Заплата на държавния служител. Отличия и награди.


Категория на документа: Икономика


отличия: нематериални поощрения
• грамотата
• сребърен почетен знак
• златен почетен знак
награди - стойността на паричната или предметната награда не може да бъде по- голяма от индивидуалната работна заплата за месеца към момента на награждаването. За едно и също служителя може да бъде награден с отличие или награда.
• парични
• предметни
Основни положения на вътрешната уредба за отличията и наградите
• одобряване на образците на почетните знаци и грамотите -това се прави със заповед на съответния орган на власт, с която се утвърждават визуално почетните знаци
• определяне на критериите за даване на отличия и награди -трябва да включват ясни и измерими показатели на случаите на които се дават отличия и награди; тези показатели трябва да бъдат формулирани така, че да са относими за всички длъжности в администрацията; да бъдат формулирани така, че постиженията да бъдат степенувани съобразно видовете на отличията и наградите
• определяне на лицата, които правят предложения за даване на отличия и награди- това е прекия ръководител на лицето.Такова предложение може да се правие от органа на власт или негови заместници. Трябва да е писмено и да съдържа конкретно посочване на обстоятелства поради които се предлага за награждаване. Трябва да се посочат връзката на обхват с възприетите критерии за награди.
• определяне на лицето, което дава отличията и наградите - органа, освен ако с изрична заповед не е делегирал правомощията на секретаря
• определяне начина за огласяване на дадените отличия и награди - вътрешно огласяване в администращията, по рядко да се обяви на страницата в интернет

Примерни критерии за присъждане на отличие или награда
• за постигнати значителни резултати при изпълнение на служебните задължения, удостоверени с оценка 1 при атестирането
• за етично поведение по мотивирано предложение от професионална организация на служителите в съответната администрация
• за проявена висока обществена отговорност и гражданска доблест, по мотивирано предложение на ръководителя на звеното, отговорно за управление при кризи
• за изключителни заслуги към организацията

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заплата на държавния служител. Отличия и награди. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.