Външнополитически процес и външнополитически курс


Категория на документа: Икономика


7. Външнополитически процес и външнополитически курс

Външнополитическия процес представлява последователна серия от действия, целящи да се постигне някакъв резултат. Избора на външнополитически цели и средства за постигането им са постепенни, а някои неоложни. За изпълнение на целите са нужни и средства.
Външнополитическия процес се характеризира с два компонента: политическа дейност, свързана с постигането на определен интерес. Тази дейност става чрез изпълнение на външнополитическо решение. Участва основния субект. Наред с нея участват и други органи, което образува политически плуаризъм. С условие на демокрация, формирането на обществения живот на гражданското общество е желателно и възможно преди всичко, защото може да се постигне консенсус по жизнено важни въпроси в общественото развитие. Външнополитическите решения, които са най-съществен елемент на външнополитическия процес, обичайно се взимат от компетенстни и опълномощени институции. Политическата дейност представлява рутинни действия. Целта на международната дейност е да съхрани или промени в определена посока международното статукво, на принципа на международното право. Дейностите, в рамките на външнополитическия процес, не трябва да се схващят буквално като определено количество или обем от действия. Резултатността на външнополитическия процес може да намира израз, както в поредица от действия, така и в поредица от бездействия или в редуването на действия и бездействия. Бездействието може да има стойност на елемент, не като статичен момент изобщо, а като бездействие, което е резултат от предвидено или нереализирано действие. Всеки един такъв отказ е резултат от външнополитическо решение. Външнополитическите действия са резултат от материални, нематериални, физически проявления. Такива са окупиране на територия, военни действия, подписване на договори и др. Действия от нематериален характер са признаването, декларацията, устното волеизявление.
Обикновено смисъла, ползата, значимостта на действията и дездействията като елемент на външнополитическия процес се определят в конкретна ситуация. Значимостта на действието се определя от неговото логическо съдържание. Понякога е възможно едно бездействие да има по-сериозни последици от действието. Бездействието не трябва да се свързва с понятието движение. То трябва да е своеобразна реакция по отношение на действието, която го отрича или заменя. Тази реакция има смисъл в рамките на външнополитическия процес.

Външнополитическия курс представлява изразяване на обществената насоченост към една или повече дълготрайни преспективи към една или повече генерални цели. Външнополитическия курс е подчинен на установяването, очертаването и определянето на основно стратегическо направление на поддържането и преследването на главна стратегическа линия на поведение във външната политика, в рамките на МО. По принцип външнополитическия курс е по-стабилен от външнополитическия процес, по-слабо се влияе от тактически съображения и от динамиката. Тази съществена разлика между ВП и ВК дава възможност да се разграничи компетенстността на отделните външнополитически ведомства и учреждения при определяне и осъществяване на външнополитическите цели и задачи.
Въздействието на обществените отношения върху ВП и ВК отразява важна взаимозависимост, тъй като външната политика и обществото си влияят. Външната политика защитава редица обществени интереси и създава благоприятни или неблагоприятни предпоставки за развитие на държавата и обществения живот. Външната политика, за да изпълнява успешно своята функция и мисия, се нуждае от активна подкрепа на гражданското общество.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външнополитически процес и външнополитически курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.