Въведение в икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика


-средносрочни

- краткосрочни

- текущи и оперативни

б) съдържанието и същността на целите

- цел състояние - това е постигането на опр състояние в областта на техниката и технологията, предприятието, производството, по-висок производствен капацитет.

- цел ориентир - конкретни кол измерения на определени видове цели - макс печалба, макс производителност, мин себестойност, по-добро качество и др

- цел резултат - крайните кол измерения на ориентирите и състоянията

3. Принципи - ръководни начала, които трябва да се спазват, както при изграждането така и при функционирането и развитието на предприятието и фирмата. П трябва да бъде истинско, реално и да се различава от др П.

а) реалност и реалистичност - фирмата трябва да бъде реално съществуваща

б) атрактивност и различаване от другите - име, условия, продукт, перспектива и др

в) публичност и прозрачност - чрез регистриране на предприятието в ТР в окр съдилища и АП. Име, предмет на дейност, локализация, съдружници и др.

г) стабилност - чрез стабилност на продукцията, колектива, разположението и др

д) защитеност - на продукцията, на колектива, на територията

Тези ръководни начала се отнасят за всички Ф.

ІІІ. Функции и дейности

Функцията е съвкупност от дейности

1. Проучване на пазара, Маркетинг и др, пречупено през призмата на целите и дейностите на фирмата.

2. Финансиране и инвестиране - източниците и отношенията по повод на ползването на средствата.

3. Производство и производствена дейност - съчетаване на трите фактора - техника и технология (средства на труда), суровини, материали и горива (предмети на труда), РС на основата на добра организация.

4. Социални дейности и управление на човешките ресурси - набиране, използване и управление на чр

5. Информационна функция и управленски дейности - набиране и използване на инф с цел управление.

Тези функции се осъществяват смесено, но осъществяват отделните страни на производсвото.

ІV. Бизнес среда

Литература: ИП тема 1, ТЗ

Краткотрайни активи на предприятието

1. Опр - част от активите на предприятието, които участват еднократно в производствения процес и пренасят напълно своята стст в стст на произвежданата продукция.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.