Възможни варианти за бъдещето на Европейския паричен съюз и за участието на България в него


Категория на документа: ИкономикаУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"

ПИСМЕНО ЗАДАНИЕ

по дисциплина "Международни финанси"
Тема:"Възможни варианти за бъдещето на Европейския паричен съюз и за участието на България в него"

СПЕЦИАЛНОСТ МИО - Дистанционна форма на обучение

Изготвил: Марта Илиева Проверил: проф. Светослав Масларов

Фак. номер-1373007

Съдържание
Как бихме обяснили паричния съюз? 4
Какво очакваме да се случи с валутния съюз? 5
Първият и най-очевиден сценарий 5
Какво представляват всеки от тези т.нар. съюзи? 5
Втори вероятен сценарий 6
Трети вероятен сценарий 7
България в ЕС и първоначалните ни намерения към валутния съюз 7
Евентуални ползи от Европейския валутен съюз за България 7
Какво би струвало на България членството в съюза? 8

Как бихме обяснили паричния съюз?

Паричният съюз на две или повече държави има две основни посоки: общ валутнокурсов механизъм и пълна интеграция на капиталовия пазар.

С общ валутнокурсов механизъм се има предвид постигането на съгласие между страните да поддържат постоянно фиксирани валутни курсове между своите валути и да не допускат техните колебания. Този механизъм е равнозначен на въвеждането на единна парична единица, което всъщност е логическият завършек на споразумението за паричен съюз и отразява постоянния характер на постигнатата договореност. Вторият компонент на паричния съюз е пълната интеграция на капиталовия пазар. С това се има предвид, че са отсранени всички пречки за свободно движение на финансов капитал между страните, които членуват в съюза. Не трябва да се пропуска и фактът, юечче капиталовия пазар изисква също еднакво третиране на финансовия капитал във всички членки на съюза.

Постоянно фиксираните валутни курсове и пълната интеграция на капиталовия пазар са задължителни изисквания за изграждането на единен паричен съюз. Наред с тях съществуват и някои косвени изисквания. Едно от тях е хармонизирането на паричната политика на страните-членки. Различните темпове на нарастване на паричната маса, биха довели до различия в темповете на инфлация, което би наложило промяна във валутнокурсовите отношения и би нарушило изискването за постоянно фиксираните валутни курсове. Въвеждането в обръщение на единна парична единица налага създаване на на обща централна банка, която да контролира нейното предлагане и да управлява движението на курса ѝ спрямо трети валути.

Следователно, паричния съюз се различава от системата на фиксирани помежду си валутни курсове по някои основни характеристики - дългосрочна постоянно действаща договореност за привързване на валутните курсове, водеща логично до създаването на единна парична единица. Паричният съюз преполага добре развита институционална инфраструктура, като например изграждане на обща централна банка. Накрая в рамките на паричния съюз се дава възможност за свободно движение на финансовия капитал от една страна-членка в друга.

Из "Култура" - www.kultura.bg/articles (Last accessed on 02.01.2014)
Из "Как функционира ЕС" - www.europa.eu (Last accessed on 02.01.2014)

Какво очакваме да се случи с валутния съюз?

Съществуването на многото разходи по участия в спасителните механизми, приемането на еврото на настоящия етап би довело огромната тежест на несигурността от дълговата криза. За всички ни е ясно, че големите дългове няма как да изчезнат като с магическа пръчка за няколко дни, седмици или дори месеци. Разрешаването им не е просто и би се проточило поне още няколко гидини в най-добрия случай. Въпреки това възможните сценарии за бъдещето на валутния съюз не са безбройни:

Първият и най-очевиден сценарий

Запазването на еврозоната на цената на бъдеща федерализация на валутния съюз. За момента този сценарий изглежда най благоприятен и изглежда се следва от европейските лидери. Последните години се забелязва наблягане на идеята за задълбочаване на икономическия и паричен съюз в редица направления - банков съюз, данъчен съюз, а дори се говори и за политически съюз.

Какво представляват всеки от тези т.нар. съюзи?

За банков съюз се говори след взимането на решение да се капитализират проблемните банки в Испания от спасителните механизми на еврозоната. Идеята е без посредничеството на националните правителства, поне ЕЦБ да има правомощия за надзор над тези банки. Освен контрола от страната на ЕЦБ и финансиране на проблемни банки от спасителните фондове на еврозоната, замисълът за банков съюз допускат и обща схема за гарантиране на депозитите. Наднационалната гаранция над депозитите трябва да действа като още един превантивен механизъм против изтегляне на депозити от проблемни банки, който да засилва националната гаранция. Идеята обаче за банков съюз има и много недостатъци. Един от най-големите такива е свързан с "моралността на банките. Идеята, че една банка може да бъде спасена вероятно ще намали отговорността към собственото им поведение и ще насърчи по=рисково поведение. Друго явление, което може да бъде проблем е и неразумното поведение на вложителите. Ако те знаят, че техните вложения са напълно гарантирани (до определен размер), то те няма да бъдат заинтересовани от това дали банката, където влагат парите си е финансово стабилна или не.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможни варианти за бъдещето на Европейския паричен съюз и за участието на България в него 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.