Заетост и безработица


Категория на документа: Икономика


 Тема 21

Заетост и безработица

1. Циклично развитие и колебания в заетостта

2. Заети и безработни

3. Измерване на безработицата

4. Форми на безработицата

5. Доброволна и принудителна безработица

6. Пълна заетост и естествено равнище на безработицата

1. Циклично развитие и колебания в заетостта

Както знаем от темата за икономическия цикъл, цикличното развитие на икономиката се проявява в следните три основни направления:

1) Колебания в динамиката и равнището на съвкупното производство, измервано чрез реалния брутен вътрешен продукт (GDP, БВП) и реалния съвкупен доход;

2) Колебания в равнището и динамиката на заетостта и безработицата, измервано чрез показателя "норма на безработица";

3) Отклонение в равнището и динамиката на цените и инфлацията, респективно дефлацията, измервано чрез показателя темп на инфлацията.

Между цикличното развитие на икономиката и колебанията в заетостта и безработицата съществува определена зависимост. Когато икономиката е на равнището на своя потенциал съществува пълно използване на наличните трудови и капиталови ресурси, с които разполага дадена страна. Затова в този случай заетостта на трудовите ресурси се намира на своето естествено равнище. В тази зона се постига най-високото равнище на GDP. Откриват се нови работни места, в резултат на което безработицата рязко намалява. Доходите на домакинствата нарастват, което увеличава потребителското търсене на населението. Когато икономиката се намира под равнището на своя потенциал, т.е. когато тя е в състояние на спад, рецесия, депресия и криза, безработицата се намира на най-високото си равнище, което предизвиква рязко намаляване на заетостта на работната сила. Възниква явлението разрив на БВП и се формира т.нар. циклична безработица.

2. Заети и безработни

При изясняване същността на заетостта предварително трябва да се разгледат някои основни понятия, с които борави икономическата теория и практиката. Първото от тях е понятието трудоспособно население. В него се включват обхванатите от статистиката за даден период лица от 15 до 74 г., без инвалидите. Втората категория е активната работна сила. Тя включва в себе си лицата, които имат работа или активно се стремят да я получат. Следователно активната работна сила е сбор от заетите и безработните. Заети са тази част от активната работна сила, която получава едни или
други възнаграждения за своя труд, т.е. зает е всеки, който получава
определена сума пари срещу вложения от него труд.

За безработни се считат тази част от активната работна сила, която отговаря на следните условия:

1) отделната личност трябва да е в състояние да работи;

2) да е регистрирана в бюрата по труда;

3) да се наема на работа когато това му се предложи от бюрата по труда или от самия бизнес;

4) трябва активно да търси работа или да очаква отново да бъде приет в рамките на един месец.

Неработещите също се подразделят на две основни групи: институционализирани и нежелаещи да работят. Институционализираните включват такива категории като учащи, военизирани, пенсионирани по-рано от срока, с висока степен на инвалидност, домакини и пр. Нежелаещите да работят са хората, които имат нетрудови доходи, незаконен бизнес, хора склонни към безделие и пр.
Всичко изброено се вижда на следната схема:

Основно правило при изследване на заетостта в повечето страни е, че трябва да се прави разграничение между неработещи (със съответните категории) и безработни. Така институционализираните неработещи са категория, която в определен момент може да се причисли или към заетите, или към безработните. Към заетите те се причисляват тогава, когато тези, които са учили, или тези, които са били в домашното стопанство или временно не са работили, се връщат отново на своята работа или намират друга работа. По същия начин и част от безработните, които се връщат на своята или друга работа, отново преминават в категорията заети. Изключение от посочените посоки на движение са нежелаещите да работят. В един относително продължителен период те остават относително постоянна величина.

3. Измерване на безработицата
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заетост и безработица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.