Заплата на държавния служител. Отличия и награди.


Категория на документа: Икономика


Лекция 14
Заплата на държавния служител. Отличия и награди.

Приложима нормативна уредба
Чл.67, чл. 88 ЗДСл Наредба за служебното положение на държавните служители ПМС за заплатите в бюджетните заплати и дейности

І. Структура на заплатата- чл. 67 от ЗДСл
Брутната заплата =основната заплата за длъжност +допълнителните възнаграждения

ІІ. Основна заплата за длъжност
• видове основни заплати
- основна за длъжността-определя се от МС ежегодно, като се определя за всички длъжности min и max решения на заплатата, с постановление
-индивидуална основна заплата
• принципи при определяне на основната заплата за длъжност
-нормативна определеност на минимумите и максимумите
-зависимост от нивото на заеманата длъжност
-гарантиран минимум за най-ниската длъжност за държавен служител- определя се ежегодно с годишния закон за държавния бюджет
• принципи при определяне на индивидуалната основна заплата
-спазване на определените минимуми и максимуми- определен от МС за конкретната длъжност
-отчитане нивото на заеманата длъжност- съпоставка с индивидуалните заплати на по- високите и по- ниските длъжности
-съобразяване със заплатите в административното звено- т. е. гледа се какви са индивидуалните заплати на служителите за същата длъжност
-обвързване с оценката от изпълнението на длъжността- увеличаване на индивидуалната заплата зависи от оценката на атестиране
-пропорционалност при работа на непълно работно време-индивидуалните размери на работните заплати се определят от законо установеното работно време

Определяне на индивидуалната основна заплата- определя се със заповедта за назначаване или с отделна заповед, когато се променя първоначално определения размер на индивидуалната работна заплата
определя се от органа по назначаването
правила за определяне при:
• постъпване в съответната администрация-на служителя се определя индивидуалната основна заплата в средата между min и max на основната заплата за заеманата длъжност. Това правило не се прилага при временно преместване в друга администрация.
• завръщане от отпуск или командировка повече от 1 година- по средата на min и max, но не по-ниска от индивидуалната заплата, която служителя е имал към момента на излизане в отпуск или командировка
• възстановяване на работа- като при завръщане от отпуск или командировка повече от 1 година
• завръщане от временно преместване в друга администрация- като се завърна ми запазват заплатата, която съм получавала преди да отида в другата администрация
• преназначаване- като при завръщане от временно преместване в друга администрация
Промени на индивидуалната основна заплата- нямаме нормативна уредба за промените на индивидуалната заплата
конкретизация във ВПОРЗ напр.:
• след изтичане на изпитателния срок
• при оценка от атестиране не по-ниска от 3 "Изпълнението отговаря на изискванията"
• в зависимост от получената оценка от атестирането
• определяне на лимити за увеличения за всяко основно звено
• зависимост на индивидуалната основна заплата от атестирането

ІІІ.Видове допълнителни възнаграждения- наредба за служебното положение на държавния служител
• за прослужено време - когато има 1 година прослужено време и за всяка година по 1 % към основната заплата
• за работа в почивни и празнични дни- 100 % върху основната заплата
• за извънреден труд - 50 % отгоре за работа извън установеното време, 70 % з асъбота и неделя, 100 % за официални празници. Тези които получават отпуск за ненормативно време не получават допълнително възнаграждение за работа извън работно време
• за работа през нощта за време на разположение- по 0,25 ст. за всеки час за през нащта от 10 до 6 сутрента

• за научна степен по дисертационен труд - 40 лв. за доктор и 90 лв. за доктор на науките
• за постигнати резултати по ред, установен с нормативен акт или с вътрешните правила за работната заплата- бонусе
• за други допълнителни случаи, определени с нормативен акт - получават държавни служители, които работят в управленските органи на различни опирации и програми на ЕС

ІV.Отличия и награди- чл. 88 от ЗДСлСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заплата на държавния служител. Отличия и награди. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.