Външноикономическа дейност


Категория на документа: Икономика


1.Външноикономическа дейност – същност и обхват.
1.1.Предпоставки за възникване и съществуване.
Развитието на съвремения свят е обективно обуславено от редица фактори:
а) необходимост от подходяща природна среда, в която да съществува човешкия индивид, тъй като при сегашното интернационализиране и глобализиране въпросите на природата са пряко свързани с икономическата дейност, не само в национален, но и в международен мащаб. Проблемите на екологията определят и външноикономическата дейност във всяка страна.

б) развитието на възпроизводствения процес във всяка страна не може да се осъществава само в национални граници, тъй като са необходими суровини, материали, средства, работна села, технологии, организационни форми и средства принадлежащи на много страни.
в) неблагоприятното въздействие на човека върху природата – земя, води и т.н . излиза извън границите на отделната страна и налага тези въпроси да се разрешават в международен мащаб.
г) съвременната научно-техническа революция изисква по-нататъшно развитие на външноикономическите връзки, тъй като не е възможно сложните и комплексни научни изследвания и открития да се извършват без ползването на международния опит и знания.
д) ролята на информацията и информационните технологии нараства и те служат не само за натрупване и обмен на информацията, но и за ефективно управление на производството, на научните и обществените процеси в международен мащаб.
1.2.Същност и характерни черти на външноикономическата дейност.
а)определение – Тя е продукт на човешкото поведение, което включва интелектуални и волеви моменти, резултат от човешкия интелект.
Външноикономическата дейност има икономически и стопански характер и е свързана с икономиката на отделната страна, но се проявява и в сферата на външноикономическите отношения.
б)характеристики на външноикономическата дейност
*световно стопанство – То представялва съвкупност от националните стопанства на отделните държави и техните връзки и взаимоотношения, като ново качествено състояние, различно от простия сбор на посочената съвкупност. Тази съвкупност съществува като динамична система, която се развива по свои закономерности.
*международен пазар – той е частта в световното стопанство, в която се извършва реализацията на стоките.
1.3.Обхват на външноикономическата дейност – тя обхваща различни видове дейности, а именно:
а) Международно производствено сътрудничество - то има веществена, икономическа, организационна и правна основа и при него се обменят стоки, валути и др. и се осъществяват външнотърговски сделки. При разглеждането на международното производствено сътрудничество е необходимо да се разграничат международната специализаци и коопериране на производството.
*международната специализация е концентрация на производството на дадена продукция в няколко страни с оглед удовлетворяване на потребностите им и използване на преимуществата, с които страните разполагат – природни, научни, технически, технологически и др. При специализацията се съддават устойчиви и трайни връзки. Тя се осъществява в различни форми:
От гл. точка на своя обхват тя може да бъде вътрешноотраслова (осъществява се само в рамките на даден отрасъл – машиностроене, металургия, химическа промишленост и др.) и междуотраслова (осъществява се в различни отрасли например в отраслите на селското стопнаство).
От гл. точка на участващите страни специализацията може да бъде двустранна (между две страни) и многостранна.
От гл. точка на степанта на достигнатата специализация в производството тя може да бъде предметна (отделни държави се специализират по производството на определен вид готова продукция – автомобили, ел.мотори и др.); повъзлова или подетайлна (държаните се специализират в производството на отделни възли и детайли – мотори за автомобили, кораби и др.) технологична (отделните фази на производствения процес се превръщат в самостоятелни производства – суровини, ел. Енергия и др.).
*кооперарането на производството – то представява трайни и постоянни връзки между отделните държави с цел осъществяване на определни фази от производствения процес за производството на крайни продукти (автомобили, самолети и др.).
б) Международно научно-техническо сътрудничество – осъществява се в разнообразни форми:
*обмен на научни, технически и производствени постижения чрез предаване на чертежи, техническа, технологична и др. документация, лицензи, проекти и др.;
*обмен на специалисти и запознаване с опита и постиженията им за съвместно обсъждане и решаване на различни научни, технически и производствени въпроси;
*сътрудничество при разработване на научно-технически прогнози и програми;
*консултации по въпросите на развитие на различни области на науката и решаването на конкретни научни задачи;
*координиране на научни и технически изследвания;
*сътрудничество между научни, научно-проектански и научно-внедрителски организации;
*сътрудничество при подготовка на специалисти и научни кадри в различни области на науката.
в) Операции, свързани с международните валутно-финансови отношения – дейностите по предоставянето на държавни кредити; на кредити, гарантирани от държавата; дейности по разплащания, свързани с различните видове външноикономическа дейност; по предоставяне на икономическа помощ на отделни държави от международни организации.
г) Операции, свързани с чуждестранните инвестиции – в отделните страни се разработват специални закони, които уреждат условията и редът за влагане на инвестициите в страната от чуждестранни лица и закрилата на тези инвестиции, както и условията и реда за осъществянае на приоритетни инвестиционни проекти – Закон за чуждестранните инвестиции.
д) Международен туризъм – обособява се като самостоятелен отрасъл в икономиката и се осъществява по правила, които важат във външноиномическата дейност.
е) миграция на работната сила – обхваща въпроси, свързани с движението, заплащането, социалното осигуряване и статута на работниците от други страни.
ж) Предоставяне на концесии върху различни обекти – предоставяне на особено право на ползване върху конкретен обект – публична държавна собственост или такъв, изграден със средства на коцесионера.
з) Дейността на чуждестранните застрахователи – предвижда се възможност на територията на страната да се извършва застраховане и презастраховане на стоки – предмет на стокообмена; кредити, свързани с вноса и износа, след разрешение от Националния съвет по застраховане.
и) Въпросите на приватизацията – основни купувачи са чуждестранни юридически лица и дейността им зависи от закони, свързни със собствеността върху предприятията, доставката на материали, стоки, регистриране на печалбата, плащания на държавата, осигуряване на работната сила, финансови, данъчни, митнически и др. парични разпоредби, действащи в страната.
к) стопанска дейност на чуждестранни юридически или физически лица.

2.Регулиране и регламентиране на външноикономическата дейност.
2.1.Същност на външноикономическата дейност
а) определение – регулирането на ВИД е процес на уреждане на функционирането на тази дейност чрез използване на икономически и административни методи, средства и инструменти, а също и на организационни форми – държавни и междудържавни институции, стопански организации и фирми с национален и транснационален характер.
б) особености на регулирането на ВИД:
*комплексност и сложност на ВИД;
*свързва се както с националното така и със световното стопанство;
*променя се динамично под въздействието на различни политически, икономически и др. фактори;
*засяга важни държавни интереси на отделни страни и групи държави;
*тя е средство за решаване на политически задачи и е единство между икономиката и политиката.
в) субекти, които осъществяват регулирането на ВИД:
*отделните държави;
*международни органи и организацииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външноикономическа дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.