Външноикономическа дейност


Категория на документа: Икономика


г) обекти на регулиране – самите изпълнители на ВИД, т. е. Отделни фирми, корпорации, обединения и др.
д) равнища на регулиране:
*национално;
*регионално;
*световно.
е) актове на регулиране на ВИД – те представляват международни договори между отделните държави и могат да бъдат класифицирани съобразно различни критерии:
*според броя на участниците – двустранни и многостранни;
*според допустимостта на на нови страни – открити и закрити;
*според предмета на регулиране – политически, икономически, военни, социални и др.;
*според времетраенето си – срочни и безсрочни;
Международните договори се сключват в писмена форма и имат регламентирана форма и съдържание.
2.2. Основни органи и организации за регламентиране на ВИД на световно равнище.
Организация на обединените нации (ООН) е най-представителната и компетентна организация на международните икономически отношения. Създадена е след Втората световна война и Устава й е подписан в Сан Франциско през 1945 год.
Основните цели на ООН са:
*поддържане на международния мир и безопасност и предприемане на мерки срещу нарушителите;
*развитие на дружески отношения между всички народи;
*осъществяване на международно сътрудничество в икономическата, социалната, културната и др. области;
*център за съгласуване действията на народите за постигане на поставените цели.
Принципите на ООН са следните:
*равенство на всички държави членки;
*доброволно изпълнение на поетите с Устава на ООН задължения;
*разрешаване на сопрните въпроси с мирни средства;
*ненамеса във вътрешните работи на др. държави.
Членове на ООН са всички държави, които са приели нейния Устав – 189 бр.
В структурата на ООН има спомагателни органи:
Общо събрание – състои се от представите на всички държави членки и работи на сесионен принци (чрез сесии).
Съветът за сигурност на ООН – той е най-важният подтоянно действащ орган и се състои от 15 члена, пет от които са постоянни (Русия, САЩ, Великобритания, Франция и Китайската народна република). Останалите 10 непостоянни члена се избират от Общото събрание за 2 годишен срок.
Икономически и социален съвет на ООН – състои се от 54 членове, които се избират от Общото събрание за срок от 3 години; целта му е да развива сътрудничество в икономическата и социалната сфера, чрез изследвания, конференции, изработване на проекти и др.
Специализирана конференция на ООН по търговия и развитие – тя съдейства за развитието на международната търговия на равноправна и взаимноизгодна основа.
Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) – то възниква след Втората световна война и се подписва в Женева през 1947 год. Задачите му са да осъществява мерки за регулиране на международната търговия, а принципите на ГАТТ са: недопускане на дискриминация в търговската дейност, намаляване на митата, взаимност при предоставянето на отстъпки и др.
Организация на ООН по промишлено развитие (ЮНИДО) – създадена е през 1967 год. Тя координира цялата дейност по промишлено развитие и ускоряване на индистриализацията на развиващите се страни; осъществява програми и проекти за внедряване и трансфер на технологии, конкултации по промишлено развитие и др.
Програма на ООН за развитие (ПРООН) –съществува от 1965 год. И е средство за предоставяне на техническа помощ, отпускане на средства, предоставяне на специалисти, обучение на кадри и др.
Организация на ООН по прехраната и земеделието (ФАО) – създадена е през 1945 год. И в нея членуват почти всички страни членки на ООН; целите й са в повишаване продуктивността на селското стопанство, правилно разпределение на ресурсите; премахването на глада във всички райни на света и др.
Международен валутен фонд – създаден е през 1945 и има статут на специализирана организация към ООН. Седалището му е във Вашингтон. Основни задачи на Фонда са: подпомагане на международното валутно-финансово сътрудничество; поддържане стабилността на националните валути на страните членки; въвеждане на конвертируемост на валутите; предоставяне на кредити и др. ресурси; оказване на техническа помощ и консултации на страните членки.
МВФ има свой капитал, който се формира от вноски на страните: САЩ, Англия, Германия, Франция, Япония, Канада, Италия. Размерът на вноските се определя от икономическите възможности на страните. България поддържа постоянни вързки с МВФ, във връзка с получаването на кредити и при обслужване на външния си дълг.
Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР) – има статут на специализирана организация към ООН и в нея членуват само страни членки на МВФ. Целта е да съдейства за развитието на външната търговия и равновесие в балансите на страните чрез предоставяне на капитали.
Световна търговска организация (СТО) – основните й цели са: съдействие за повишаване жизненото равнище; осигуряване на заетост; нарастване на доходите и покупателната способност; разширяване на производството; опазване на околната среда. Функциите на СТО са: подпомагане на търговските отношения; регулиране на възможни спорове; преглед на търговската политика на страните.
2.3. Основни органи и организации за регламентиране на ВИД на (регионално) европейско равнище.
Една част от международните организации в Европа действат в обхвата на целия континент, а друга в по-тесни териториални граници (например Балкански полуостров, Скандинавските страни и др.)
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа – тази организация не е трайно установена и провежда системни мероприятия, като нейните представители вземат участие в решаването на европейските въпроси. Тя регламентира принципите, на основата на които се развиватотношенията между европейските страни в оплитическата, икономическата и научната област.

Организация за Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС) нарича се още Пакт за икономическо сътрудничество и е подписана от 11 страни – Албания, Армения, Азърбайджан, България, Грузия, Гърция, Русия, Турция и др. Главната цел на организацията е да развива икономическото сътрудничество между страните участнички.
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – създадена е от развитите Европейски страни, но освен тях участват още и други държава – САЩ, Канада, Австралия, Мексико и др. България също се стреми да установи връзки с ОИСР чрез подписване на споразумения, относно икономическото развитие на страната.
Икономическа комисия на Европа (ИКЕ) – в нея членуват европейски страни, а България е наблюдател от 1950 год.
Европейска асоциация по свободна търговия (ЕАСТ) – тя работи по либерализация на търговията, премахване на митата, нелоялната конкуренция и др. България има споразумение с ЕАСТ от 1993 год. За създаване на зони за свободна търговия.
2.4. Европейски съюз и участието на България в него.
а) създаване на ЕС.
Първоначално е създадено Европейска икономическа общност (ЕИО) през 1957 год. В Рим от страните:Белгия, Франция, Западна Германия, Италия, Люксембург, Холандия, като по-късно през 1997 год. се трансформира в ЕС, като в него участват 15 страни: Белгия, Франция, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Великобритания, Португалия, Холандия, Австрия, Швеция, Финландия. Официално са обувили своите кандидатури още европейски държави, в т. ч. и България.
Целите на ЕС са формулирани в различни области, като в икономиката по-важните са: елиминиране на метата и количествените ограничения върху вноса и износа; установяване на общи мита и обща търговска политика спрямо трети страни; отстраняване между страните членки пречките за свободно движение на хора, услуги и капитали; провеждане на обща политика в областта на селсокото стопанство; провеждане на обща транспортна политика.
б) органи за управление на ЕС.
Европейска комисия – тя е изпълнителен орган и се състои от 20 члена (по двама от големите страни и по един от по-малките); седалището на ЕК е в Брюксел; на всеки 4 години членовете й се менят.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външноикономическа дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.