Взаимовръзки между обучение и оценяване


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

гр. София

Курсова работа

на тема

Връзки и взаимодействие между дейностите по обучение на персонала и оценяване на трудовото изпълнение в организацията

Изготвил:
Христина Стефанова Христова
Ф. № 1122917
спец. Икономика на човешките ресурси
със специализация "Управление на човешките ресурси"

Съдържание:

1. Въведение .......................................................................... стр. 3
2. Теоретична обосновка:
2.1 Оценяване на трудовото изпълнение ....... стр. 4
2.2 Обучение на персонала ............................ стр. 14
3. Анализ на връзките и взаимодействието между дейностите по обучение на персонала и оценяване на трудовото изпълнение във фирма "Х" ............................................ стр. 21
4. Заключение и препоръки ............................................... стр. 23
5. Приложения
5.1 Приложение 1 - Формуляр за оценка във фирма "Х" ................................................. стр. 24
5.2 Приложение 2 - Входящо обучение за кол-център във фирма "Х" .............................. стр. 25
6. Използвани източници ................................................... стр. 27

Въведение

В условията на съвременния научно - технически и социално - икономически прогрес непрекъснато нараства ролята и значението на човешкия фактор, превръщайки се в най-ценен стратегически ресурс.

Оценяването на персонала е дейност на мениджмънт човешки ресурси, чиято същност се изразява в измерване на реализацията на персонала. То дава възможност да се разбере както равнището, така и съвършенството на изпълнението на работата или дейността, да се даде обратна връзка за тях на изпълнителите и на тази основа да се мотивират човешките ресурси така, че да дадат възможно най-много от себе си за постигане целите на компанията. Също така правилното оценяване на персонала показва на мениджърите къде техните служители изпитват затруднения, на какви допълнителни знания и умения трябва да се наблегне при последващо обучение, както и в коя област на познанието може да се развие даден служител.

Обучението на персонала от своя страна представлява процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се усъвършенства тяхното трудово изпълнение в рамките на съответните длъжности, структурни звена и в самото предприятие.

Настоящата разработка проследява връзките и взаимодействието между дейностите по обучение на персонала и оценяване на трудовото изпълнение във фирма "Х", като първо се описват научните и теоретични основи на двете дейности. Във втората част на курсовата работа е анализирано конкретното състояние на оценяването и обучението на служителите в определена фирма. Препоръки за подобряване на практиката в дадената организация са изложени в последната част от разработката.

Теоретична обосновка

Оценяване на трудовото изпълнение

Оценяването на трудовото представяне е дейност на ръководството на предприятието по набиране и анализиране на информация за това как се представя работникът или служителят в трудовия процес. Оценяването дава възможност да се отговори на няколко въпроса.

Първата група въпроси е свързана със степента, в която работникът изпълнява трудовите си задачи и задължения:
> Какви са били очакванията от неговата работа?
> Какви са конкретните му постижения?

> Кои са вътрешните и външните фактори, които са оказали влияние върху резултатите от дейността му?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимовръзки между обучение и оценяване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.