Всички теми за държавния 2011 Туризъм от Дуле


Категория на документа: Икономика


Тема 1. Пазарен механизъм.Същност и видове пазари.Търсене и предлагане.пазарно равновесие и факторот време.

Пазарен механизъм.Същност.Видове пазари.

Наи-общата предтсва за пазар се свързва със сферата на размяната,където се осъществява търсене и предлагане на сроки.Пазарът възниква на основата на възникването и развитието на стоковото производство и размяната.Хилядолетия наред първобитните хора са се трудили без да усещат нужда от размяна.Всичко което било нужно за тях е била общата собственост.Това е било така ппоради липсата на излишъци.Сразвитието на раздела на труда се развива производителността на труда се появяват относителни излишъци,водачите на общностите налагат лидерството си и се превръщат в собственици.
Първоначално размяната е имала стихиен характер.Без ясни представи за .Смята се че около 2600 г.пр.хр. тя вече е съществувала.
-появата на парите 4000г.пр.хр.-размяната неимоверно се ускорява,а с това се развивати осъвършенстват пазарните отно6ения.В наи-широк смисъл пазарът се разбира именно като цялостна организация на разменния процес,предопределяща начина на комуникиране м/ду производители и потребители.
В този смисъл пазарът се дефинира така:Пазарът е системна позация на икономиката,в която естествени механизми осигуряват равновесие на търсене и предлагане,и регулират взаимодействие на участващите в размяната-копувачи и продавачи. В един по-различен смисъл(маркетингов смисъл)пазарът се разбира като взаимодействие м/ду куповачи и продавачи, които имат определени повече или по-малко сходни характеристики,като равнище на доходи, потребности, навици,геогр.местоположени и т.н.В наи-тесен смисъл(в ежедевието)пазарът се рразбира като мястото,където се осъществява размяната.Икономиката,при която производството на благата се осъществява от милиони производители, всеки от които все по-тясно се специализира в определена област и поради това е принуден да предлага продукта си за размяна се нарича пазарна икономика.
Но стоковото производство е само един от белезите на пазарната икономика.Това е също икономика,която пазарът се явява всеобщ регулатор на деловата активност,двигател на тази активност е икономическия интерес и стремежът към лична изгода.Това намира израз в конкуренцията на основата,на която системата на пазарната икономика функционира ефективно без да има нужда от човек или институция,която да разработва планове,да контролира дали те се спазват.
Страните,развиващи се на о-вата на пазара показват изобилие от стоки и висок жизнен стандарт.Но критиците на този начин на организация на обществения живот твърдят,че тои води до безработица,инфлация,силно нерзвенство и бедност.
Водещо значение в пазарните отношениа изпълняват цените,които носят о-на информация за предпочитанията на потребителите и възможностите на производителите.Цените се формират на основание на двете о-ни пазарни сили:търсенето и предлагането.Именно в тяхното въздействие се изразява "недвижимата ръка",която според Адам Смит координира действията на участниците в стопанския живот без да са нужни други намеси и институции.Пазарните цени показват на потребителя какво,колко трябва да пожертва за да се сдобие с желаното благо,а на производителя кои са предпочитаните стоки за потребителя.
В пазарната икономика производството и размяната на благата се основават на 2 важни принципа:
Първия се свежда до това че всеки участник в пазарните процеси има максималистично поведение-т.е.стреми се към максимална изгода при минимални разходи.
Вторият принцип се свежда до това,че при това максимално поведение има ограниения и задръжки,които намират израза в действието на редица обективни закони,като закона за растящите разходи,принципите на възвръщаемост.

Пазарът изпълнява 3 о-ни функции:
Комуникационна,
координационна,
мотивационна.
Същността на Комуникационната се изразява в това,че без информацията която им дава пазара,икономическите субсидии щяха да вземат много погрешни решения,а цените давайки инф.за предпочитанието на индивидите насочва производството към онези стоки,и при такова равнище на качество и технологии,което е желано от потребителя.
Мотивационна функция - без да се включва в пазарния процес не можем да имаме нужните доходи.
Пазарът има сложна структура.
Разграничава стоки за производство,стоки за потребление,трудов пазар,финансов пазар-паричния+капиталов пазар. Според функционалото му предназначени можем да разграничим пазар на фактори и продуктов пазар(стоки и услуги за крайно потребление) Развитието на пазара до борсите,аукционите,търговете.
Босовата търговия е посредническа,осъщетвена чрез брокер и при спазването настрого определени правила,регламентирани в закона.О-ни участници са фирмите,домакинствата,различни правителствени или неправителствани организации.Домакинствата от една страна са крайни потребители,а от друга собственици на факторите за производство-труда,земята и капитала.Фирмите са по-скорокосвени пазарни участници,които поемат деловата инициатива и организират производството на стоки и услуги.

Търсене.

Търсенето и предлагането са двете осн.променливи на пазара,чиито изменения са определящи за пазарното равновеси.Когато става дума за търсене в икномическата теория и практика винаги се има в предвид платежоспособното търсене.За да се осъществи такова е нужно да притежание на пари,но трябва да е на лице и второ важно условие,а именно желанието да се закупи дадена стока.Така комбинацията от разполагане на лични следства и желание за покупка образува платежоспособно търсене.Величината на платежоспособното търсене се определя от количеството на едни или други стоки,които потребителите могат да закупят при сложените им цени и паричните им доходи.Един от съществените фактори,който влияе на търсенето са цените.Съществува обратна връзка м/ду величината на платежоспособното търсене и цената на конкретна стока.Колкото цената е по-висока,толкова по-малко е нейното търсене.Тази връзка се изразява чрез закона на търсенето,който гласи че при равни дрги условия,колкото е по-високо нивото на търсената стока или услуга,толкова е по-малко търсеното количество от нея.

В/ху търсенето на стоки и услуги влиаят и други фактори.Например доходите на домакинствата.За тъй наречените нормални стоки е на лици положителна,права връзка м/ду нарастването на дохода и търсенето на стоката/услугата.Т.е. при равни други условия,когато доходът на домакинството расте,расте и потреблението.

Друг фактор който влияе в/ху търсенето са цените на останалите стоки,но връзката м/ду конкретна стока и нейното търсене и цените на останалите стоки е различна в зависимост дали става дума за допълващи стоки,за стоки заместители или за стоки,които нямат връзка с разглежданата стока или услуга.Ако в резултат на изменението на цената на стоката заменител се повиши или падне нейното търсене,то в противоположна посока ще се промени търсенето на заместващата я стока,а цената и ще се промени в същата посока,в която се е променила цената на първата.

При допълващи се стоки,ако в резултат на измеенията на една от доп.стоки се промени нейното търсене ,то в същото направление ще се търсенето на дугата стока,а цената и ще се промени в посока противоположна на цената на първата стока.Влияят се ваимно и цените и търсенетона стоки,които на пръв поглед изглеждат независими.Когато се променят цените на стоки с нееластично търсене(хляб),то при равни др.условия потребителят е принуден да отдделя все по-голяма част от дохода си за тях и в резултат намалява търсенето на стоки с дълготрайно търсене(еластични).

Друг фактор,койтоо влияе са очакванията на индивидите.Много често очакваето за инфлация стимулира търсенето и то расте независимо,че растът и цените.ВЛияние в/ху търсенето оказва и качеството на стоките.Това е свързано с аномалия,която се нарича "Веблен" и се появява при съмнение на потребителя,че цените са ниски ,защото и качеството е ниско.

"Снобски ефект"-има групи,които,огато една стика поевтинее сппират да си я купува,и почват да си вземат по-скъпи стоки със същото предназначени за да покажат че са от друга група от обществото.

Обобщение:В/ху търсенето влияе цената на определена стока,доходът на населението,цените на останалите стоки,качесрвото,вкусовете и предпочитанията,техният брой и др.Когато става дума за ценовия фактор имаме движение по кривата на търсенето.Когато става дума за неценовия фактор(всички останали фактори)имаме цялостно изместване на кривата на търсенето вдясно и вляво..Различни домакинства могат да бъдат категоризирани към различни групи взависимост развнището на доходите им.Те имат различна покупателна стойност.Когато обобщим търсенето на опр.стока или услуга,което всяко едно домакинство има,за всяко конкретно равнище на цената,получаваме пазарно търсенена конкретна стока.

Предлагане.
Под предлагане на дадена стока,разбираме количеството от нея,което се предоставя за продажба на пазара при определена цена.Предлагането също се обуслава от много фактори и за да се разкрие тяхто влияние също се прилага метода при равни др.условия.Т.е. концентрораме се в/ху конкретен фактор,като приемаме останалите за незаменими.

Зависимостта на предлагането на даденаа стока е права и се изразява чрез закона на предлагането,който гласи,че при равни др.условия,колкото по-висока е пазарната цена,толкова по-голямо е предлаганото количество.

Друг фактор,който влияе на предлагането са производствените разходи.Коклото по-високи са те,толкова по-неизгодно за производителя е да предлага стоката си при установилата се на пазара цена.Предлагането е в зависимост и от цените на останалите стоки.Връзката е обратна.

Когато се разглежда директна връзка м/ду цена и предлагано количество имаме движение по кривата на предлагането.Когато се изследва влиянието на неценови фактори,кривата на предлагане се измества цялостно.Търсенето и предлагането са двете осн.пазарни сили.Когато те се уравновесят се формира равновесната пазарна ценаи равновесното пазарно количество.Установяването на пазарно равновесие изисква повече или по-малко време за реакция на пазара.Освен това равновесието не е неизменно.То се влияе от различни фактори и е по-скоро динамично.За пазарно равновесие говорим не в абсолютен смисъла,а в смисъл на относителна устойчивост за определен период от време на търсените и предлаганите количества около определено ценово равнище.

Пазарно равновесие и факторът време.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Всички теми за държавния 2011 Туризъм от Дуле 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.