Връзките с обществеността като управленска функция


Категория на документа: Икономика


Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Стопанско управление

Реферат
На тема: Връзките с обществеността като

управленска функция

Велико Търново
2013

Същностна характеристика на Връзките с обществеността

Понятието "Пъблик пилейшънс" произхожда от английски език и е употребено в САЩ през втората половина на миналото столетие. В превод "Пъблик рилейшънс" означава "обществени отношения", "отношения с обществеността", "общувания за получаване на позитивно мнение", "дейност за изграждане на обществено мнение" и "връзки с обществеността".

Връзки с обществеността е нова професия, която се стреми към признание и зрялост. Тя обхваща отношенията между организация и заобикалящата я среда. Връзките с обществеността са управленска функция, която индентифицира, установява и поддържа взаимоизгодни отношения между организацията и публиките, определящи нейният успех и провал. Връзките с обществеността се стреми да създаде име, престиж, образ на фирмата.

Служи за поддържането на комуникацията, разбирателство, предприемане и сътрудничество в тази организация или аудитория, включва управляването на проблеми и въпроси. Използва проучвания и етични комуникационни като основни свои средства. Целта на работата по връзките с обществеността е да способства за разбирателство.

Основни характеристики на връзките с обществеността:
1. Пъблик Рилейшън като професия и практика е мениджърска функция, която цели постигане на разбиране и одобрение на дейността на организацията;
2. Обхваща всички области на обществения живот, независимо дали се касае за икономически субекти, организации с идеална цел, политически, властови или държавни институции; видни личности от областта на културата, шоу бизнеса, спорта.
3. Връзките с обществеността съществуват обективно в практиката на съответната организация. Специалистите по PR идентифицират тези връзки, активизират ги, насочват вниманието и информацията към различните публики.
4. Включват всички вербални и визуални изразни средства на организацията, които се използват за формулиране и изразяване на нейните цели, задачи, стратегия, мисия и философия.
5. За връзки с обществеността е характерна двустепенната комуникация, т.е. задължително се прави оценка на общественото мнение и на отношението към действията на организацията.
6. Връзките с обществеността обхваща всички нива на комуникация, не само с външни за организацията публика, но и вътре в нея.
Еволюция на връзките с обществеността

Някои автори намират корените на PR още в цивилизациите на древна Вавилония, Рим, Елада. Отделните изследователи смятат, че в ранната епоха на феодализма и по-късно. В средните векове в организацията на гилдиите някои хора са изпълнявали функции, които се доближавали до отделни елементи на тази дейност.

Връзки с обществеността утвърждават и разширяват дейността си по-късно. Едва след индустриалната революция и през етапа на централизацията на капиталите в промишлеността и търговията в САЩ. Крупните американски фирми - обединения, корпорации, концерни, картели и други, наемали образовани младежи, специализирали се в разработването на рекламни средства и в организацията на рекламни и пропагандни акции. По това време отношението към работническите злополуки и стачки е било частно дело, с което се занимавали отделните компании. Тяхната политика не се ръководела от мнението и настроението на американското общество. С появата на публичния фронт на големият американски журналист Айви Лий, нещата започват да се променят.

В началото на века каменовъглените мини на САЩ били разтърсвани от работнически вълнения и стачки. На Лий била възложена задачата да подобри отношенията между работодателите и обществеността информирана от печата.

По време на стачката Лий превърнал идеята си в конкретни дела. Айви Лий е първият сътрудник на мощна компания, който започва масово да използва и раздава материали на вестници и списания за дейността й. Опитът на Лий широко се разпространява във Великобритания, Франция, Италия, Испания и други страни. Много специалисти от развиващите се страни усърдно проучват опита на Айви Лий, търсейки възможностите да ги приложат в своята практика, като се съобразяват с особеностите на икономосоциалната среда. Постиженията на Лий го поставят на първо място, основоположник, теоритик и практик в създаването и развитието на Връзки с обществеността. Те обединяват средства и форми, които използват за осъществяване на двустранна информационна връзка между материалната сфера, от една страна и обществеността, от друга страна, протичаща в рамките на националните граници и извън тях.

Голямата депресия в САЩ - 1929 - 1931 г. става причина много американци да погледнат с голямо недоверие на бизнес-сферата. В опита си да спечелят отново благоразположението на публиката корпорациите създават свои отдели по ВО. Федералното правителство също се опитва да се справи с последиците и изобщо с лошия икономически климат в страната и то също използва ВО. Президент по това време е Франклин Рузвелт. Той създава една цялостна реформаторска програма, която отговаря изцяло на планирана предварително кампания с една единствена цел - спечелване на общественото доверие. За първи път обаче Рузвелт открива могъщия потенциал в електронните средства за масова комуникация в лицето на радио комуникацията. Всяка седмица той се обръщал непосредствено към американците и неговите изказвания, дискусии, коментари и действия спечелват общественото благоразположение.

В периода между двете световни войни се разработват методи за информиране на обществеността. След втората световна война се създават условия за развитието на дейността на Връзки с обществеността. В днешно време те се използват от частни компании, националните и транснационалните конгломерати, така и от държавните учреждения, благотворителните организации и др., с цел да се установи и поддържа взаимно разбирателство и обществеността като цяло.

Връзки с обществеността - необходимост продиктувана от развитието

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзките с обществеността като управленска функция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.