Външната търговия (Дейвид Рикардо)


Категория на документа: Икономика


 ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

/тема/

ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

/ДЕЙВИД РИКАРДО/

Предмет: Икономически теории

Изготвено от: Михаела Попова Лектор: Проф. М. Михайлова
Фак. №: 12065005
Специалност: Маркетинг

Плодив, 2013

Дейвид Рикардо е привърженик на концепцията за икономическия либерализъм. С корени на еврейско потекло, той напуска Испания и след време се установява първоначално в Холандия, по-късно в Англия.

Еврейският произход му помага и му дава ориентир към търговията и икономиката.

Той е привърженик на свободното предприемачество и търговия.

Дейвид Рикардо е против намесата на държавата в икономиката. Държавата трябва да е изолирана от производството, размяната и търговията. Ролята на държавата е да създаде принципи в данъчната политика. Тя не трябва да пречи и оказва негативно отношение при натрупване на капитала. Данъците трябва да са умерени, защото в противен случай, това ще се отрази на потреблението и натрупване на капитал. Последствията ще бъдат - намаляване на богатството и спад на потребителския интерес.

Дейвид Рикардо смята, че външната търговия е твърде полезна за една страна. Това произхожда от факта, че приходът който се изразходва за количеството и разновидността на стоките, поради ниската цена, създава възможност за спестяване и натрупване на капитал. Това е еквивалент и за вътрешната търговия. Не е доходоностно да се влагат капитали в по-добро разделение на труда, подобряване на машинния парк, подобрения на пътища. Това повлиява благоприятно върху ползата за потребителите, тъй като дава възможност за същия труд стойността на продукта да се повиши. Не е ефективно за същия труд да се получава по-голямо количество от произведената стока, в която е вложен капитал за усъвършенстване на технологиите. Това няма да се отрази на покачването на капитала и увеличение на печалбата.

Намаляването на работната заплата може да повлияе в положителна посока върху увеличението на печалбата, но няма да окаже никакво влияние върху цената на стоката.

Важно правило при разменната търговия е да се спазва толерантност за относителната стойност на стоките. Относителната стойност на стоките на една страна, не е регулатор на отоносителната стойност на стоките разменяни между две или повече страни.

Когато се предостави пълна свобода в търговията, всака страна насочва максимално усилията си върху своя капитал и труд в такива отрасли, които са икономически най-изгодни за нея. Но всеобщо правило е, че трудът вложен в стоката определя нейната стойност.

Според Д. Рикардо страните трябва да се да се специализират в производството на дадени стоки според своите ресурси и условия. Така вино трябва да се произвежда във Франция и Португалия, жито трябва да се отглежда в Америка и Полша а железарски изделия и други стоки трябва да се изготвят в Англия. В една и съща страна печалбите се намират, винаги на едно и също равнище или се различават само доколкото приложението на капитала може да бъде повече или по-малко сигурно и подходящо.

Дейвид Рикардо разграничава ниската стойност на парите от високата стойност на продукти, като например жито сукно или която и да било друга стока с която парите могат да се сравняват. От тук и извода, че ако парите имат постоянно една и съща стойност, житото или другите стоки ще се разменя срещу по- голямо количество такива пари. Ценате им ще се повишават. Те ще се растат вследствие на новите технологии в промишлеността. Това ще дава възможност да се произвеждат стоки с предимство поради прилив на пари. Стойността им ще падне и тогава те ще се разменят за по-малко количество жито.

При свободна международна обмяна не може да има нито излишно нито достатъчно количество пари. Намаляването на парите в една страна и увеличаването им в друга не влияят върху цената само на една стока, а върху цените на всички стоки. Необходимо е парите да се разпределят между отделните страни само в такива количества, които са необходими да регулират доходна разменна търговия. Понижаването на цените води до засилване на износа. Търговския баланс постепенно се превръща от пасивен в активен. Ако търговията е свободна, то пасивния търговски баланс не може да се задържи дълго в една страна.

Премии за износ и внос, нови данъци върху стоките нарушават естествената разменна търговия, което създава условия да се внасят или изнасят пари, за да се приспособят цените към естествения ход на търговия. Това засяга в по-малка или по-голяма степен всяка една страна от търговския свят. Освен нормални колебания в стойността на парите в търговския свят, съществуват и частни колебания, на които парите са изложени в отделните страни. Стойността на парите никога не е еднаква в които и да било две страни, това зависи от относителното облагане, производственото умение, природни дадености и др. Колебанията в стойността на парите, различията в цените на стоките, които са общи за повечето от тях, както приливът и отливът на пари няма да окаже въздействие върху нормата на печалбата.

Печалбата зависи и от работната заплата, но не от номиналната, а от реалната. Също така от броя работни дни за които работника получава тази заплата.

Всяка страна има точно количество пари, което трябва да има. Парите няма да имат една и съща стойност в отделните страни., По отношение на много стоки разликата между тях може да бъде различна.

Валутния курс и сравнителната стойност на парите в различните страни оценени в стоки не трябва да се взимат под внимание. Валутният курс никога не се установява, като се пресмята сравнителната стойност в стоки, като например жито, вино или други такива. Стойността на валутата на една страна се пресмята в стойността на валутата на друга, конкурентно способна. Когато паричния поток се спира насилствено от държавно законодателство и парите не се установяват справедливо, няма граници за колебанията на валутния курс. Тогава резултатите са еднакви с тези при които се пускат в обръщение книжни пари, те не подлежат на размяна срещу законови пари. Тяхното обръщение е ограничено в страната, където са издадени. Те изобщо не могат да се разпространяват в други страни. Равнището на обръщение ще се наруши и валутния курс ще бъде неблагоприятен за страната, където количеството на средствата за обръщение е прекомерно. Това са мерки, приети със закони, последствията от които задържат парите в една страна, а потокът на търговия в другите страни расте и не спира.

Докато златото е единствения еталон в Англия, парите ще са обезценени, защото стойностите между злато и пари е неравностойно. Независимо дали стойността на златото се понижава или пада.

С това мерило трябва да се съобразяват докато законът не избере друго мерило и докато не бъде открита някоя друга стока, чрез чиято употреба не се получи по-съваршен еталон от този който е установен за момента.

Дейвид Рикардо е привърженик на икономическия либерализъм и е за пълна свобода на външната търговия. Външната търговия според него трябва да се основава на международно географско разделение на труда. Страните трябва да се специализират в производството на дадени стоки според своите ресурси и условия за тяхното производство и реализация на пазара.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Външната търговия (Дейвид Рикардо) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.