Застраховане


Категория на документа: Икономика


Изпитна тема: 12. Застраховане.

План-тезис: Същност на застраховането. Риск и рискова политика. Видове застраховане. Застрахователен договор - определение, клаузи, права и задължения на страните по договора.
Приложна задача: Работа с договор за застраховане.

Критерии за оценяване
Максимален
брой точки
* Дефинира същността на застраховането и рисковата политика.
10
* Обяснява видовете застраховане.
20
* Възпроизвежда механизма на сключване на застрахователен договор
10
* Диференцира правата и задълженията на страните по договора.
10
* Приложна задача
10
Общ брой точки
60


Същност на застраховането

Застраховането е една от древните икономически категории. Тя има ярко изразено обществено предназначение - възмездяване на вредите при настъпване на опасностите, съпътстващи човешкото общество.

Застраховането на стоки по време на превоз по суша и море, развито във Финикия, Гърция и Рим се смята за родоначалник на застраховането въобще. Развитието на търговията в градовете - републики Венеция, Генуа, Флоренция през ранното Средновековие върви ръка за ръка с укрепване на застраховането.

Днес понятието застраховане се приема като инструмент за защита на имуществените интереси на физически и юридически лица.

Застраховането е бизнес, чието развитие зависи в огромна степен от общото състояние на националната икономика и в частност, от развитието на финансовата й сфера.

Риск и рискова политика

Рискът е синоним на думата опасност.

Всеки човек е заплашен от множество опасности:

- опасност от злополука;

- опасност от заболявания;

- опасност от пожар;

- опасност от кражба чрез взлом и вандализъм.

В застраховането рискът е възможност за настъпване на определено събитие, което причинява вреда на застрахованите. Всеки човек и всяко предприятие се опитват да се защитят от тези рискове. Мерките , които служат за предпазване от рискове, наричаме рискова политика.

* Предотвратяване и намаляване на риска. В известни граници всеки може да избегне или да намали риска. Предприемачът например може да осигури безопасни работни места, противопожарни инсталации, профилактични прегледи срещу заболявания и др.

* Разделяне и изравняване на риска. В стопанската сфера рискът може да бъде разделен или изравнен.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застраховане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.