Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама


Категория на документа: ИкономикаУниверситет за национално и световно стопанство
специалност "Икономика на индустрията"

Курсова работа по
"Реклама и презентационни техники"

Изготвил : Димитър Чавдаров Михайлов Ръководител:
Група : 1554 доц. В. Хутова
Ф.№ 292001

2013г.

Съдържание

1. Увод
2. Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама
2.1. Европейска директива за подвеждащата реклама и агресивни търговски практики
2.2. Национален съвет за саморегулация
3. Примери от практиката на Комисията за защита на конкуренцията
3.1. "Лачита" ООД - Въвеждане в заблуждение
3.2. "Макс Телеком" ООД - Забрана за заблуждаваща и сравнителна реклама
3.3. "Адифарм" ЕАД- Имитация на външен вид, опаковка, маркировка
3.4. "Дивена" ООД - Имитация на фирма, марка
4. Заключение
5. Използвана литература

1. Увод

Заветната цел на рекламата е "джобът" на потребителя. За да достигне до него тя използва всевъзможни техники и прийоми - достоверни и недотам достоверни, искрени и недотам искрени, почтени и псевдопочтени и други. Широката аудитория отдавна е уловила тези рекламни трикове, поради което понятия като манипулативна реклама, подвеждаща реклама, нелоялна реклама съвсем не са чужди на потребителското ухо. Манипулативните реклами не само губят доверието на своите адресати, те грубо погазват принципите на професионалната етика и освен това са една от явните форми, чрез които се нанасят сериозни вреди на конкурентите
2. Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама

Целта на настоящото изложение е да представи формите на нелоялната реклама, пряко свързани с въздействието върху вземането на решение за покупка от страна на потребителя и отнасящи се до продукти и услуги. Според Закона за защита на конкуренцията нелоялна конкуренция е всяко действие или бездействие при осъществяването на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите. В този план като нелоялна конкуренция се счита:

• Увреждането на доброто име на конкурентите;

• Въвеждането в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти.

В тази посока рекламата често оперира с принципно забранени от Закона за защита на конкуренцията нелоялни търговски практики. Те се определят като такива, ако противоречат на изискването за добросъвестност и професионална компетентност, и ако променят или е възможно да променят съществено икономическото поведение на потребителя. Безспорно търговците трябва да действат коректно, честно и добросъвестно, предлагайки ни своите продукти, като не бива да допускат да ни влияят по начин, който би навредил на икономическите ни интереси. Бившият еврокомисар по защита на потребителите Миглена Кунева е категорична в позицията си, че "нелоялните практики мамят потребителите и изкривяват конкурентните пазари. В единния пазар на Европа не може да има място за търговци, които оказват натиск, тормозят или подвеждат потребителите, особено по Коледа - най-активният търговски сезон. Затова Европа застава начело и приема едни от най-строгите правила в света срещу подвеждането на потребителите и продажба под натиск".

Очевиден е фактът, че манипулативната реклама уврежда доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки и услуги, затова в Закона за защита на конкуренцията се забранява нелоялната конкуренция чрез заблуждаваща и сравнителна реклама.

Законът за защита на потребителите в член 38 /1/ определя като заблуждаваща "всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент" /Виж по-подробно Закон за защита на потребителите, чл. 38/.

Заблуждаващата реклама може да действа по най-различни начини:
- чрез разпространяване на неверни твърдения;
- чрез премълчаване на качествата на продукта;
- чрез подчертаване характеристиките на продукта като изключителни и пр.

Заблуждаващата реклама създава представи, които не отговарят на реалността. При нея търговецът не се съобразява с поетите ангажименти по Кодекса за добра търговска практика и влияе върху потребителя за вземане на решение за покупка, което в противен случай не би взел. Пример за това са масово предлаганите в аптеки и дрогерии таблетки, капсули, дъвки и дори бонбони за възстановяване на елегантната фигура при жените.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.