Въстановяване и генезис на труовия пазар. Видове пазари.


Категория на документа: Икономика


Югозападен университет
"Неофит Рилски"
гр. Благоевград

Възстановяване и генезис на трудовия пазар.
Видове пазари и фактори

Изготвил:

Същност на трудовия пазар

Трудовият пазар може да се определи, като средата, ситуацията, взаимоотношенията и взаимодействието между търсенето и предлагането на работна сила с определени количествени и качествени характеристики на дадено място и за определено време.

Възстановяване и генезис на трудовия пазар

Трудовият пазар е един от основните факторни пазари, появил се при наличието на определени условия и предпоставки. В резултат на разкъсването на връзката между труда и капитала, се обособяват две големи групи:
* Лица, притежаващи средства за производство - желаят да организират производствена дейност, което поражда необходимост от обвързване на притежаваните средства с необходимата работна сила. Така се формира търсенето на труда;
* Лица, загубили собственост върху притежаваните в миналото средства за производство - остава само собствеността върху работната им сила, която предоставя единствената възможност за проявления на икономическа активност по схемата на платената
заетост. Тази група се свързва с предлагането на труд.

В исторически план възникването на трудовия пазар е свързано с три основни предпоставки:
* Освобождаването на човека и превръщането му от безправно същество в юридически свободна личност;
* Липсата на достатъчно средства за препитание в определена част от икономически активното население, което го принуждава да търси платена заетост;
* Наличието на свободен капитал, който е готов да поеме риска за организиране на производство.

Формирането и нормалното функциониране на трудовия пазар изисква наличието на следните условия:
* Физически лица, търсещи платена заетост и склонни да заменят свободното си време с участие в трудовия процес на предпочитаното от тях работно място или длъжност;
* Физически или юридически лица, предлагащи свободни работни места и търсещи свободна работна сила с подходяща подготовка и квалификация;
* Определена инфраструктура /институции и организации на национално, регионално или местно ниво/, която да осъществи контакт между търсещите и предлагащите труд;
* Определена институционална структура /законови и подзаконови нормативни актове/, която да подпомага ефективното взаимодействие между търсещите и предлагащите свободни работни места;
* Определен информационен масив относно броя и спецификата на свободните работни места, от една страна, и броя и характеристиките на търсещите платена заетост, от друга страна, т.е. база от актуални данни във всеки един момент с приемливи параметри, представящи състоянието на трудовия пазар.

Видове трудови пазари

* Според пространствената заетост:
* Световен пазар на труда - покрива пространствената заетост в световен мащаб;
* Континентален пазар на труда;
* Регионален пазар на труда;
* Според покритието им във вътрешността на страната:
* Съвкупен национален пазар на труда;
* Сегментиран пазар на труда - сегментира се по възприети принципи;
* Според вида и обхвата на икономическите субекти:
* Вътрешен трудов пазар - покрива субектите в територията на страната;
* Външен трудов пазар - обхваща субектите извън територията на страната;
* Според георгафската разсредоточеност:
* Локален трудов пазар - отнася се до населеното място;
* Вътрешнорегионален - отнася се до област и община;
* Според квалификационния тип човешки ресурси:
* Първичен трудов пазар - обхваща лица с висока квалификация и със значимост за фирмите;
* Вторичен трудов пазар - включва долните нива в заетостта, с ниска квалификация, частична и неустойчива заетост;
* Според вида на предлагания труд:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въстановяване и генезис на труовия пазар. Видове пазари. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.