смята за сключен в момента, в който застрахованият получи застрахователната полица или съобщението, че предложението е вписано в книгите на застрахователя. Договорът влиза в сила от 00,00 часа на следващия ден от деня, в който е платена първата застрахователна вноска и продължава до 24 часа на деня, посочен като последен в полицата или до изчерпване на неговото съдържание.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застрахователен договор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.