Въведение в икономика на предприятието


Категория на документа: ИкономикаПоказателят е кол и кач хка на дадено явление или процес, реализирани в предприятието. Пок, свъразни с ПП отразяват преди всичко кол и кач х-ки на произвежданите продукти, осъществяваните услуги или други направления от дейността на предприятието. Даден раздел от БП или ППП може да съдържа различни както количествени така и качествени показатели. Независимост от разнообразията на предмета на дейност на П и многообразието на показателите ППП задължително би следвало да вкл следните основни раздели, в тч и показатели:

1. Количествени - пряко отношение към ППП, тъй като са свързани с обема на произвежданата продукция

а) измерители

- натурални

- трудови

- стойностни

* обща продукция на предприятието - вкл стокова продукция, ПФ за обработка, НП, инструменти, др. Измерва се в пари, показва цялостния обем на извършената работа, съпоставими цени. Равнището на ОПП зависи от предмета на дейност.

ОПП=СП+ПФо+НП+ИЕ+Др

* Стокова продукция - част от продукцията, готова за реализация. Тя включва ГП, ПФ за реализация, ишлеме, др

СП = ГП + ПФр + Иуслуга + Др

Определя се и се планира по тещущи цени, които при анализа трябва да се приведат към 1 период

* Чиста Прод =РЗ+Соц Осиг+Печ. Това е новата съставена стст от предприятието.

* Условно чиста прод = ЧП+Аморт Отчисления. - това е добавената стст и върху нея се начислява данъка.

Използваните показатели зависят от предмета на дейност.

2. Качествени - характеризират отделно качество, свойство или вид на пр прод.

а) Номенклатура на произвежданата проудкция - поименен списък на произвежданите от П изделия със кракта х-ка и приета единица за измерване. От гледна точка на пазарния изглед да има по-широка номенклатура, но в определени граници. Тя трябва да бъде по-подромна. По-обобщена е номенклатурата в сектора (следат се в осн видове изделия). Най-обобщена е на нац равнище.

Този показател дава представа за възможностите на предприятието да отговори на потребностите на пазара и от неговото равнище зависят приходите.

б) Асортимент - Номер, наименование, кратка хка, приет единица за измерване, бр. Количественото разпределение на произвежданите изделия по отделните позиции на номенклатурата. Асортиментът е конкретизация на номенклатура. Тук се вкл и др х-ки.

Разглежда се по това дали е собствено производство (произведен асортимент от предпирятието) или закупена стока (продажбен асортимент). Асортиментът зависи пряко то дължината и дълбочината на продуктовите линии.

- кол разпределение - в бр, литри, м, лв - в различни измерители

- по отделните позиции - на всяка позиция

в) асортиментна структура - количеството разпределение по отделни позиции на номенклатурата изразено в проценти.

Оптимална структура - съответства на пазарните потребности.

г) Качество на произвежданата продукция - КПП. Степен на задоволяване на потребностите на осонвата на полезните свойства, които притежава дадения продукт. Този продукт може да задоволява потребностите по предназначение в достатъчна степен, съответстваща на мунар или нац стандарти и изисквания.

Качеството трябва да съответстве с потребителната стойност, която ни показва способността на продукта да задоволява дадени потребности.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.