Заплащане на труда в пазарни условия


Категория на документа: Икономика


 12. Заплащане на труда в пазарни условия
Същност и функции
- работната заплата е цена на стоката работна сила
- функции
1. Соц. икономическа - работната заплата е основен източник на доходи за възпроизводство на работната сила. РЗ трябва да съответсва на определено количество.
2. материално- стимулираща - произтича с приложението на принципа на опрделеяне на РЗ в зависимост от количеството на труда.
3. разпределителна - проявява се когато една обща парична сума се разпределя между участиниците в производствения процес
Принципи на образуване на РЗ
- принципи на единство на интереси- на работника, на работодатели, на държавата - да се осигури нормален процес на възпроизводство на РЗ, чрез РЗ да се осигури образуване на културно равнище. Държавата се намесва и регулира РЗ.
- Принцип за количество и качество
- Принцип за диференциране на РЗ, в зависимост от условията на труда - за обособени са 10 оновни елемнта на условията на труд. - микроклимат, вредни вещества;
- Диференциране на РЗ- в зависимост от сложността, точността и отговорността на извършванат дейност.
- Принцип на нарастване на РЗ
1. наратсването на производсвото на труда
2. нарастването на стойността на стоката работна сила.
- Принципи за гъвкавост и динамичност на работната
Договаряне на РЗ-
> Колективно -
1. тристранно - 1 съюз на работодателя те се обединават за да защитят интересите си
2. синдикати - защитават интересите на работницита
3. държавата
колективното двустранно договаряне, то е без участието на държавата
Това колективно договаряне преминава в коективно двустранно договаряне в рамките на БО
> индивидуално договаряне- работодател <=> работника, постигнатите условия на предищните нива имат задължителен характер.
- форми и ситеми за заплащане на труда, формите са три:
a. при първата РЗ е функция на времето - повременна прилага се в случаите, в които резултатът от труда не е в пряка зависимост от работника. Съществува тенденция за увеличаване на относителния дял н персоналния работещ.
b. Заплащане по количество произведена продукция или услуги - резултатите от труда са в пряка зависимост от условията на работника - има тенденция за намаляване.
c. Акордна форма - характерно е заплащането за опрделен обем работа, която трябва да бъде извърщена за някакво лимитирано време.акордната ситема се прилага в селскотостопанство.
Системиет за заплащане на труда се образуват като към трите форми се допълват условията чрез които се отчита качествата на предприятията, икономия на материали, енергия и други. Основната РЗ може да се допълва с възнаграждение по кодекса на труда, по решения на ръководството на организацията на труда да се допълва като част от печалбата .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заплащане на труда в пазарни условия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.