Въведение в управлението на проекти


Категория на документа: Икономика


Лоялност към марката

Приложение:

Скала на оценяване:
Напълно удовлетворен
5
По-скоро удовлетворен
4
Нито удовлетворен, нито неудовлетворен
3
По-скоро неудовлетворен
2
Напълно неудовлетворен
12.7 Методология за извършване на проекта:

За успешното изпълнение на дейностите по настоящия проект предвиждам прилагането на различни методи:

Метод на ефективните екипи. Този метод ще бъде прилаган при изпълнението на целия проект. За да бъдат оптимално използвани човешките ресурси за постигането на целите на настоящия проект и за да може да бъде постигната максимална ефективност и най-добро качество при осъществяването на дейностите, при избора на екип ние взехме предвид индивидуалните качества на всеки един от членовете му, чрез които качества той ще допълва останалите. Също така проектният ръководител и останалите членове на екипа отговарят на всички изисквания относно образование и опит
Метод на управление спрямо целите ще бъде прилаган от ръководителя по настоящия проект спрямо останалите членове на проектния екип. Преди стартирането на предвидените дейности всеки член от проектния екип ще изготви свой персонален план за действие, като фокусът ще бъде поставен върху индивидуалните задачи и цели, които всеки си поставя, с постигането на които всеки ще допринесе за осъществяването на общата и специфичните цели на проекта. След приключването на проекта членовете на екипа ще изготвят и представят на проектния ръководител отчет за изпълнените задачи и постигнатите резултати спрямо предварително определени индикатори. По този начин всеки член на екипа ще бъде по-мотивиран да извършва задачите си, тъй като ще "усети" какъв е неговият действителен индивидуален принос за цялостното успешно изпълнение на настоящия проект и за постигането на предвидените резултати.
Метод на анализиране причината за даден проблем/ Диаграма на Ишикава/ - Този метод ще бъде прилаган от членовете на проектния екип при появата на трудности по време на изпълнение на всички проектни дейности. Основно средство за прилагане на настоящия метод е анализът на причината за възникването на определена трудност. Анализът се фокусира върху намирането на отговор на три основни въпроса - какво се е случило; защо се е случило (откриване на реалната първопричина за възникването на даден проблем) и какво може да бъде направено, за да се предотврати повторното възникване на проблема. Чрез съсредоточаването на усилия за намиране на източника на причината за дадено неблагоприятно събитие ще се допринесе за цялостното разрешаване на възникналия проблем, а по този начин ще бъде осигурено и навременното постигане на очакваните резултати.

Методите на прозрачност и лоялна конкуренция ще бъдат прилагани при определяне на външна организация за провеждане на анкетите с клиенти с цел постигане на най-добро съотношение "цена-качество" При избора ще бъдат взети предвид: качеството на предложената услуга, опитът на кандидата, цената за услугата, времето за изпълнение на заданието.
Метод на отчитане и вътрешен контрол. Проектният ръководител е отговорен за упражняването на текущия контрол върху изпълнението на проектните дейности. Според установената система за докладване и комуникация всеки член на проектния екип ще изготвя персонален месечен отчет за извършените от него задачи и постигнатите резултати
Матрица на петте К: ще бъде използвана при изготвянето на плановете за въздействие върху клиентите.В етап 3 екипа ще използва тази методология - какво;къде, кога,кой,как

2.8. Продължителност и план за изпълнение на проекта
Продължителността на проекта ще бъде 13 (тринадесет) месеца.
План за изпълнение на проекта
Планирано начало на изпълнение на проекта
Месец 04/ 2013 година
Планиран край на изпълнение на проекта
Месец 05/ 2014година
месец
1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в управлението на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.