Възникване на туризма


Категория на документа: Икономика


Основните туристически функции на повечето от районите са познавателен туризъм, летен рекреативен туризъм, балнеолечебен туризъм, пешеходен туризъм, лов и спортен риболов, алпинизъм, пещерен туризъм, зимен и воден спорт , морски туризъм, конгресен и др.

Прави впечатление, че във всеки от посочените райони има наличие на минерални извори, които са предпоставка за развитието на балнеоложкия туризъм, наред с благоприятното съчетание на биоклиматични, хидроложки, растителни и др. фактори. В Старопланинския туристически район центрове на балнеоложки туриъм са Вършец, Вонеща вода и др; във Витошко-Осоговския район - Кюстендил; в Рило-Пиринския - Сандански; в Родопския основен туристически район - Велинград, Наречен; в Черноморския - Поморие и т.н.

Основен фактор за развитието на балнеоложкия туризъм в тези центрове е лечебната минерална вода. В различните части на страната тя е с различно съдържание и лекува различни заболявания:

Най-известните балнеоложки курорти са:

Банкя - минералната вода с температура 36.6 о С лекува сърдечно-съдови заболявания и заболявания на нервната система;

Момин проход /Костенец/ - радиоактивен извор - лекува нервната система, заболявания на храносмилателния тракт, кожни и ставни заболявания;

Долна баня - заболявания на опорно-двигателния апарат, гинекологични и кожни заболявания;

Хасковски минерални бани - минералните води лекуват заболявания на перифернта нервна система, ставни заболявания, бюргерова болест;

Сапарева баня - известно селище с най-горещите минерални извори у нас с температура 33о - 101о;

Кюстендил - има около 40 минерални извора с температура на водата 76о, построен е модерен балнеосанаториум.

Хисаря - балнеоложки курорт;

Павел баня - изграден е рехабилитационен център за страдащи от заболявания на опорно-двигателрния апарат и периферната нервна система;

Вършец - минералните извори имат дебит 900л/мин и температура 32 - 38о;

Поморие - построена е модерна калолечебница;

Нареченски бани - минералният извор по своята радиоактивност зема първо място у нас и четвърто в Европа. Препоръчва се за лекуване на нервни и психически заболявания, заболявания на обмяната на веществата и др.

Сандански - Минералните води се препоръчват за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, гинекологични заболявания, а климът през зимата е благоприятен за лечение на болни от астма. я

Особености и тенденции в разнвитието на организаторската и посредническата дейност и нейните институционални форми у нас

Поради различни причини, свързани най-вече с особеностите на осъществяващия се след 1989г. преход в страната, трудно могат да се изведат строго научни признаци за класификация на съвременните пътнически агенции у нас. Независимо от това е възможно да се направи един общ преглед в това направление с отчитане на постоянните промени, в резултат на: измененията в политическите и стопанските структури; усъвършенстване на законодателството на страната; влияние на различните конюнктюрни и пазарни фактори; осъществяваща се / макар и с бавни темпове/ приватица;ия; установяване на външнополитически отношения от нов тип и др. Същевременно следва да се има предвид и обстоятелството, че много от сегашните предприятия са запазили както предишната си търговска марка, така и формата на собственост или предмета на своята дейност.

Конкретните проблеми и трудности, които пречат за изграждане на научно-обоснована типология и характеристика на пътническите агенции в България в съвременния етап от развитието на организаторската и посредническа дейност в туризма, могат да се определят и синтезират предимно по отношение на:

липсата на системни статистически и друг вид наблюдения върху броя, динамиката и структурата на стопанските субекти в страната.

Невъзможността ясно и строго да се разграничи предмета на дейност на стопанските субекти;

Забавянето на процеса, свързан с лицензирането на туристическата дейност и невъзможността по тази причина да бъдат обхванати професионалните предприятия в областта на организаторската и посредническата дейност в туризма.

Постоянните прормени в предмета на дейност и преобразованията в икономическите, правните и организационни структури на стопанските субекти в страната.

Понастоящем у нас функционират различни по вид пътнически агенции, които могат да бъдат типологизирани и характеризирани както по общоприети, така и по специфични за нашите условия признаци.

Според определящата роля на едната от основните дейности все още преобладаващо място у нас заемат посредниците. Причините за това се коранят в приемащия характер на българския международен туризъм, по-малките мащаби на страната и установените традиционни и все още доминиращи позиции на чуждестранните турооператори на нашия туристически пазар. Както и в останалите страни, така и у нас посредниците са обикновено дребни и по-многобройни /в сравнение с туроператорите/ предприятия. Типични туроператори у нас почти липсват. Изключението отново е за "Балканхолидейс интернешънъл", като през последните години определени усилия за промяна в баланса на основните си дейности палага и "Балкантурист" АД. Организаторска дейност осъществяват и много други средни и малки туроператори. Тя обаче е твърде ограничена по обем и обпват и е свързана предимно с прилагане на пътувания за български граждани в страната и в чужбина. Ограничен е кръгът на пътническите агенции, които обслужват приемащия туризъм. Те използват най-вече благоприятните конюнктурни помени, настъпили през последните години на озточния пазар - основно Русия и Украйна.

В зависимост от характера на търговската си дейност пътническите агензции у нас могат да се характеризират преди всичко като детайлисти или продавачи на дребно. Икономическата ситуация в страната, свиването на вътрешното туристическо потребление и слабо развитата органинзаторска дейност не позволяват на повечето от туроператорите да функционират като ангросисти и да използват непреките канали за реализация на своя продукт. Дори тези, които разчитат на посредници /предимно при организираните пътувания за български туристи в чужбина/, предоставят твърде малък дял от продаджбите си на тях.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване на туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.