Задачи по контролинг


Категория на документа: Икономика


5.Предприятие има годишна производствена потребност от 50000 детайла от определен вид. Разходите по една поръчка са 60 лв., складовите разходи за един детайл за период от една година са 0.12 лв., цената на един детайл е 0.38 лв., а разходите за лихви и застраховки са 15%. Определете оптималния размер на една поръчка, средногодишния размер на запасите, контролния срок за възобновяване на поръчките и броя на поръчките за периода.

Моля, приложете последователно формулите с данните от задачата

където:
РП - размер на поръчката;
РЗП - разходи за една поръчка;
СР - складови разходи за 1 запас за периода;
i - цена на капитала, застраховки;;
Ц - цена на единица запас.

Среден размер на запасите =
Срок на поръчките =
Брой поръчки =

Отговор: размер на поръчката 5822 бр., среден размер на запасите 2911 бр., 9 поръчки, 40 дни.

6.Среднодневните потребности от даден компонент са 50 единици, като данните за минали периоди показват стандартно отклонение от 5 единици. Средното време на доставката от този вид компонент е 7 дни при стандартно отклонение от 2 дни. Определете контролната точка на възобновяване на поръчката и размерът на резервния запас така, че рискът от изчерпване на запасите през периода да не надвишава 10%, т.е. нормираното отклоение (z) е равно на 1.28.

Моля, приложете формулите с данните от задачата.

Резервен запас =
където:
ROP - контролна точка на възобновяване на поръчката;

- средна дневна (седмична) производствена потребност;

- средно време за изпълнение на доставката;
z - нормирано отклонение;

- дисперсия (квадрат на стандартното отклонение) на производствената потребност;

-дисперсия (квадрат на стандартното отклонение) на времето на изпълнение на доставката.

Отговор: 479 бр., 129 бр.

1.Продукт, който трябва да се произвежда на поточна линия се характеризира със следната диаграма на предшестването: операция Б е след операция А, операции В и Г са след операция Б, операция Д е след операции В и Г, операция Е е след операции Г и Д. Времетраенето на операциите е както следва: Та=0.8 мин., Тб=0.1 мин., Тв=1.0 мин., Тг=0.6 мин., Тд=0.1 мин., Те=0.3 мин. Продължителността на един работен ден е 8 часа, а производствената програма предвижда производството на 320 продукта дневно. Определете най-високата и най-ниската възможна дневна производителност на поточната линия, цикъла на поточната линия, необходимият брой работни места и коефициентът на полезно действие на линията, при общ престой от 0,1мин.

Моля, приложете последователно формулите с данните от задачата.

КПП (макс)=
КПП (мин)=

където:
КПП (макс) - максимално количество продукти за периода;
ФРВП - фонд работно време за периода;
Тмакс - времетраене на най-продължителната операция за единица продукция;

- продължителност на всички операции за единица продукция.

ПЦПЛ= ,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Задачи по контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.