Връзки с общественоста


Категория на документа: Икономика


Утилитаризмът предполага, че ние можем по някаква форма да измерим чистите предимства на всяка постъпка. На тази основа в мениджмънта се поставя въпроса за ефективността. Ако сте банков инспектор и имате възможност да дадете само един кредит, на кого ще го дадете - на организация, която иска да разшири производството на хляб и хлебни изделия, или на организация, която ще използва кредита за игрални казина и шоу бизнес.
По какъв начин ще измерите всички положителни и отрицателни ефекти от една такова действие?
Очевидно е, че по всяка вероятност този въпрос, който се предизвиква от самата същност на утилитаризма, може да се разреши само, ако банковият инспектор приеме произволно, че ценностите на една социална група са по-приемливи от ценностите на друга социална група. Това практически означава, че утилитарните измервания на полезните ефекти, се основават на субективизма и предпочитанията на вкусовите на една избрана група.
Принцип на формализма
Принципът на формализма е известен и като принцип на универсализма. Това е принцип за правата на човека. В етиката "правото е система от норми, която осигурява съвместен живот на хората, на основа на личната свобода и минимум наказания за нарушаването им".
Моралните права са свързани със задълженията. Обикновено моралното право на дадена личност може да бъде определено и реализирано чрез моралните задължения на други личности. Моралните права са основа за оправдание на определено поведение, както и за предпазване от някакви действия и поведения.
Моралните права не съвпадат с юридическите права. Те се определят на основа на етичните стандарти - норми и принципи. Така например правото на труд е морално право в тези страни, чийто правни системи не го включват като конституционно право.
Особеностите на моралните права са по-различна база за етична оценка в сравнение с тази, която предлага утилитаризма. Има различни видове морални права:

Негативни права - определят се чрез задълженията на другите да не се намесват в определени дейности на личността, тъй като тя притежава дадените права;

Позитивни права - в тях се изтъква, че някои други субекти имат задължението да осигурят реализирането на правото дадена личност да действа свободно и в съответствие със своя интерес;/li>

Договорни права и задължения - в тях има морални изисквания като например договорящите се страни да се информират своемвременно една други за настъпили обстоятелства по изпълнение на договора; договарящите се страни стъпват доброволно в договорни отношения; договарящите се страни трябва да са информирани напълно за същността на съглашението и т.н.
Принцип на справедливостта
Приципът на справедливостта е изискване за съответствие между деяние и възмездие, между право и задължение, между вложено и придобито. Справедливостта е древен идеал в соцално-политическите доктрини. В този аспект са познати различни разбирания за справедливостта като:

Справедливостта като равенство, съгласно което се пледира за равно разпределение на благата и вредите между всички хора в групата или обществото;

Справедливостта според участието и приноса на всеки;

Справедливостта според нуждите и потребностите (социалистическа справедливост);

Справедливостта като свобода, която се опира на принципа "от всеки според избора му, всекиму според избраното от него".
Тъй като принципът на справедливостта има по-широк социално-политически смисъл, а не само морално-етичен, някои изследователи го изключват и оставят като основни етични принципи само тези на утилитаризма и формализма.
В заключение
Трите разгледани по-горе принципа са база за три типа морална аргументация. Всеки един от трите принципа акцентира на различен аспект от човешкото повединие. Така например, утилитаризмът акцентира върху общото благо, но игнорира индивидуалните потребности. Универсализмът акцентира върху индивидуалните потребности, но игнорира общото благо и разпределението на блгата. Справедливостта акцентира върху разпределението на благата, но игнорира индивидуалните потребности и общото благо.
Журналистиката има за цел да съобщава и предава новините, а също така да изразява и отразява гледни точки и мнения. Тя включва и събирането, анализирането и изнасянето в публичното пространство на информация за актуални събития, личности и тенденции. Журналистиката включва вестниците, списанията, радиото и телевизията, а в последните 15-20 год. интернет и напопоследък мобилния телефон.
Според тематиката, с която се занимава, журналистиката може да бъде разследваща, културна, спортна, парламентарна, криминална и други. Под същото название в учебните програми на университетите фигурира и специалността, която студентите изучават.
Връзки с обществеността (Пъблик рилейшънс), съкратено "ПР" и разговорно "пиар" е сфера, занимаваща се с поддържането на публичния имидж на известни или публични личности, организации и програми. Това е дейност, която създава взаимоизгодни взаимоотношения между дадена организация и нейните потребители, от които взаимоотношения зависи нейният успех или провал.
Дейностите свързани с ПР включват изказвания на конференции, сътрудничество с медиите, кризисни комуникации, социални медии, както и лични връзки с работещите в дадена организация. За разлика от рекламата, при която има еднопосочна връзка, при пиара целта е да има взаимоодействие, да съществува и обратна връзка.
Радиото е способ, позволяващ преноса на сигнали чрез модулиране на електромагнитни вълни. Чрез радиовълни се пренасят звук, изображение и данни, но масово е възприето по-тясното значение, а именно пренасянето на звук. Радио за кратко може да се нарича и самия радиоприемник, а понякога и радиопредавателят, както и комбинираните приемо-предавателни радиостанции. Популярното име на радиоприемник, основан на транзисторна (или интегрална) технология, е транзистор.
То е сред основните средства за масова информация, което предава и разпространява основно говор и музика. Предприятие, чиято основна дейност е създаването и разпространение на радиопрограми, се нарича радио оператор (често просто радиостанция или само радио). Тя организира производството на радио програми, като съчетава усилията на журналистиката, музиката, образованието, киното, операта и театъра в процеса. Частните радиостанции се издържат главно от реклама, а обществените се издържат основно от правителствена субсидия или от събирането на такси и дарения. Първата организация, имаща за основна дейност обществено радиоразпръскване е британската корпорация Би Би Си, създадена през 1922 г.
Новините по телевизията, 1956 година
Телевизията е телекомуникационна технология за приемане и предаване на разстояние на движеща се картина, черно-бяла или цветна (видео), обикновено придружавана от синхронизиран звук. От гледна точка на разпространението на информация телевизията е едно от средствата за масова информация. За разпространението на телевизионния сигнал се използва термина "телевизионно разпръскване". За телевизионното разпръскване е необходимо да се осъществят три процеса: заснемане (преобразуване на светлината в електрически сигнали; предаване (трансмисия) на електрическите сигнали по преносната среда и тяхното приемане; обратно преобразуване на електрическите сигнали в светлинни импулси, пресъздаващи оптическото изображение на обекта.
Кинофилмът е разказ, история, реализирана и разказана чрез бързо сменящи се изображения на екран. Те се създават чрез записване на поредица от фотографски снимки, чрез използване на анимация или чрез други техники за визуални ефекти. Филмите най-често са предназначени за показване по телевизията или в кината.
Филмите играят важна роля в културния живот - като изкуство, като източник на забавление и като средство за образоване и информация. Визуалните и музикални елементи на филмите са универсално разбираеми, а преводът на текстовото им съдържание чрез дублаж или субтитри дава възможност за тяхното международно и универсално разпространение. Съществуват игрални и документални филми. Наименованието идва от факта, че в зората на киното първите филми са записвани и прожектирани с помощта на фотографски филми, фотографски ленти.
ИнтернетИнтернет е глобална система от взаимносвързани компютърни мрежи, която обслужва милиарди потребители по целия свят. Тя представлява де факто преплетени мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, обществени, академични, търговски и държавни мрежи, свързани помежду си чрез сложна система електронни и оптически мрежови устройства и съоръжения. Интернет служи за пренасяне на голямо разнообразие от информационни ресурси и услуги - снимки, научна информация, филми, електронна поща и други.
Телефонните или телевизионните услуги стават основа съответно на интернет телефонията и интернет телевизията, а издаването на вестници е трансформирано в уебсайтове, блогове и фийдове. Интернет позволява или ускорява възникването на нови форми на общуване между хората, като интернет форуми, нюзгрупи и социални мрежи.
Корените на Интернет са в 60-те години на 20 век, когато Съединените щати финансират изследователски проекти на различни военни институции, целящи изграждането на устойчиви разпръснати компютърни мрежи. Тази дейност поставя началото на международни усилия за развитието на нови мрежови технологии, което довежда до комерсиализирането на международната мрежа в средата на 1990-те години и популяризирането на множество нейни приложения в практически всяка област на съвременния живот.
Мобилният телефон е електронно телекомуникационно средство. Повечето съвременни мобилни телефони се свързват към клетъчна мрежа от базови станции, която от своя страна е свързана с обществена телефонна мрежа или сателит. Освен стандартните гласови функции мобилният телефон може да поддържа и множество допълнителни услуги като SMS (кратки текстови съобщения), достъп до Интернет и MMS (за изпращане и получаване на снимки, звуци и видео).
Издателската дейност е синоним на публикуване или с други думи процесът на издаване на написан материал. Той може да бъде книга, справочник, статия във вестник и т.н. Това което позволява на автора на произведението да достигне до неограничен кръг читатели.
С издателската дейност се свързва разпространението на печатни издания като книги и вестници, но развитието на интернет през последните десетилетия прибавя нови области и нови възможности включвайки електронните източници, като например електронни версии на книги и периодични издания, а също и уеб страници, блогове, видео игри и други. Някои автори имат възможността сами да публикуват произведенията си.
Книгите са печатни произведения с научно или литературно съдържание, с броширани или подвързани листа. Те се създават в печатници, а разпространението им се нарича книгоразпространение. Продават се в книжарници, а могат да се вземат под наем в библиотеки. Книгата може да е с меки или твърди корици, а напоследък и електронни издания.
Списанието е периодично печатно или електронно издание. Както вестниците, така и списанията са с определена тематика и са адресирани до определена група читатели. За разлика от вестниците обикновено има по-малък формат, по-голям обем, страниците са скачени, има корици и по-рядка честота на излизане. С навлизането на компютърната обработка много от списанията се отпечатват на луксозна гланцирана хартия, с висококачествен печат и фотографии и изобилстват от рекламни послания.
Вестникът е печатно или електронно периодично издание, най-често ежедневно или ежеседмично. Вестникът съдържа новини, мнения и анализи, както и реклами. Неспециализираните вестници обикновено публикуват информация за местни или национални политически събития и личности, за престъпността, бизнеса, културата, обществения живот и спорта. Повечето традиционни издания съдържат и рубрики с редакционни статии и с лични мнения на избрани автори. Вестникът е първото модерно средство за масова инфромация, възникнало през XVII век в Европа.
До началото на XX век вестниците са най-бързо реагиращото на актуални събития средство за информация. С появата на електронните медии (радио, телевизия, Интернет) вестниците губят първенството си в актуалността на информацията, но в продължение на десетилетия продължават da съществуват успоредно с тях. Днешните повечето вестници често имат сайтове онлайн.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзки с общественоста 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.