Въведение в икономиката


Категория на документа: Икономика


Въведение в икономиката.

1.Основни въпроси на икономиката - Развитието на пазарната организация преминава през много етапи. Въз основа на противоречието между непрекъснато нарастващите потребности и недостатъчните и изчерпващи се ресурси(въглища, нефт и др.), необходими за производство на стоки и услуги, с които хората да задоволяват тези потребности, хората постоянно се изправят пред необходимостта да вземат решение по три важни въпроса:

Какво и колко да бъде произведено?
Как да бъде произведено?
За кого да се произвежда?

Тези три въпроса са основни за всяка икономика. Разрешаването им става на различни нива - на микроравнище(предприятия и домакинства), на макроравнище (национална икономика) и на мегаравнище (взаимодействие между националните икономики на световния пазар).

2. Видове ресурси:
Ресурсите - всички елементи, необходими за протичане на производствения процес.
Видове икономически ресурси:
- Земя - природата и всички природни ресурси
- Труд - съзнателна целесъобразна дейност на човека, насочена към изменение и приспособяване на природата към потребностите на хората

- Капитал - вторичен производствен фактор; целият натрупна запас от средства за производство на блага и за доставянето им до крайния потребител. Съществуват 2 форми:
* паричен * физичен - машини, сгради ...
- Технологични и информационни ресурси - натрупаните технологични знания, производствено-организационен опит и информация, които могат да се използват в производството.
- Мениджърство - умението да се обединят и да се приведе в процес на ефективно използване факторите на производство.

3. Икономически цикли, видове

Икономическите кризи са състояние на пазарната икономика, при което производството на стоки в обществото превишава платежоспособното търсене. В резултат на това голяма част от стоките не могат да се реализират и нарастването на общественото производство се заменя със спад.
Икономическият цикъл - периодът началото на една криза до началото на друга
Цикълът се състои от четири фази - криза, депресия, оживление и подем.
Кризата е основна фаза на цикъла. При нея се проявяват нарушените пропорции на общественото производство. Характерните и черти са:
- Относително свръхпроизводство на стоки
- Намаляване на цените
- Намаляване на печалбата
- Намаляване на производството
- Нарастване на безработицата
- Намаляване на работната заплата
- Банкрутиране на фирми
- Разтройване на кредитната система
Първите признаци на кризата се проявяват в сферата на обръщението. Продажбите се затрудняват, цените се намаляват. Предприемачът, който не е продал стоката си, не може да купи средства за производството и работната сила, за да продължи производствения процес. Затова търси кредит от банките, повишава се лихвения процент. Банките, които нямат достатъчно собствени средства, банкрутират. Затварят се много предприятия, безработицата нараства, производството намалява.

Депресията се характеризира със застой на производството, с ниско равнище на цените, на РЗ, на печалбата. Депресията подготвя условията за следващата фаза на цикъла. Конкуренцията и стремежът към по-висока печалба подтикват предпиремачите да намаляват производствените разходи чрез по-пълно използване и обновяване на основния капитал. В резултат на това производството поевтинява и въпреки ниските цени, предпиятията стават доходни. Масовото обновяване на основния капитал увеличава търсенето на машини и съоръжения. Отраслите, които ги произвеждат, започват да разширяват производството. За целта те набавят суровини, материали и привличат допълнителна работна сила. Това води до нарастване на търсенето на предмети за потребление. Така се преминава към следващата фаза - оживлението.

Оживлението се характеризира с разширяване на производството, нарастване на цените, нарастване на печалбата, намаляване на безработицата, нарастване на работната заплата, оживление в търговията. При него производството достига предкризисното равнище.

Подемът започва от момента, когато производството надхвърли предкризисното равнище. При тази фаза се разширяват старите и се строят нови предприятия. Поради непрекъснатото нарастване на цените търговците се стремят да купят повече стока. Това изкуствено завишава търсенето и стимулира производството към разширяване. Стига се до момент, в който производството отново е надвишило платежоспособното търсене. Тогава отново настъпва криза, за да реши временно противоречията.

4. Безработица и заетост, инфлация.

Безработицата е централен проблем на съвременната цивилизация. Безработен е този, който няма работа, въпреки че е способен да работи, иска да работи и активно търси работа. Човек може да загуби работата си и да остане без работа по различни причини: да е уволнен, защото не се справя с работата, фирмата е намалила производството си или е фалирала , но може доброволно да е напуснал работа поради материална или морална неудовлетвореност. Безработицата се измерва с два показателя:

1.В абсолютни числа, в абсолютен размер, т.е. като брой на безработните през отчетния период.

2.Като равнище, като норма, т.е. като процентно отношение на броя на безработните (Б) към величината на съвкупнат а работна сила (СРС)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.