Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама


Категория на документа: Икономика


На свой ред сравнителната реклама изтъква конкурентни предимства на рекламирания продукт, като го съпоставя с този на конкурента. В редица случаи тя може да бъде източник на полезна за потребителите информация, спестявайки им усилията за добиване на такава относно различните видове предлагани продукти и услуги и тяхната съпоставка. Въпреки това съществува голям риск от манипулации, поради което Законът за защита на конкуренцията регламентира нейната допустимост при съблюдаване на следните изисквания:
* Да се съпоставят продукти, предназначени за задоволяване на сходни потребности;
* Сравнява продукти с едно и също наименование за произход;
* Да се съпоставят обективно проверими и съществени характеристики на продуктите;
- Да не се създава заблуждение у потребителите;
- Да не съдържа обидни и дискредитиращи конкурентите твърдения;
- Да не води до идентифициране на продуктите с тези на утвърдени производители;
- Да не извлича нелоялно предимство от известността на фирмата, марката или други отличителни белези на конкурент или неговите продукти;
- Да не представя стоките и услугите като имитация или копие на продукти със запазена търговска марка или име.
2.1. Европейска директива за подвеждащата реклама и агресивни търговски практики

Обстоятелството, че един продукт има едно или повече предимства пред друг, по никакъв начин не означава, че той го превъзхожда. Потребителят е онзи, който на база своите потребности може да вземе решението кой продукт да предпочете. Сравнителната реклама може успешно да му помогне в тази насока, но не би следвало да замести трезвата преценка на нуждите и изследването на предлагането. Във връзка с това през декември 2007 година на територията на целия Европейски съюз в сила влизат нови общоприложими правила, които слагат край на подвеждащата реклама и на агресивните търговски практики.

Новата Директива за нелоялните търговски практики има за цел да повиши доверието на потребителите и бизнеса в единния пазар, за да могат да се възползват пълноценно от трансграничните възможности. В нея са посочени около 30 схеми, които се смятат за нелоялни при всички обстоятелства, най-важните от които са:
* Реклами примамки- чрез рекламата на продукт на много ниска цена привличат потребителя към покупка от фирмата, когато в действителност тя няма достатъчно наличности от рекламирания продукт;
* Лъжливи "безплатни" предложения- те описват продукта като "подарък", "безплатен" и т. н., създават впечатлението, че предложението е безплатно, а същевременно от потребителя се изисква да плати задължителна цена за участие в търговска практика или за получаването или доставката на изделието;
* Преки призиви към деца да купуват рекламирани продукти или да убеждават родителите си или други възрастни да им купуват рекламираните продукти;
* Неистинни твърдения - за лечебни свойства на продукти с нулев ефект;
* Маскирани рекламни статии - използване на статии в медиите за популяризирането на продукт /платени от търговеца/, без това да се обявява ясно;
* Пирамидални схеми - схеми за популяризиране на продукт или услуга, при която възмездяването идва най-вече от привличане на други клиенти към схемата, а не от продажбата или консумацията на продукти;
* Награди - създава се лъжливо впечатление, че потребителят е спечелил награда, а такава липсва или предявяването на претенции за нея е свързано със заплащане от страна на потребителя или поемане на някакви разходи;
* Подвеждаща представа за правата на потребителя -представяне на правата, произтичащи за потребителите от закона, като отличителна черта на предложението на търговеца;
* Ограничени оферти -некоректно се твърди, че продуктът ще бъде предлаган само за ограничен период от време, с цел да се лишат потребителите от достатъчно възможности да направят своя осведомен избор;
* Език, на който се предлага обслужването след продажбата - поема се ангажимент след продажбата на потребителите да се предостави обслужване, което впоследствие се осигурява само на чужд език, а това не се посочва ясно преди сключването на сделката;
* Продажби по инерция- от потребителя се иска незабавно или по-късно да плати за продукти, доставени му от търговец, но непоръчани от него, или да ги съхранява, или върне;
* Гаранции за цяла Европа - те създават невярно впечатление, че за продукта има сервизно обслужване в държава членка, различна от тази, в която той е продаден.
2.2. Национален съвет за саморегулация

В подкрепа на формиращата се политика за недопускане на каквито и да са "рекламни трикове" в публичното пространство е и създадения Национален съвет за саморегулация (НСС). Етичен кодекс за реклама и търговска дейност, чиито 24 члена конкретно и ясно регламентират параметрите на рекламната практика в контекста на професионалната етичност.

Ето някои примери:

Чл. 3.4. Търговската комуникация не трябва да уврежда доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид.

Чл. 5.4. В търговската комуникация не трябва да се премълчават или прикриват съществени недостатъци или опасни свойства на предлаганите продукти.
3. Практики на Комисията за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (Комисията) е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да гарантира защитата и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност.

С цел развитието на конкурентната среда и защита на свободната инициатива в стопанската дейност, през годината Комисията осъществява непрекъснат мониторинг и активно си взаимодейства с други държавни органи и неправителствени организации във връзка с въпросите, касаещи заблуждаващата и сравнителна реклама.

За. за нарушения на забраната за заблуждаваща и сравнителна реклама, по чл. 32 във връзка с чл. 33 и чл. 34 от ЗЗК, са наложени санкции в общ размер в общ размер 1 397 923 лв (за 2010г.) и 491 574 лв. (за 2011г);
3.1. "Лачита" ООД - Въвеждане в заблуждение - чл. 31 от ЗЗК

Производството за разследване на евентуално извършено нарушение по Глава седма от страна на "Лачита" ЕООД е образувано служебно от КЗК. Повод за образуването му е постъпил сигнал от потребител, в който се съдържат данни за заблуждаващи твърдения, публикувани в Интернет от производителя на вафли "Криза" ( "Лачита" ЕООД). Производителят сочи, че въпросните продукти могат да заместят едно хранене, т.е. са със специално подбрани хранителни вещества, за да осигурят на организма нужната енергия. В сигнала се посочва още, че върху опаковките на вафли "Криза" липсва лецитин, като част от съдържанието, което означава, че производителя заблуждава потребителя и не изписва нужната информация върху продукта. Така разглежданото поведение на ответника, свързано с публикувана информация, касаеща произведен от него продукт, поражда съмнение за евентуално извършено нарушение, изразяващо се във въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на предлаганата стока, което намира уредба в чл.31 от ЗЗК

.

В хода на производството Комисията установява, че съставът на процесния продукт съдържа хранителни вещества ( хидрогенирано растително масло, пшенично брашно, емулгатор и пр.) , които не само, че не са "специално подбрани", а са обичайни за производството на вафли. Употребата на хидрогенирано растително масло, както и добавени аромати е достатъчно да обуслови наличието на "химия" в продукта, доколкото общоприетият смисъл на това понятие в храните се свързва от потребителите с изкуствени съставки, влагани в тях.

Комисията установява още, че между информацията за състава на продукта на задната страна на неговата опаковка и тази, която е публикувана на официалната интернет страница на потребителя има съществено разминаване. По-конкретно се касае за придаване от страна на производителя на качества на вафла "Криза", които последният не притежава. Тункваната вафла не само, че не може да замести едно хранене, но е препоръчително да се ограничава нейната консумация за съблюдаване на здравословното и пълноценно хранене.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.