Въведение в концепцията за УЧР


Категория на документа: Икономика


Въведение в концепцията за УЧР

I. Предметно поле - човешкият ресурс има централно регламентиращо място в сравнение с другите управления. Управлението на човешките ресурси е изключително труден, не е пасивен процес, човек реагира на действията. Човешкият ресурс е силно динамичен в зависимост от ситуацията. Управлението на човешките ресурси е най-често подценяваното управление. В управлението на човешките ресурси можем да открием два аспекта: 1. Акцентира се върху основните ресурси, УЧР е всъщност управление; 2.Акцентира се върху спецификата на управление, подчертавайки специфичния характер на взаимоотношенията работник-работодател. УЧР е въпрос на балансиране на интереси. УЧР е управление на наета работна сила, управление на персонала.

II. Етапи в развитието на концепсията за управление на наетата работна сила. 6 етапа:
1. Обхваща втората половина на 19 век - Първа световна война "Период на грижа за работниците" - жестоки условия на труд
2. Период между двете световни войни - "Период на научно управление" - на фирмата и работната сила - стремеж към повишаване ефективността на производството.
Тейлъризма развива следните идеи - тясна специализация; идея за въвеждане на трудовите норми; специализирано обучение; необходимост от разграничаване на отговорностите.
3. Втора световна война - 50-те години на 20в. "период на материални взаимоотношения" - бурен ръст в производството; вход на Кейнсиянството, което е за пълна заетост; висока концентрация на производството; синдикатите стават силни; повишават се изискванията към квалификацията на работната сила; развива се постоянна заетост; засилва се специализацията; проявява се стремеж към професионална кариера; започва да се говори за управление на персонала
4. 60-те 70-те години на 20в. - "Период на зрелостта на управлението на персонала" - първите признаци на спад в икономическия процес; на базата на тези тревожни симптоми се раждат следните идеи - необходимост от планиране на персонала; непрекъснато системно обучение на работна сила; планове за професионална кариера; въвежда се система за оценяване на трудовото представяне; развива се диалог със синдикатите; модерни стават проучванията
5. 80-те години на 20в. - "предприемачески етап в Управлението на персонала" - енергийна криза; използване на конкуренцията между трите основни центъра САЩ, Япония и Западна Европа; внедряване на компютърните технологии; издига се неимоверно ролята на управлението на персонала от средномениджърско ниво до топмениджърско; идеята за необходимост от сближаване; ценностите на работниците влаят върху резултатите от техния труд
6. 90-те години на 20в. и началото на 21в. - "Постпредприемачески етап" - идея за екипната работа като ценност; идея за сближаване на работниците и работодателите

III. Философия на УЧР

Принципи:

1. Хората в организацията са най-важният ключ, стратегически ресурс, от който зависи използването на останалите ресурси, източник на стратегически ресурси

2. Инвестиции в човешки ресурси

3. Тясна връзка на управлението на персонала със стратегията на фирмата

4. Създаване на условия за тясно интегриране "commitment"

IV. Различия между концепцията за УП(управление на персонала) и УЧР
- УП е от средно управленско равнище
- УЧР е от топмениждърско управленско равнище
- УЧР има дългосрочни цели
- Връзката със стратегията при УЧР е много по-силно изразена
- В обекта на управление при УП предимно изпълнителски персонал, а при УЧР целият персонал е под топмениджърско ниво
- Различава се във формите на контрол - при УЧР взаимен контрол и самоконтрол, а при УП - външен контрол
- Различна е философията на двете концепции - хората са един от факторите на производството при УП, а за УЧР те не са просто един от факторите на прозиводството, а уникален ресурс

V. Фактори обуславящи еволюцията на управлението на персонала

1. Прагматични фактори:
- Преходът от масово производство на стоки и услуги за масовите пазари към производството на стоки и услуги за строго сигментирани пазари
- Демографската тенденция на застаряване в световен мащаб прави оскъден младия човешки ресурс
- Изостряне на международната конкуренция между САЩ, Япония и Западна Европа

2. Интелектуални Фактори
- Появата на нови теории и движения в науката благоприятстващи към промяна
- Пионери автори - Питар Дракър и Макгрегър
- Дракър - "Управление чрез цели" - "една организация е ефективна когато всички звена допринасят"
- МакГрегър - "Управление чрез самоинтеграция" - "една организация е ефективна когато всеки индивид се възприема като част от цялото"
- Теория за организационно развитие - 70-те години
- Движение за "commitment" 80-те години, представлява 3 неща: признаване на ценностите на организацията като свои; готовност за жертва на усилия и време; желание за запазване на работата

"commitment" - чувство за принадлежност; въодушевеност от работата; удовлетвореност от стила на управление;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в концепцията за УЧР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.