Връзките в икономическата система


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство - гр.София

Курсова работа

по

Система на национални сметки

на тема:
Връзките в икономическата система

ИЗГОТВИЛИ: ПРОВЕРИЛ:

Връзките в икономическата система:
Видове,

Идентификация,
Подходи за групиране на стопанските субекти и икономическите дейности,
Методи (принципи) за регистриране на икономическите връзки

Икономическата система представлява съвкупност от елементи и връзките на взаимна обусловеност между тях.Връзките на практика се осъщесвяват от стопанските субекти или така наречените икономически агенти.Те действат като физически или юридически лица, което значи ,че могат да действат или самостоятелно, или обединени в различен тип организации.При дефинирането на стопанските субекти е важно да се решат две задачи.Така да се определят субектите, че да могат да се изследват връзките между автонономните центрове за вземане на решения чрез разходите, които правят и приходите , които получават. Също така да се даде възможност за изследване на връзките между еднородни икономически дейности (и техните резултати), извършвани от различните стопаснки субекти.Връзките могат да се изследват благодарение на използването на функционалния и институционалния подход.Тези връзки в икономическата система се изследват в два аспекта:
> Като връзки, изразени чрез движението на парични потоци
> Като връзки, изразени чрез движението на реални потоци от материални продукти и услуги
Стопанските субекти се групират на основата на три подхода:
> Резиденти и нерезиденти - според критерия физическо присъствие на територията на страната
> Институционален подход
> Функционален подход
Според първия подход икономическите агенти се делят на вътрешни- резиденти и външни-нерезиденти.Критерият за такова разграничаване , възприет в статистическата практика е физическото присъствие на територията на страната.Добре е да се уточни понятието територия на страната.Това е територията , оградена с политическите граници, а за морските държави в нея се включват и териториалните води.Към територията на страната принадлежат:
> Самолети, които са контролирани от резиденти , независимо дали се намират на собствено или чуждо въздушно пространство или територия
> Плавателни съдове, които плават под национален флаг, дори плаващи в чужди териториални води
> Платформи за добив на нефт и газ в чужди територии , ако на страната са дадени изключителни права
> Посолства, консулства и военни заведения на страната в други страни
Международните организации( като ООН , Световна банка), членове на които са държави или посолства са наддържавни и не се определят като резиденти или нерезиденти , независимо на чия територия се намират. Обаче постоянният им персонал се състои от резиденти.
За юридическите лица има изискване да извършват дейността си на територията на страната , за да се определят като резиденти, независимо каква е тяхната националност.И за физическите лица има изискване за физическото им присъствие на територията на страната. Също така се вземат в предвид само тези с постоянно местожителство. За резиденти на една страна се считат лицата , които пребивават на територията й за срок равен или по-голям от една година , независимо каква е тяхната националност.В категорията на резидентите не се включват:
> Чуждестранните граждани , които пребивават на територията на страната за по-малко от година с цел отдих, развлечения и др
> Членовете на екипажите на чуждестранни кораби и самолети, намиращи се на територията на страната
> Сезонни работници от други страни
> Официални дипломатически представители
> Лица, които пристигат в страната за срок по-малък от година в качеството им на специалисти по монтаж на машини или за оказване на друга помощ
> Сътрудници на международни организации, които пребивават в страната за срок по-малък от една година
Нерезидентите или въшните икономически агенти биват групирани по териториален признак - например страни от Източна или Западна Европа , от Балканите и т.н.
Вътрешните стопански субекти се групират по два признака:
Институционален подход - Той е свързан с отношението на икономическите агенти към финансовите потоци .Характерно за него е , че един автономен център за вземане на решения се включва в определена група със сродни на него субекти с всичките си дейности.Стопанският субект бива причисляван към определена група в зависимост от основната му дейност.
Функционален подход - Свързва се с отношението на стопанските субекти към реалните потоци от икономически блага. При него акцентът се поставя не върху агента ,а върху извършваната от него дейност.Поради това , ако един стопански субект извършва различни по своя характер дейности, те се отнасят към различни групи. Така се получават относително еднородни резултати от тези дейности, независимо кой ги извършва. По този начин могат да се изследват връзките между специфичните видове дейности и техните резултати.
Съчетаването на тези два подхода дава възможност да се характеризират както видовете стопански субекти, така и видовете икономически дейности.

Видове дейности
На основата на функционалния подход в зависимост от вида на извършваната дейност се обособяват четири вида относително еднородни дейности:
Отрасли, произвеждащи стоки - Тук се включват всички дейности, извършвани от различни стопански субекти , чиито полезен ефект е стока .Основните отрасли, които произвеждат стоки са шест на брой :
> Селско стопанство, лов, риболов и горско стопанство
> Добиваща и обработваща промишленост и производство на електроенергия, газ и водаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзките в икономическата система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.