Защо наклонът на бюджетната линия е постоянен?


Категория на документа: Икономика
Курсова работа
по
Микроикономика

тема: Защо наклонът на бюджетната линия е постоянен?

Преподавател: Доц. д-р Добринка Петкова Златева

Разработил: Иванка Георгиева Петрова
Специалност: Стопанско управление
Фак номер: 0631533
курс 1; семестър : Първи; година 2010/2011

Защо наклонът на бюджетната линия е постоянен?

Бюджетната линия е средство за изследване на потребителското поведение. Тя показва различните комбинации от блага, които можем да закупим на база дохода, с който разполагаме. Всяко домакинство ежедневно е изправено пред трудната задача да направи избор на такава комбинация от стоки и услуги, които да задоволяват максимално неговите потребности, като не надвишава разполагаемият доход.Тоест бюджетната линия представлява съвкупност от възможните комбинации, които потребителя може да направи с дохода който има.

На основата на зададените доход и цени се построява бюджетната линия, чиито наклон изразява отношението между цените на стоките. Казваме че наклонът е постоянен, тъй като е построен на база на зададени цени и доход. Те се задават на фактурният пазар и потребителят не може да им влияе, а се съобразява с тях. Всяка промяна на дори един от тези фактори води до промяна местоположението на бюджетната линия. Преместването на бюджетното ограничение или границите на финансовите възможности дава нова структура за варианти на избор. Промяната на дохода води до успоредно изместване на кривата, а промяната на цената до промяна на ъгъла на нейният наклон.

Бюджетното ограничение в линейна форма отразява всички възможни комбинации между двете блага, които могат да бъдат закупени при зададения доход на потребителя и фиксираните цени на благата. Нека обозначим доходът с I, цените с Px и Py, и количествата на стоките съответно с x и y. Тогава имаме отношението:

I = Px*x + Py*y (1)

Наклона на бюджетната линия отразява отношението между цените на стоките, които можем да закупим на база дохода с който раполагаме. Той е отрицателен,тъй като отразява отношението между стоките, а те се намират в обратна зависимост. С увеличаване на количеството от едната стока се намалява количеството, което можем да закупим от другата.

SN = Px/Py (2)

Нека използваме следния пример за да представим нагледно как се построява бюджетната линия и как промяната на някой от фактурите променя нейното положение. Да предположим,че разполагаме с доход от 5лв., за закупуването на ябълки и круши. Нека ябълките да струват 1лв. за кг., а крушите 2лв. Ако изразходваме целият доход за ябълки можем да си купим 5кг., а ако го изразходваме за круши ще можем да закупим 2,5кг. Можем да направим и различни комбинации от ябълките и крушите в съответсвие с даденият доход. Заместваме в формула (1) и поместваме резултатите в таблица.

На основа на изготвенаите от нас изчисления може да построим бюджетната линия за дадената ситуация. На абцисата Х ще поместим броя ябълки в кг., а на ординатата У ще нанесем броя круши в кг. Тогава ще получим следната графика:

Точка N изразява потреблението, при което целия доход се изразходва за ябълки, а точка М потребление, при което целият доход се изразходва за круши. Всяка друга точка от линията МN отразява различни комбинации от ябълки и круши. Тази линия наричаме линия на бюджетно ограничение.

Бюджетната линия представлява геометрично място от точки, които представят комбинацията от две блага, които могат да бъдат закупени при фиксирани цени и постоянен доход. Тя е основен ограничител на дохода. Във всички точки на бюджетната линия и под нея са разположени различните потребителски възможности при зададената ситуация. Когато имаме точки под бюджетната линия означава, че не сме изразходили напълно разполагаемият доход, а точките над бюджетната линия не са във възможностите на дохода на потребителя.

Бюджетната линия зависи от два основни фактора - доход и цени на стоките. Нека проследим как оказва влияние тяхната промяна в реална ситуация като използваме примера.

Нека предположим че ни увеличат дохода от 5 на 7 лева. Количеството от ябълки и круши, които можем да закупим ще се увеличи и кривата ще се измести успоредно надясно. Ако ни намалее дохода от 5 на 3лв. бюджетната линия ще се измести успоредно наляво и ще може да си закупим по-малко ябълки и круши. Преизчисляваме и начертаваме новите бюджетни линии- светлосинята при по-вискоия доход и червена при по-ниския.

В този случай наклона на линията не се променя, Тя просто се измества наляво или надясно в съответствие с това дали намаляваме или увеличаваме дохода. Колкото по-надясно се намира бюджетната линия толкова по-голямо количетсво от стоките може да закупим.

Ако се промени цената на някоя от стоките,например на ябълките поевтинеят от 1 лев на 0,75лв., или поскъпнат на 1,25лв., тогава ще промени ъгъла на наклона на бюджетната линия. Построяваме точки N1 и N2. Ако стоката поевтинее на 0,75лв. в нашия пример, то количеството което ще може да закупим от тази стока ще нарастне на 6,67кг.(т. N2), а ако се увеличи цената на 1,25 то ще може да закупим само 1,5 кг.(т. N1). При нарастване относителната цена на благото се стеснява полето на възможностите за избор на домакинсвото, а при намаляване на относителната цена то се разширява. Тъй като променяме разположението само на едната точка се променя и наклона на самата бюджетна линия. Получават се други комбинации от благата които може да си позволи потребителят. Променя се зададената ситуация.

Потребителят прави своят избор на пазара на стоки и услуги, като приеме, че цената на благата е зададена на пазара и потребителят е напълно информиран за цените, качествата и асортимента на търсените и предлаганите продукти. Доходът и богатството на потребителят, а също и зададените пазарни цени на благата ограничават неговият избор и образуват бюджетното ограничение.

В своето потребителско поведение потребителят се движи по линията на бюджетните си възможности.Той може да я надхвърли само ако използва кредит или спестявания. Бюджетната линия показва различните комбинации от стоки и услуги, които потребителят може да си позволи да закупи при определени доход и цени, зададени на пазара. Тяхната промяна води съответно до промяна разположението на линията. При промяна на дохода бюджетната линия се изменя успоредно и нейният наклон се запазва. При промяна на цените на стоките линията се измества така,че променя ъгъла на наклона си. Наклона на бюджетната линия се определя като отношение между цените на стоките . Той е отрицателен тъй като се намират в обратна зависимост т.е с намаляването на количеството се увеличава количеството от другата стока и обратно.

Използвана литература:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защо наклонът на бюджетната линия е постоянен? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.