Възникване на туризма


Категория на документа: Икономика


 ВЪЗНИКВАНЕ НА ТУРИЗМА

Терминът "туризъм" произлиза от френската дума "тур" - обиколка. Това понятие се схваща като пътуване на индивид или група хора, свързано с временно напускане на местоживеенето и посещение на близки и далечни места с цел почивка, развлечение и опознаване. В съвременния си вид туризмът се заражда през 19 век, но броят на туристите е бил твърде ограничен. Вече не може да се твърди, че туризмът е млад, едва прохождащ отрасъл. Като сектор на икономиката на западноевропейските страни има вековна история. Корените на съвременния туризъм обаче са много по-назад в миналото. Древният човек е преодолявал немалки разстиояния за търсене на храна и подслон, вода. Но пътувайки с такава цел, той откривал нови места и явления, разширявал своите познания. Този познавателен елемент на пътешествията от далечното минало първоначално е бил второстепенен, но много бавно, с теченеие на векове, се превръща в основна цел за някои пътувания. Част от пътуванията имат не само познавателен, но и религиозен, лечебен, рекреативен, дори спортен характер. Постепенно се извършва разграничаване на тези движения, които трудно могат да се нарекат туристически - затова ги определяме като пътешествия, от доминиращите в миналото движения на хората с цел преселване, търговия, военни действия и др. Самите пътешествия също постепенно се специализират и разделят по отношение на тяхната мотивация. По-късно е бил е достъпен само за най-богатите и аристокрацията в развитите по онова време страни, най-вече Англия и Франция. Постепенно туризмът се превръща в масово явление, печели все повече привърженици, възникват и специализирани обекти за предлагане на услуги на туристите - хотели, ресторанти, казина и др

По въпроса кои са дълбоките причини за появата и развитието на пътешествията, а по-късно и на туризма, има две основни мнения: Първото може да бъде определено като биологична хипотеза, според която те са израз на скитнически /номадски/ инстинкт, заложен у човека. Второто схващане е, че туризмът всъщност е рожба на социално-икономически закономерности и по-конкретно на разделението на труда и пътуванията за извършване на размяна, на самия характер на труда, обуславящ различни форми на почивка, включително и чрез отдих в движение. С други думи туризмът се явява следствие от трудовия процес и страничен продукт от разделението на труда и размяната. Във връзка с размяната на стоки се извършва движение на хора, покрай което се опознават нови места и се утвърждава навик за пътуване. По-комплексно и доказано е второто схващане, макар тезата за туризма като съвременно номадство да има също известни основания. Всъщност пътешествията от далечното минало се различават от съвременния туризъм по две основни характеристики:

те не са така масови, тъй като тогавашният бит не е предизвиквал масовото търсене на рекреационно-туристически дейности, с което се характеризират днешните общества. С други думи липсва масовото търсене на туристически услуги;

общото социално и материално-техническо равнище, включително и степента на разделението на труда, не позволява да се създаде отделен отрасъл с материална база и кадри, предоставящи специализирани рекреационно- туристически услуги. Такъв отрасъл се създава след промишлената революция през 19 век в напредналите европейски страни. Тогава се създава и необходимата организационна , материално-техническа и кадрова база за превръщането на туризма в динамичен стопански отрасъл. Особено голямо значение за развитието на пътешествията и туризма има техническия прогрес на средствата за транспорт. Решаващо значение за туризма имат откриването на парния двигател, инсталирането му на парахода и особено изобретяването на локомотива и създаването на мрежа жот железници, позволяващи придвижване на хора и стоки за кратко време и на големи разстояния. П-късно техническо нововъдение с решваща роля за туризма е изобретяването на двигателя с вътрешно горене и появата на автомобила и самолета.

Наред с техническия прогрес в транспорта иособено в автомобилостроенето, решаващ фактор за развитие на туризма е увеличаването на свободното време и доходите. Почти във всички странши на света със закони се нормират работното време, годишният отпуск, обезщетенията за лечение и други социални придобивки. Хората разполагат с все по-компактно време и пари, което им позволява да предприемат дълги пътувания.

В следвоенния период бързо се увеличават материалната база и инфраструктура на туризма. Особено важни нейни елементи са хотелските комплекси и вериги, заведенията за хранене от различен вид и фирмите за турооператорска дейност и разнообразни туристически услуги в посетеното място. В световен мащаб разкритите легла са над 25 млн. само в хотелите. Пряко заетите в туризма са над 20 млн., а временно заетите или индиректно обслужващите туризма са още десетки милиони.

Бурното развитие на туризма през 50-те и 60-те години бе затормозено от нефтената криза и последвалите ценови и валутни сътресения на международния пазар в периода 1973 - 76г. Независимо от това туризмът продължи да се развива динамично, макар и с по-ниски темпове. Автомобилът се превърна в средство за транспорт на над 80% от участниците в световния туризъм.

Много положително се отразиха върху международния туризъм намаляването и дори премахването /между страните от Европейската общност/ на граничните формалности, облекчението на митническия режим, широкото приложение на застраховките и т.н. Изчезването на блоковото противопоставяне в света, въпреки наличието на локални конфликти силно разшири възможностите за избор на различни туристически дестинации.

Днес пътуванията с рекреационно-туристическа цел са необходимост за стотици милиони хора, които не са склонни да се откажат от тях дорпи в периода на икономически ограничения. Условията на пазара са много сдинамични, дори конюнктурни, но това не променя основната насока на развитието - разширяване на социалната база и териториалния обхват на туризма в глобален мащаб, превръщането на отдиха чрез пътуване /краткотраен и и ваканционен/ е основен елемент от бюджета на времето. В развитите страни 6 - 12 % от индивидуалните разходи са свързани с отдиха и туризма. Все по-силно се проявява избирателността на различните контингенти по отношение на видовете туризъм и средите за тяхното провеждане, материалната база и услугите. Основната маса участници в туризма има предпочитание към рекреативните развлечения, силни преживявания и удоволствия /т.е. туризмът е част от едно поведение, при което удоволствията са основна цел/.

Развитието на туризма е свързано с преодоляването и на външни трудности като тероризма и насилието, влошаването на екологическите условия, както и с трудности вътре в отрасъла, свързани най-вече с това, че предлагането значително превишава търсенето на световния туристически пазар. Несъобразеността с капацитета на естествените дадености и локалното замърсяване на природната среда станаха ограничителен фактор в някои райони с твърде интензивно използвани природни ресурси.

Туризмът се превърна във важен, за някои страни основен, икономически отрасъл, осигуряващ големи валутни постъпления и трудова заетост. Туризмът се масовизира и планетизира. За всички слоеве от населението на различните страни туризмът не само стана достъпен, но той няма алтернатива като форма за възстановяване на силите и опознаване на света.

В самия отрасъл, понякога определян като "туристическа индустрия" настъпиха динамични структурни промени. Основните дялове на туризма продължават да бъдат рекреативният и познавателният, но с много по-сложна и динамично променяща се конфигурация на търсените видове туризъм и с огромното разнообразие на свързаните с тях дейности и услуги. В съвременния туризъм един от основните фактори за успех е удачният избор на контингента / насочване към подходящ пазарен сегмент/ и правилната оценка на предпочитанинята.

Някои прпиродни рекреационни ресурси се характеризират с големи различия по сезони, които се задълбочават под въздействието на социално-икономически и технологични фактори. Това обуславя силно изразена сезонност в туристическите движения /потоци/ и свързаната с това голяма неравномерност във функционирането на базата и трудовата заетост. Това е особено типично за двата най-масови вида рекреация - морската и планинската. Смекчаването на сезонността е било винаги цел на оптималното туристическо управление, но успехите в това отношение са ограничени.

Въпреки планетаризацията на туризма и превръщането му в универсален път за развитие в зоните с необходимите ресурси, неговото териториално разпределение е още по-неравномерно и динамично от неравномерността в сезонен разрез. С повсеместната автомобилизация се увеличава ролята на туризма в движение за сметка на класическата стационарна почивка на курорт.

Количествените и качествените натрупвания и осбеностите на туризма предизвикаха обособяването му като динамична социално-икономическа сфера с глобална взначимост и характерна институционална структура. Същевременно туризмът става все повече арена на голяма конкурентна борба, в която всяко озоставане от научно-техническото развитие и новите форми на управление, маркетинг и реклама заплашва туристическите фирми с провал.

За един продължителен период от най-новата история, включително съвременния етап в развитието на туризма се очертават следните тенденции:

нарастване на търсенето на по-чести, но по-кратки пътувания, като времето, посветено на отдих и туризъм има тенденция към увеличаване;

оптимално съчетаване на добро качество на ресурсите и услугите с разумни цени. Туристическите продукти с такива качества са най-търсените и печелившите;

като цяло по-бърз ръст на вътрешния туризъм;

по-добра коопдинация между туризма и другите стопански дейности;

разнообразяване на туристическите оферти, с внимание върху опазване на екологичното равновесие в посетените места;

ускорено обновяване на туристическата материална база с цел постигане на по-високо качество на предлаганите услуги;

грижи за подготовка на кадри и професионално усъвършенстване на туристическите кадри;

намаление на "евроцентричността" на международния туризъм и насочване на голяма част от американките туристи към Карибския басейн и Южна Америка;

продължава търсенето на туризъм в среда "антиподна" на условивята на живот на туриста. Това определя доминиращо търсене на туризъм в чиста природна среда - т.е. видове, базирани на природни рекреационни ресурси и на първо място морска рекреация /около 2/3 от учстниците в международен туризъм се насочват към морски крайбрежия;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване на туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.