Възникване на служебното правоотношение


Категория на документа: Икономика


Възникване на служебното правоотношение - процедури, акт за назначаване

Държавният служител изпълнява държавна служба въз основа на назначаване от компетентен държавен орган, като в резултат на това назначаване възниква служебното правоотношение между държавата и държавния служител.

Служебното правоотношение между държавата и държавния служител възниква в резултат на съвкупност от фактически и правни действия, извършвани, както от лицето, което кандидатства за заемане на държавната служба, така и от органа по назначаването.

Служебното правоотношение е вид административно правоотношение за изпълнение на държавна служба, което възниква между държавата и държавния служител въз основа на акт за назначаване, който акт се издава от упълномощен за това орган по назначаването в съответната администрация.

Редът за назначаване на държавните служители е установен от ЗДС. Разпоредбата на чл. 8 ЗДС изисква подаването на формално заявление за назначаване, което задължително следва да бъде писмено и да е адресирано до съответният компетентен орган по назначаване. Към него се прилагат всички необходими документи за заемане на длъжността, които са установени в наредба, издадена от Министерски съвет, като с тази наредба се определят всички необходими документи, които се прилагат към това писмено заявление.

Когато лицето подава заявлението си, освен всички необходими документи, лицето подава и декларация за обстоятелствата по чл. 7 (2) ЗДС - случаите за несъвместимост. Предназначението на това писмено заявление е то да бъде ясно и безспорно доказателство за волята на кандидата за заемане на определена държавна длъжност, като едновременно с това, с него се поставя и началото на конкретната процедура по назначаване.

ЗДС въвежда принципа на задължително провеждане на конкурс при назначаване на държавна служба. Конкурсното начало е средство за обективен подбор на професионално най-подготвените кадри, както и в нормалните държави - за повишаване на общественото доверие за начина, по който се назначава едно лице на дадена служба.

Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества. Провеждането на конкурс е задължително, както при постъпване въобще за първи път на държавна служба, така и за първи път при постъпване в съответната администрация. Конкурс и за същата администрация - при по-горна категория.

Изключение от правилото за провеждане на задължителен конкурс са предвидени в разпоредбата на чл. 10 (3) ЗДС и Наредбата за задължително провеждане на конкурси, като конкурс не се провежда при преназначаване в същата администрация, при назначаване в новосъздадена администрация до провеждането на конкурса при назначаване на непълно работно време, назначаване като ръководител на звеното "Връзки с обществеността", преминаване на държавна служба в друга администрация, като тук едногодишния срок за изпитване трябва да бъде успешно преминат - трябва да отговаря на условията за наемане на съответната длъжност този държавен служител и да има сключено писмено споразумение между него и органът по назначаване (случай на изменение на служебното правоотношение), временно преместване в друга администрация.

При провеждането на конкурс, основният критерий, по който се преценяват кандидатите, са техните професионални качества. Под професионални качества се разбират съвкупността от знания, умения и опит, които е необходимо да притежава всеки един държавен служител за ефективно изпълнение на съответната длъжност. Начало на съответната длъжност се поставя с издаване на заповед от органа по назначаването в администрацията, в която се намира свободната длъжност. Всяка една заповед за обявяване на конкурс следва да има посоченото от закона съдържание.

На първо място в заповедта е необходимо да се посочи точно наименованието на длъжността, което да е съобразено с класификатора на длъжностите в администрацията, тъй като от това зависят и изискванията към кандидатите. В заповедта задължително се посочват минималните и специфичните изисквания, които кандидатът трябва да притежава.

(минимални изисквания - тези знания и умения, които се смята, че са достатъчни, за да бъде изпълнявана ефективно длъжността)

В заповедта също трябва да се посочи по какъв начин ще се проведе и самият конкурс. Начина на провеждане на конкурса - той се провежда, съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. В наредбата се предвижда задължително комбиниране на писмен и устен начин за проверка на професионалните качества на кандидатите. Конкурсът за държавни служители се провежда чрез:

1) Решаване на тест;

2) Писмена разработка по политическа, икономическа, социална, управленска и друга тематика, в зависимост от длъжността, за която се провежда конкурса;

3) Защита на концепция за стратегическо управление;

4) Практически изпит.

1) Решаване на тест.

Тестът трябва да включва затворени въпроси с един възможен верен отговор, от които въпроси може да се установи нивото на знанията и уменията на всеки кандидат и бъдат съотнесени към компетентностите, необходими за изпълнение на конкурсната длъжност.

2) Писмена разработка.

Избора на тема - задължително трябва да бъде свързана с основната област на дейност на съответната длъжност.

3) Защита на концепция за стратегическо управление

Целта е да се определят уменията на кандидатите за формулиране и определяне на мисия, визия, основни цели (краткосрочни, средносрочни и дългосрочни), както и за защита на определена позиция.

4) Практически изпит.

Състои се в решаването на конкретна практическа задача, подбрана във връзка с функциите на дейността.

Изборът на конкретния начин за провеждане на конкурса, се извършва съобразно длъжността, за която той се провежда, както и нейните функции. Ако характерът на длъжността налага това, могат да се избират и два от изброените начини.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване на служебното правоотношение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.