Застраховака каско на летателни апарати


Категория на документа: ИкономикаЗастрахователят поеме да заплати разходите само за ремонта или транспорта на работната сила и материали, извършени по най-икономичен начин, ако не е договорен друго със застрахования.

Когато застрахователят упражни правото си да заплати или замени самолета, той може да задържи самолета като остатъчна стойност заедно с всички документи даващи право на собственост. В този случай покритие се прекратява по отношение на самолета, дори ако самолетът е задържан от застрахователя за стойностна оценка или по друга причина. Предложеният за замяна самолет трябва да бъде от същата марка и тип и в подобно състояние.

Когато застрахователят не избере да задържи самолета като остатъчна стойност, самолетът остава собственост на застрахования, като последният няма право на абандон пред застрахователя.

С изключение на случаите, когато застрахователят избере да плати или замени самолета, от застрахователното обещетение се приспада установеният размер като франшиза в условията на застраховката и частта на разходите на капиталният ремонт на ремонтирано или заменено отделение по време на оператияния му живот, равна на отношението на употребенити за това време към целия оперативен живот на отделението.

Загубата по" Каско" застраховката не се заплаща от застрахователя, ако предстои да бъде или е платена друга застраховка за загуба по нея без знанието или съгласието на застрахователя.

4. Сключване на застраховката. Застрахователна сума. Застрахователна премия.

Договорът на застраховка на летателни апарати се явява съглашение за възмесдяване от застрахователя на загубите , нанесени на застрахования при настъпване на застрахователния случай. Целта на това съглашение е възстановяване на финансовото положение на застрахование след реализиране на застрахователния случай, но без да подобрява неговото поожение в сравниение с това, което е било при сключване на застрахователния договор.

В повечето страни се прилага полицата, разротена от Лондонския застрахователен пазар. Прилага се и полицата на Цюрихското презастрахователно дружество и някои други застрахователни полици.

В някои сртрани се прилага застрахователната полица, в коят се включват твърде много подробности и с отчитане на местната практика и законодателство.

В световната практика най-голямо разспространение намира комбинираната застрахователна полица, в която се включва авиокаско, а така също и всички видове отговорности свързани с експлоатацията на летателните апарати.

При сключване на застрахователния договор може да се предвиди и франшиза.Тя има за цел да поощри застрахования да оперира със застрахования летателен апарат с грижите на добър стопанин. Целта при тази застраховка обаче е да се постигне икономия на разходи и да се избегнат тези от тях, които са свързанис огледа и увреждането на много и малки щети.

По споразумение между лондонските презастрахователи, което евентуално е променено, в сила от 1 юли 1984 г., франшизният размер за отделните летални апарати е следният:

А) реактивни самолети;

* За широкопосудни - до 1 млн. щ. Долара;

* За хибридни - до 750 хил. Щ долара:

* За теснокорпусни- до 500 хил. Щ. Долара.

Б) Хеликоптери - 5- 10 % от застрахователната сума;

В) Бизнесреактивни самолети - 1% от застрахователната сума, но минимум 50 хил. щ.долара;

Г) турбовитлови самолети - 1% от застрахователната сума, като тази на франшиза зависи и от тежестта на самолета и варира между 25 хил. щ.долара и 200 хил. щ.долара;

Д)Самолети с двигатели бутала - 1 % от застрахователната сума, но минимум 5 хил. щ. Долара за самолет с два мотора и 2,5 хил щ. Долара за самолет с един мотор;

Франшизите за реактивните самолети се прилагат за всеки самолет, за всяка щета, но ако едно застрахователно събитие на земята ( градушка, буря, земетресение и др.) причинени щети на повече от един самолет, то тогава се прилага най-високата франшиза като агрегат за всички щети, възникнали като резултат от това събитие.

Застрахователната сума при "Авиокаско" се установява в размер, който не може да превишава застрахователната стойност на летателният апарат, т.е. действителната стойност на летателният съд по време на сключване на застрахователния договор.

Установената договорирана застрахователна сума може да бъде значително по-малко от застрахователната (действителна) стойност на летателния апарат. Като правило такъв застрахователен договор се сключва при застраховка " Каско - тотална загуба". Рядко това става при застраховката " Каско - всички рисковеч". Ако се сключи такъв застрахователен договор той се съпътства със специална заверка за начина на плащане.

Застрахователната премия обикновено се изчислява върху застрахователната сума ( например 2 % върху 1 500 000 USD = 30 00 USD). Koгато през времетраене на застрахователния договор няма предявени претенции от страна на застрахования на даден самолет, при подновяване на договора за следващия период обикновенна практика е да се дава бонус. Ако самолетите са няколко по даден застрахователен договор, е допустимо и връщане на част от премията на застрахования, като става под формата на участие в резулатата.

Използвана литература:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Застраховака каско на летателни апарати 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.