Защитени територии


Категория на документа: Икономика


В страната има 7 национални парка. По-известни от тях са "Ваноаз", "Екрен", "Западноевропейски", "Меркантур" и "Севен". Характерно за тях е, че всички имат буферна (периферна) зона. В самите паркове няма постоянно живеещи и влизането в тях е безплатно. Мрежата от национални паркове е много добре развита и в други европейски страни: Полша, където "Беловежкият национален парк" е полският модел за този вид защитени природни територии; Норвегия има 13 национални парка; Испания, Унгария, Румъния, Македония. Твърде интересна е системата от национални паркове в Гърция, най-старият от които е "Олимп" (1938 г.). На Единадесетата Генерална асамблея на Международния съюз за опазване на природата е решено в националните паркове да се обособят 3 зони: зона със строга охрана на природата, зона с управляема охрана на природата и зона на незасегнати територии.
Природни резервати
Наред с националните паркове резерватите са най-широко разпространеният вид защитени територии, които са с най-строг природозащитен режим. Стопанската дейност и достъпът на посетители са абсолютно забранени. Резерватите са природни комплекси, които съдържат ценни природно-информационни ресурси от живи организми и обекти на неживата природа. Основните функции на резерватите са защита и съхраняване на генетичния фонд на живата природа на нашата планета; създаване на природни еталони; организиране на база за научноизследователска дейност и др. В тях е организирана система от контролни наблюдения върху антропогенните изменения на околната среда, наречи мониторинг.

В Европа системата от охранявани територии, в които влизат и резерватите, се отличава с някои особености в сравнение с другите континенти. На първо място, тя е развита на фона на гъстото заселване и пълното усвояване на природната среда. На второ място, резерватите със строг режим на охрана не са в пълния смисъл на думата такива, тъй като охраняват малки участъци от непокътната природа.

От няколко години по инициатива на Световния фонд за дивата природа (WWF) се провежда едно ново изследване на парковете в Европа. Резултатите от проведеното изследване са обобщени в доклад на WWF, озаглавен "Потенциални PAN паркове - един бърз преглед на защитените територии в Европа" . Търговската марка "PAN Parks" се присъжда на паркове с изключителни природни дадености и висококачествени туристически обекти, балансирани с изискванията за опазване на дивата природа.

В България също е извършена оценка на потенциала на 19 природни парка и резервата за присъждане на търговската марка PAN Parks". Според резултатите трите национални парка - Рила, Пирин и Централен Балкан, имат потенциала да бъдат обявени за PAN паркове. Първите три европейски PAN парка, съответно в Швеция, Финландия и Полша, бяха обявени от WWF като елитни образци на природен туризъм и ефективно парково управление през м. септември 2003 г. Това са националният парк "Бишчади" в Полша, национален парк "Фулуфиялет" в Швеция и национален парк "Уланка" във Финландия.
Търговската марка "PAN Parks" представлява нова възможност за развитие на зеления, природосъобразен туризъм. Има за цел усъвършенстване на управлението на защитените територии чрез използване на устойчивия туризъм като средство за това. Системата PAN паркове работи в сътрудничество с национални паркове, местни общности и частни предприемачи, с международни организации и бизнес партньори за опазването на околната среда и за развитието на местната икономика. Търговската марка "PAN Parks" гарантира на туристите, че с посещението си те допринасят за опазването на защитените природни територии със съответния сертификат. "PAN Parks" си поставя за цел привличане на обществена и политическа поддръжка за защитените територии, като насърчава опазването и съхраняването на природата чрез развитие на устойчив туризъм.
Защитени територии в България

България е една от страните в Европа с най-богато биологично разнообразие. За опознаването и съхраняването на това богатство е изградена система от защитени територии. Законодателството на Република България ясно определя техните категории: "Категориите защитени територии са:
- Резерват
- Национален парк
- Природна забележителност
- Поддържан резерват
- Природен парк
- Защитена местност."
В България " За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа."
Националните паркове на Република България са 3: "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан". Точно трите високи планини на България - Рила, Пирин и Стара планина, са и основният ресурс за създаването на трите наши национални парка. Националните паркове са изключителна държавна собственост. Тяхното управление се осъществява от Министерството на околната среда и водите. Националните паркове се управляват с цел:
- Поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа
- Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите
- Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности
- Създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението
Общата площ на трите български национални парка "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" е 193 049 ха, което е над 1/3 от площта на всички защитени територии у нас.
Опазването на изключителното природно богатство в националните паркове е възможно само с подкрепата и участието на всички, които живеят около тях и ги посещават. За неговото съхранение българското правителство получава помощ по споразумения за сътрудничество от правителствата на САЩ, Швейцария и други страни, както и помощи от Европейски фондове - ФАР, САПАРД и др.
1. Национален парк "Рила"
Той е най-големият от трите национални парка в България. Площта му е 81 046 ха и заема 42 % от общата територия на парковете. НП "Рила" е разположен в централните, най-високи части на планината Рила, в западната част на страната. Обхваща около 30 % от целия планински масив. Тук се намира най-високият връх на Балканския полуостров - връх Мусала (2925 м)
А) Природни ресурси - изключително разнообразни и атрактивни:
- климат - НП "Рила" попада изцяло в планинската климатична област на границата на умереноконтиненталния и преходносредиземноморския климатичен пояс. В ниските части на планината слънчевото греене е по-продължително отколкото в по-високите части. Снежната покривка се задържа средно 200-220 дни в годината.
- релеф - в резултат на ледниковата дейност във високите части на Рила са се образували значителен брой ледникови езера - около 140 постоянни и 30 временни. Най-високо е разположено Леденото езеро (на 2709 м), а най-ниско - езерото Локвата (на 1800 м). При тази геоморфоложка структура на Рила са оформени редица термоминерални находища, благоприятстващи развитието на балнеоложки туризъм
- води - на територията на парка се формират около 3,6 % от водните ресурси на страната.
- флора - тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие. Растенията в парка представляват 38,35 % от флората на страната. В парка се разполагат 4 растителни пояса - буков, иглолистен горски, субалпийски и алпийски. По-голямата част от територията на НП "Рила" е покрита с вековни гори от смърч, бяла мура и бял бор
- фауна - фауната на парка обхваща 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Паркът представлява основен екологичен коридор между европейската, средиземноморската и предноазиатската фауна.
Б) Антропогенни ресурси - те са най-важните фактори за развитието на познавателния и образователния туризъм в НП "Рила". Това са многобройните археологически, исторически, архитектурни и други културни паметници и исторически местности в близост до Парка или в самия него. От всичките 326 паметници на културното наследство два са със световно значение: пещи за топене на желязо в местността Кулацето и късно антична крепост в местността Тополяне. На територията на НП "Рила" са обявени 10 паметника на културата с национално значение:
- Рилски манастир
- Хрелювата кула
- Гробищна църква в Бабинска махала, с. Пастра
- останки от древноримски път в местността "Помочена поляна"
- църква "Свети Теодор Стратилат"
- църква "Свети Георги"
- антична крепост в местността Спасовица
- ранно християнска базилика "Св. Спас"
- античен град Германея
- средновековна църква "Св. Никола"

В Национален парк "Рила" са включени 4 резервата - "Парангалица", "Скакавица", "Ибър" и "Централен рилски".
В) Значение на Парка като място за туризъм - НП "Рила" предоставя много добри възможности за развитие на екологичен туризъм. Насърчава се предимно пешеходният туризъм с цел ограничаване на негативното въздействие от престоя на много хора едновременно или за дълго време. Паркът предлага благоприятни условия за развитието и на спортен туризъм. Горещите минерални извори са допълнителна възможност за развитие на балнеолечението.

2. Национален парк "Пирин"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защитени територии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.