Защитени територии


Категория на документа: Икономика


Този парк има най-малка територия от трите национални парка- общата му площ е 40 356 ха, но обхваща най-голямо разнообразие от природни дадености. Най-високият връх в Парка е и най-висок в планината - това с връх Вихрен (2915 м). НП "Пирин" попада в Рило-Родопската област на България.
А) Природни ресурси
- климат - определя се най-често от средиземноморските циклони. Районът се отличава със сухо и горещо лято.
- води - големият брой езера в Парка създава типичния за Пирин езерен
ландшафт. Езерата са 118. Най-голяма е площта на Поповите и Бъндеришките езера: Най-дълбокото и с най-голяма площ е Поповото езеро

- флора - НП "Пирин"е територия с висока степен на биологично разнообразие. Много от растенията са редки и защитени - еделвайсът някои видове тинтява,, орхидеи и др. Залесената площ на Парка е 57 % от общата му площ и включва иглолистни гори; широколистни и високостъблени гори. В състава на горите участват о6що 16 дървесни вида: клек, бяла мура, смърч, бук, черна мура и др.

- фауна - в НП "Пирин" има 2091 вида и подвида безгръбначни животни. От гръбначните животни се срещат 247 вида.

Б) Антропогенни ресурси - в НП "Пирин" са останали следи от много древни култури - тракийска, старогръцка, римска, византийска, славянска и прабългарска. На територията на НП "Пирин" са обособени два природни резервата - "Баюви дупки" - "Джинджирица" и "Юлен" с обща площ 15 % от площта на Парка.
В) Значение на Парка като място за туризъм - той предлага условия за развитие на екотуризъм, природно-познавателен туризъм, пешеходен туризъм, хоби туризъм и устойчив туризъм.

3. Национален парк "Централен Балкан "
Това е третата по големина защитена територия в Р България. В територията на парка се включват гори и високопланинска безлесна зона, в която се намират 9 природни резервата, заемащи над 28 % от площта му. Площта му е 71 669,5 ха.
А) Природни ресурси
- климат - характеризира се с различни видове климат:планинският климат, умереноконтинентален, преходоконтинентален,с влияния на преходносредиземноморски

- релеф - създаден е под въздействието на мощни геологически процеси. Едни от най-забележителните релефни скални формации са Скалният мост, Марковата дупка и скалните "игли" Калчови камъни. Уникална е и системата от ждрела и каньони. Карстът обхваща малка част , но там са образувани много и дълбоки пещери и пропасти.
- води - в Централен Балкан се намират едни от най-внушителните и най-високи водопади в България -_Райското пръскало (124,5 м), Карловското (120 м), Видимското (80 м), Кадемлийското (72 м) и др. Водите в НП "Централен Балк ан" имат добри качества и представляват значителна част от запасите от питейна вода в страната.
- флора - НП "Централен Балкан" е естествен комплекс от 6 характерни растителни пояса - широколистен, смесен широколистен, смесен широколистен и иглолистен, иглолистен, субалпийски и алпийски. По-голямата част от НП "Централен Балкан" е покрит с вековни букови гори, смърч, ела, габър.
- фауна - в Парка се съхраняват около 70 % от срещаните в България безгръбначни таксони, 54 % от размножаващите се в страната видове сухоземни гръбначни животни. Централен Балкан е едно от последните в Европа местообитания на едрите грабливи птици, мечката,вълка, балканската дива коза. Птичият свят е представен от 224 вида.
Б) Антропогенни ресурси - около района на Парка имамногобройни археологични обекти: тракийски крепости, исторически места и паметници, манастири. Националният парк "Централен Балкан" е с най-много и най-голяма обща площ природни резервати. В Парка има 9 резервата - "Боатин", "Царичина", "Козя стена". "Стенето", "Северен Джендем", "Пеещи^ скали", "Соколна", "Джендема" и "Стара река".
В) Значение на Парка като място за туризъм - НП "Централен Балкан" е един от най-предпочитаните райони за пешеходен туризъм в България. При проучване на мотивите за посещения в Парка водещи са: "потребността от чистота и тишина", дивата природа", "контактът с хора със сходни виждания" , наблюдението на животни и растения".
Изграждане на мрежи от екопътеки

Предлагането на екотуристически продукти през последните години се увиличава с бързи темпове. Един от екотуристическите продукти, получил своето признание като интересен и атрактивен чрез повишеното внимание на туристите към него, е екопътеката. Развитието на туризма в Европа по отношение на дейности, осъществяващи по-голям контакт с природата и селския бит и култура, даде тласък на развитието на екопътеките. За да бъде една екопътека атрактивна и предпочитана от туристите, освен интересните природни и културно-исторически обекти по нея, тя трябва да бъде обурудвана с качествена система за означаване и сигнализация. За сигнализирането и пускането в експлоатация на дна екопътека съществуват нормативи, одобрени от Европейската организация за екопътеки. Всяка екопътека трябва да покрие серия от задължения, що се отнася до сигнализацията и вида на съоръженията по нея:
- Интернационална сигнализация - важи за всички пътеки
- Сигнализация с вертикални постове - използват се за места, представляващи интерес за туристите и съответно посоките, в които се намират
- Информационни табели - поставят се в населените места, край които се минава, или в пунктове, представляващи интерес за туриста
- Допълнителна информация със стилизирани знаци - при някои тематични пътеки с културно или екологично значение
В Европа са установени следните видове екопътеки:
- Пътеки с голям преход - означават се с две хоризонтални линии (бяла и червена). Тяхната дължина трябва да надвишава 50 км.
- Пътеки с малък преход - означават се с две хоризонтални линии (бяла и жълта). Дължината им е в границите от 10 км до 50 км
- Местни пътеки - Тяхната дължина не бива да надвишава 10 км и се означават с бял и зелен цвят.
- Градски пътеки - това са пътеки с културен характер
- Конни пътеки - Подходящи са за преход с коне, с разнообразен природен пейзаж
- Колоездачни пътеки - означават се с два кръга и един триъгълник в тях, като
неговият цвят е съобразен с трудността на прехода
- Пътеки за ски преходи - означават се с оранжеви надписи

Едно от най-големите достойнства на екопътеките е, че при тяхното изграждане се подобрява и местната инфраструктура. Идеята за "български екопътеки" свързват с дейността на Българската асоциация за селски и екотуризъм. Понятието "екопътека" се свързва с туризъм и отдих сред природата. Всъщност става дума за специализирани туристически маршрути, които се изминават задължително пеша и включват атрактивни природни дадености. Две ограничителни рамки се поставят пред понятието екопътеки:
- Висока атрактивност на природните елементи
- Добре изразена биоцентричност
Проектирането и изграждането са труден и продължителен процес. Задължителни условия при създаването на една екопътека са:
- отдалеченост от промишлени и индустриални райони
- за изграждането на всички съоръжения по маршрут ада се използват само стествени материали
- при необходимост от използване на строителни материали те да бъдат сведени
до минимум
- да не се допуска навлизане на строителни машини и техника в района, в който се изгражда пътеката
- желателно е маршрутът да бъде кръговСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защитени територии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.