Застраховане. Същност на застраховането.


Категория на документа: Икономика


ЗАСТРАХОВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО:

Преминаването към пазарна икономика е свързано със силното развитие на застрахованетото. Това може да се обясни както с нарастването на неопределеността на средата, в която действат отделните субекти, така и с неосъзнатата необходимост от сигурност. В мениджмънта съществува 1 основно правило - управленско решение, при което влиянието на риска е пренебрегнато, то се смята за неиздържано. В концепцията на рисковия мениджмънт основният елемент е застраховането. Проучването за ЕС и САЩ показват, че около 50% от разходите за сигурност, които субектите правят са насочени за купуване на застр защита. Идеята за застр. д-т се появява по повод взаимното подпомагане м/у група хора, при възникването на критични ситуации, свързани със загуби от застрахователни събития. Застраховането се обосновава на идеята за разхвърляне на загубите в/у множество субекти, чиито интереси са изложени на негативното въздействие на едни и същи събития. По такъв начин всеки участник в застр съвкупност получава сигурност, че при възникване на застрахователно събитие загубите ще бъдат компенсирани за сметка на останалите участници.
Във всички д-ви, където има З то се отъждествява с израза "сигурност", т.е. става дума за неутрализиране на опасностите или последиците от тях. Понятието "З" произлиза от латинския израз "securitas securus" = свободен от грижи, гарантирано .
Застраховането при една широка интерпретация може да се разглежда като метод за разпределение на единичните загуби в/у съвкупност от субекти, чрез които на отделните субекти се гарантира сигурност за възмездяване на възникнали загуби.
Застрахователна дейност на еквивалентен принцип: според този принцип застрахователят трябва да събере от застрахователната съвкупност вноска, която да е равна на плащанията, които застрахователят ще направи към същата тази съвкупност. Еквивалентото равенство обаче е само един теоретичен принцип, който е в основата на пресмятането на застрахователната вноска. Практически вероятността е малка събраните вноски да отговарят точно на плащанията. Причината се крие в непредвидимото колебание и проявлението на случайни събития. Еквивалентото равенство не важи за отношението застраховател - отделен застрахован. Това на практика означава, че някои застраховани ще плащат вноска, но няма да се налага да им се изплаща обезщетение. При други вноската ще е по-голяма от изплатеното обезщетение, а при трети застраховането ще бъде по-ниско, отколкото обезщетението.
Именно в това се изразява принципа на взаимопомощ в съвкупността.

В специализираната литература се срещат различни теории, с помощта на които авторите им се стремят да изяснят същността на застраховането. Тези теории се отличават помежду си в зависимост от критерия, който се избира за обясняването на застраховането.
1. Теория на решението. Тя дава възможност за комплекното опознаване на застраховането, т.к . тя обхваща решенията както на застрахователя, така и на неговата околна среда(клиенти, конкуренти, държава)
2. Икономическа теория. Тя разглежда застраховането като производствен процес.
С други думи застрахователната дейност е процес на трансформиране на производствените фактори(материални и човешки) в специфичен продукт (застрахователна услуга).
На входа са производствените фактори(инвентар, външни услуги, застрахова телни работници), а на изхода - конкретна услуга, която се изразява в гаранция за плащане при възникване на застрахователно събитие.
3. Функционална теория. Тази теория разчленява цялата работа на застраховането на нейните съставни части, които се изпълняват в отделни звена:
- Набавяне на производствени фактори
- Изготвяне на застрахователни продукти
- Пласмент на продуктите
- Ликвидация на загубите
- Организиране на информационни процеси
- Финансиране на застраховането
- Упрвление на застраховането
ФУНКЦИИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО:
Представлява проявление на същността на дадено явление. Следователно всяко явление може да има само една основна функция - функцията, която е специфична само за него, и по която то се отличава от всички останали явления. Следователно основната функция на застраховането е възмездителната. То може да има и други функции, които обаче са допълнителни(акумулираща, превантивна, спестовна - при животозастраховането и други)
РОЛЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО:
- По-съществените аспекти са запазване на икономическия статус на застрахованите чрез изплащане на обезщетения, чрез които застрахования възстановява икономическото си състояние.
- Включване на риска в разчетите на субекта, тоест неизвестността се калкулира като разход чрез застрахователната вноска.

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ
ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ
Карго застраховка - превозване по международен транспорт.
Технология при м/народните каргозастраховки(има и вътрешни):
1. Предложение за издаване на застрахователна полица - може да се попълни от клиента, посредник, застраховател и други.
2. Име и адрес на застраховащия, на застрахования, наименование на стоката, маса или обем, количество, вид и тара на опаковката, вид транспорт или комбинация, данни за рейса(маршрута), срок на договора(като правило съвпада със срока н апревоз от датата на експедиция и приключва с датата на предаване на товара)
3. Застрахователна стойност - съвпада с действителната стойност по фактура, застрахователна сума - тази, за която се застрахова стоката. Застрахователната сума е сумата, за която се застрахова. Застрахователната стойност може и да е по-висока.
Клиентът вписва обхвата на застрахователната защита - кои рискове да се покрият, като стандартните институски клаузи са:

А) Всички рискове
В) Частично покритие
С) Минимални рискове
4. Запознаване с общите условия на застрахователя, в които са написани правата и задълженията на страните, сключили договор.
- Ако предложение за застраховане е с невярна или неточна информация - еднократно прекратяване на договора от застрахователя.
- Ако има изменения в условията на риска.
- Ако застрахования не изпълни препоръките на застрахователя, той отказва сключване на договора.
- Клаузата "минимален риск" покрива форсмажорни обстоятелства, обща авария и кражба.
- Застрахователната премия се определя като процент от застрахователната сума в зависимост от: вид и опаковка, вид транспорт, обхват на застрахователната щета.
- Сключване на застрахователен договор - той е двустранен, формален, възмезден, сключен при отлагателни условия(ако настъпи събитието, ще има и плащане). Формата на договора е застрахователната полица, която е ценна книга, собственността в/у която може да се прехвърля(съществуват поиммени полици и на приносител).
Полицата може да бъде индивидуална за всяка стока или абонаментна за всички стоки, които ще внася или изнася търговеца. Абонаментата полица има следните предимства:
1. Предотвратява се пропускът да не се застрахова една стока.
2. Даже да не е получена стоката, ако е настъпило з събитие, търговецът ще получи обезщетение.
3. Застрахователят натрупва опит във връзка с рисковите фактори в отделните групи(стоки) и има стабилни приходи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застраховане. Същност на застраховането. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.