Въведение в икономика на предприятието


Категория на документа: Икономика
Въведение в ИП

І. ИП като научна дисциплина - същност, роля, обекти и предмет

Ик науки са част от обществените науки, които изучават икономиката, нейните отрасли и сектори, предприятия в тяхното развитие и изменение. Важно място сред ик науки заема ИП. Тази наука има строго дефиниран обект и предмет на изучаване. Като ик наука тя е система от знания, свързани с възникването, стартирането и развитието на предприятията, техните поделения и цехове. Връзката между предприятието и др предприятия.

Основен обект, който изучава ИП е предприятието, фирмата заедно с техните поделения и цехове в процес на изграждане, стартиране и развитие. Главното е, че обектът се разглежда в развитие.

Предмет - процесите и явленията, законите и закономерностите, по които се изгражда, развива и функционира предприятието.Също и особеностите на проявление на ик процеси и явления.

В зависимост от обекта и равнището на изучаването на ик явления и процеси са:

а) макроикономически - макроик, публ фин. Обект е ик като цяло, ик отношения и връзките.

б) мезоикономически (отраслеви) - Ик на Търговията , Ик на Индустрията, Ик на ВХП. Развитието на една ик не се разглежда като богатство на суровиди. То зависи колко отрасли и подотрасли са развити от нея. Колкото повече отрасли и подотралси има, толкова по-развита е ик.

в) микроикономически - ИП, микроик, счетоводство на пр, маркетинг, корп финанси. Обекът при тях е микроструктурата, предметът процесите и явленията.

ІІ. Връзка на ИП със другите научни дисциплини. Структура, логика, методи на изследване

ИП не е абстрактна и самостоятелна наука. Тя не е най-новата наука. Зародила се е края на 19 и края на 20-ти век. ИП има пряка връзка с всички ик дисциплини. Особено силна е тя с отраслевите икономики - ик на промишлеността, на търговия та и др. Силна е връзката и с макроик дисциплини особено по линията на макроик и мунар ик (референтнтата рамка и оперативните програми). ИП има връзка и с техническите науки по линията на технологиите, технологическото осигуряване, тяхната ефективност.

Структурата вкл различни раздели и теми, които последователно разглеждат:

а) предприятието като обект

б) планиране дейността на предприятието

в) ресурсите, необходими за постигане на целите на предприятието - капитал, да, ка

г) регулатори и резултати от дейноста

Тази структура се изучава от определени подходи и методи. В основата на тази дисциплина стои системният и комплексен подход, който разглежда предприятието като сложна и динамична система като свъкупност от цехове и връзката на предприятието с външните системи, а именно предприятия, ведомста и др. Освен ик се разглеждат соц, тер, ек и др аспекти.

2. Методи

а) исторически метод

б) методът на диалектиката - ик явления, процеси и предприятията се разглеждат в тяхната динамика и развитие, а не в устой в заимна връзка и обусловеност.

в) методи на сравнението -

г) стат методи

д) мат методи

е) графични методи

Предприятието - основна структурна и ик единицаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в икономика на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.