Външноикономическа дейност


Категория на документа: Икономика


активния баланс – износът е по-голям от вноса;
пасивния баланс – износът е по-малък от вноса;
уравновесен баланс – вносът и износът са равни по стойност.
3.3.Други показатели и категории, характеризиращи външната търговия
а) обем на ВТ – той може да бъде характеризиран както в стойност така и в натура.
Стойностният обем на ВТ представлява цялата съвкупност на стоки и услуги, която може да се разгледжа в световен, регионален, национален мащаб и да бъде изчислен поотделно по групи стоки, а също и на вноса и износа. Стойностният обем се изразява в националната валута на отделната страна или в някои международни валути (долари, евро).
Натуралният обем на ВТ се изразява в показатели, характеризиращи пряко количествените параметри на отделните стоки: бройки, кг., тонове и др.
б) динамика на ВТ – тя е показател, който показва промяната на обема на ВТ за определено време (месец, тримесечие, година). Динамиката може да се отнася до отделни страни, региони или в световен мащаб и може да проследява търговията както по отделни групи стокитака и като цяло.
в) географско направление на ВТ – показва към кои територии, държави или групи страни се направляват стоковите потоци.
г) структура на ВТ – показва разпределението по групи стоки, класифицирани по определени критерии. Тя отразява процентното съотношение на отделните групи стоки.
д) ефективност на ВТ – аналитична дейност, която се извършва от различни субекти за разкриване на резултатите от ВТ в икономически план, с оглед постиганатите положителни или отрицателни стопнаски резултати.
3.4.Роля на външната търговия във възпроизводствения процес
Чрез ефективен износ на суровини, материали и най-вече на готова продукция, а също и чрез вноса на такива ВТ обезпечава хармоничното и непрекъснато функциониране на стопанствата на отделните държави. Положителното стопанско въздействие на ВТ може да се наблюдава в следните напваления:
*съдейства за нормалното протичане и ускоряване на развитието на възпроизводствения процес;
*съдейства за обезпечаване на необходимите за страната фондове: материални, по отделни групи стоки; валутни и др.;
*съдейства за развитие и внедряване на науката и техниката в производството и др. обществени сфери чрез внос на машини, съоръжения, технологии, научно-техническа документация и др.;
*съдейства за повишаване на качеството на произведената продукция, която трябва да отговаря на изискванията на международните стандарти;
*съдейства за създаване и поддържане на оптимално съотношение при обезпечаването на страната със средства за производство и предмети за потребление;
*съдейства за повишаване и поддържане на квалификацията на кадрите, за намаляване разходите за производството при отчитане на рентабилността на вноса и износа.
3.5. Особености в историческото развитие на ВТ за България
ВТ се развива в страната още през древността. Известни са търговските връзки на България с Венеция, Дубровник и др. стопански центрове.
След Освобождението от турско робство страната се включва и в търговията с Западна Европа.
Основни продукти са износ са били: жито, розово масло, преработени плодове, вино и др. Във вноса на страната са фигурирали главно машини и готови продукти.
В навечерието на Втората световна война ВТ на страната е ориентирана най-вече към Германия. След Втората световна война настъпиха съществени изменение във ВТ на страната. Върху ВТ бе осъществен държавен монопол и тя се основаваше на членството на България в СИВ. Основният дял на стокобомена беше със СССР и социалистическите страни, като преимущество беше това, че за българската продукция бе създаден стабилен пазар, а недостатъците на обвързването на страната се проявиха след разпаданато на ССР и СИВ след 1989 год.
След 1989 год. нашата страна премина към пазарно стопанство, което беше свързано с редица грешки, които се отразиха негативно и върху ВТ – намали се обема на производството, обема на вноса и износа, бяха усложнени отношенията с Русия, а въведената там митническа тарифа създаде значителни затруднения във ВТ. ВТ на страната се преориентира към страните от ЕС, арабските и др. страни.
4. Външнотърговска сделка
4.1. Същност и характерни черти.
а) определение - ВТС заема централно място в дейността по осъществяването на външната търговия. Тя е основна клетка, чрез която се изгражда съвременния международен икономически живот.
ВТС е комплексно явление тъй като тя може да се разглежсда както като фактическо състояние, така и като икономическо и правно явление и да се проявява в разнообразни форми.
Във фактическо отношение ВТС представлява съвкупност от дейности по осъществяването на внос, износ, реекспорт и реимпорт на стоки, машини, авторски права, марки, образци и др. Тук спадат дейностите по обслужване на търговията със стоки като: транспорт, застраховки, реклама и др.
В икономически аспект ВТС е израз на икономическите отношения между определи субекти, които постигат имуществени последици чрез нейното реализиране и тук има значение печалбата на отделните субекти.
В юридически аспект ВТС се разглежда като правомерен юридически факт, насочен към създаване, изменение или пресратяване на правоотношения в областта на външната търговия и свързаните с нея дейности.
В управленски аспект ВТС се разглежда като средство за управление в завършващия стадий на всяка външноикономическа и търговска дейност по реализацията на стоките, услугите и др. резултати – предмет на международния обмен.
б) характерни черти:
*една от страните по сделката трябва да е чуждестранно физическо или юридическо лице;
*имуществото – предмет на ВТС да преминава държавна граница;
*да се извършват плащания в чужда валута.
2. Видове ВТС
а) посреднически външнотърговски операции:
*операции по препродажба;
*комисионни операции;
*консигнационни операции;
*агентски операции;
*брокерски операции;
*финансови-кредитни операции.
б) реекспортни операции:
*класически реекспортни операции;
*операции “суич” и “але-ретур”, т.е. превръщане на едни вид валута в друг и “отиване-върщане” на валута обратно на движението на стоката;
*сделки за преработка (на ишлеме);
*транзитни операции.
в) насрещна търговия:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външноикономическа дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.