Въстановяване и генезис на труовия пазар. Видове пазари.


Категория на документа: Икономика


* Пазар на квалифициран труд;
* Пазар на неквалифициран труд;

* Според степента на държавно регулиране:
* Централизиран от държавата пазар - присъщ за централно-плановата икономика с доминираща държавна собственост и приоритет при използване на административно-бюрократичното управление;
* Държавно регулиран пазар - типичен за социалните икономики /в континенталните страни/;
* Либерализиран трудов пазар - типичен за англосаксонските икономики;
* Според типа на пазарната връзка:
* Монополистичен пазар - силни пазарни позиции на някоя от страните;
* Монопсонистичен пазар - обединение на страните и прегрупиране с цел да доминират и влияят на трудовите пазари;
* Конкурентен пазар - няма доминираща страна;
* Според степента и формата на организирането:
* Легален трудов пазар - официален и формален;
* Нелегален трудов пазар - неофициален и неформален;
* Според цикличността в заетостта:
* Активен пазар на труда - циклично редуване на продължителна заетост и временна безработица;
* Пасивен пазар на труда - редуване на временна заетост и продължителна безработица;

* Според връзката в заетостта:
* Асиметричен пазар на труда - свързан с диспропорции в отрасъла заетост-стагнация;
* Равновесен трудов пазар - свързан с балансирани страни на заетост и превръщане на скритата в открита безработица;
* Диверсифициран трудов пазар - преструктуриране по програми и мерки на заетост.

Фактори, влияещи върху търсенето и предлагането на работна сила

За трудовия пазар е невъзможно да се представиединна система от фактори. Причината е, че той има две страни - търсене и предлагане и всяка от тези страни се влияе от различни фактори.

Фактори, оказващи влияние върху
търсенето на труд:
* Темп на развитие на производството - екстензивен и интензивен. При есктензивното производство се увеличава продукцията, а това увеличава и търсенето на труд. При интензивното производство се намалява търсенето на един вид работна сила, а се увеличава търесенето на по-качествен труд, който да работи с новите технологии;
* На какъв етап се намира развитието на дадена икономика - когато една икономика се разширява, търсенето на труд се увеличава;
* Еластичност на търсене на стоките и услугите;
* Възможност за замяна на разходите за труд с разходите за капитал;
* Еластичност в предлагането на други фактори на производство.

Фактори, оказващи влияние върху предлагането на труд:
* Обективни фактори - свързани са с населението на страната:
* Население в трудоспособна възраст;
* Миграционни процеси;
* Числеността и и структурата на населението по различни признаци;
* Движение на населението в рамките на страната;
* Институционално регламентиране на труд - установената продължителност на работния ден, седмица, режим на отпуските, законоустановени възрасти за пенсиониране, състояние на образователната система;
* Субективни фактори - от тези фактори зависи решението на индивида и семейството му за платена заетост:
* Трудовите и нетрудовите доходи, с които разполага семейството - колкото е по-голям размера им, толкова по-малко е индивидуалното предлагане на труд;

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въстановяване и генезис на труовия пазар. Видове пазари. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.