Връзки с акционерите


Категория на документа: Икономика


Тема 6. Връзки с акционеритеУЧЕБНАТА ТЕМА
Акционерите са особено важна група сред фирмените заинтересовани, тъй като са законен собственик на предприятието или част от него. Техният залог в рентабилното му функциониране е пряк, ако не и най-съществен. Затова фирменото ръководство и отделът ВО трябва да отделят специално внимание на интересите, желанията и потребностите на акционерите.
Темата включва следните основни въпроси:
* Типове акционери
* Форми за защита на икономическите интереси на акционерите
* Информираност на акционерите за фирмените дела
* Участие на акционерите в управлението на фирмата
* Роля на акционерите за повишаване социалната отговорност на фирмата

1. Съдържание на учебната тема

Типове акционери

Акционерите биват два типа - хора и организации. Хората като физически лица са преки собственици на част от предприятията; други физически лица влагат пари в различни по вид фондове. Организациите като акционери също са преки собственици на части от предприятията, а гражданите като техни вложители - непреки. Както в развитите страни, така и у нас - по предварителни данни - косвената собственост върху акционерния капитал дава възможност за неговата концентрация. Тази тенденция има пряко значение за връзките между фирмата и акционерите, което се състои във все по-голямата възможност и потребност на организационните акционери да вземат участие във фирменото управление. Индивидуалните акционери имат самочувствието не толкова на собственици, колкото на инвеститори, чиито очаквания за добра възвръщаемост на вложените средства ще бъдат или няма да бъдат осъществени. Чрез покупко-продажби на голям процент от акциите на фирми организационните акционери обаче имат финансовата сила да оказват влияние върху действията на фирменото ръководство, пряко въздействайки върху финансовото състояние на фирмата.

Според законовата уредба на конкретната държава акционерите с определен дялов капитал имат легитимното право да влияят върху решенията на фирменото ръководство чрез гласуване или в краен случай - чрез оспорване на неговите действия по съдебен ред. Освен това чрез гласуване акционерите могат да избират директори и да им търсят отговорност за управлението на предприятията, да одобряват или отхвърлят сливане или поглъщане на предприятия, да гласуват предложения на групи акционери. Но основното им право - да продават акциите си - е особената им потенциална сила срещу неадекватните действия на ръководството.

Форми за защита на икономическите интереси на акционерите

Въз основа на икономическия си интерес от получаването на дивиденти акционерите са особено заинтересовани да бъдат своевременно информирани за финансовото състояние на фирмата. Не всички акционери обаче имат компетентността да използват информацията от годишните и тримесечните отчети и други документи на фирмата, до които законът им дава право на достъп. Тук идва ред на фирменото ръководство да делегира права; чрез финансовия, счетоводния и юридическия отдели то оказва съдействие на отдела ВО за подготвянето на информация, която различните групи акционери намират за необходима в повече или по-малко обработен и обобщен вид.

Друг начин за защита на интересите на акционерите са тримесечните и годишните събрания, на които представител на фирменото ръководство изнася доклад. Задачата на отдела ВО е да участва в подготовката на доклада, като подава предварителна информация за състава, образователното равнище и професионалната подготовка на отделните групи акционери. Съдържанието и езикът на доклада са от важно значение за информирането на акционерите по достъпен и изчерпателен за всеки от тях начин. Ако докладът не е съобразен с потребностите на някоя от групите акционери, тя няма да получи представа за миналите, настоящите и бъдещите действия на ръководството и съответно на това няма да бъде в състояние да защити своите финансови и граждански интереси.

Информираност на акционерите за фирмените дела

Някои индивидуални акционери не се чувстват достатъчно подготвени за ефективно присъствие на годишното събрание. Те разчитат за информация предимно на годишния отчет, предоставяйки анализа му на независими финансови експерти. Отделът ВО носи пряка отговорност за изготвянето на такива отчети, тъй като трябва да координира усилията на няколко отдела на фирмата и да осигури коректност, яснота и изчерпателност на информацията до границите на фирмената тайна.

Осъзнавайки зависимостта си от добрите взаимоотношения с акционерите, съвременните фирми са склонни да разкриват все повече информация за действията си. Към нея те отнасят и данни за ръководния състав на фирмата, за начина на избиране на директорите, за определената им заплата - до евентуален конфликт на интереси или причини за напускане на висши служители, включително несъгласие с конкретни виждания на останалата част от ръководния състав. Информацията за членовете на борда на директорите се отнася до участието им в борд на директорите на други фирми и организации, до стойността на акциите им във фирмата, до правото им да купуват допълнителен брой акции, както и до подробности за пенсионното им осигуряване. Отделът за ВО обработва и разпространява сред акционерите тази информация, за да намали подозренията им за фаворизиране на отделни лица или за нерационално изразходване на фирмени фондове19.

Участие на акционерите в управлението на фирмата

Прякото или непрякото участие на акционерите в управлението на фирмата зависи от мениджърския подход при балансирането на силите на три групи претенденти за влияние: борда на директорите, висшето ръководство и акционерите.

Бордът на директорите носи законова отговорност за действията на фирмата: определяне на нейните цели, стратегия и тактика, избиране на ръководен състав за изпълнението им, оценяване на изпълнението. Бордът на директорите е пряко отговорен и за защитата на интересите на акционерите, които са го избрали чрез гласуване. Съществуват "вътрешен" борд на директорите, в който по-голямата част от членовете са на висши ръководни длъжности във фирмата, и "външен" борд на директорите, състоящ се в по-голямата си част от външни на фирмата специалисти - юристи, учени, банкери, търговци. При варианта "външен" борд на директорите отделът ВО има повече и по-разнообразни задачи, свързани с организирането, комуникирането и поддържането на публичността на директорите пред акционерите и обществеността. В крайна сметка авторитетът на фирмата зависи от публичния образ на всеки член на борда на директорите като такъв, но и като специалист в своята професионална област и като гражданин. Затова публичността на това по закон най-висше ръководство е ако не по-важна, то поне равна по важност на тази, която е необходима за президента на фирмата и неговите заместници. Не по-малко важна е предварителната работа на отдела ВО по издирването на подходящи лица и убедителното им представяне пред ръководството на фирмата и акционерите, преди да се издигне кандидатурата им за участие в борда на директорите.

Някои бордове функционират чрез комитети. Изпълнителният комитет е форма за пряко участие на борда на директорите в управлението на фирмата при вземането на най-важните решения. Одиторският комитет обикновено е съставен от външни директори и има по-скоро наблюдателни функции - да анализира финансовите отчети и да дава оценка за вътрешния финансов контрол на фирмата. Компенсационния комитет, също съставен от външни директори, определя и одобрява заплатите и бонификациите на ръководния състав. Номинационният комитет има задачата да издирва и препоръчва кандидати за ръководни длъжности на различните равнища на фирменото управление, както и за борда на директорите. Особено внимание заслужава практиката на някои фирми да обособяват комитет по етиката или комитет за връзки с обществеността в борда на директорите. С такова решение отделът за ВО заема полагащото му се място в управленската структура на фирмата, излизайки извън подчинението на фирменото ръководство и получавайки по-големи права в състава на най-висшия орган за управление. Този комитет от обиграни специалисти за ВО може да упражнява много по-силно влияние върху обществено отговорното поведение на фирмата.

Пред целия състав на борда на директорите се поставят много по-обширни задачи от контрола над ефективността на икономическите решения. Бордът трябва да поеме ролята на активист, който защитава интересите на акционерите, отзивчив е към общината, към потребностите на търговските партньори и потребителите, етичен е към гражданските права на служителите20. Изложени даже накратко, задачите на съвременния борд на директорите подсказват много от характеристиките на един активен отдел за ВО.

Описаната дотук схема за контрол над действията на фирмата в интерес на акционерите страда от недостатъците на теоретичното желателно мислене. Това, което изглежда лесно и просто, всъщност е нереално. Става дума за модела, според който акционерите избират борда на директорите; той от своя страна избира и отстранява професионалните мениджъри, които не действат в интерес на всички заинтересовани групи и на акционерите в частност - в противен случай акционерите отстраняват избрания от тях борд на директорите. Но обществото не може да постави борда на директорите като защитна стена между себе си и безогледния стремеж на професионалните мениджъри към максимална печалба най-малко по две причини. Първо, висшето ръководство на фирмата с позволени и непозволени средства оказва влияние върху членовете на борда на директорите да номинират нови директори не според обществените, а според фирмените интереси. В зависимост от това, чий е контролният пакет от акции, бордът на директорите се избира под неговото решаващо влияние и според неговите, а не според обществените интереси. Второ, преобладаващата част от по-дребните акционери нямат достатъчно познания и самочувствие за активно отношение към фирмените дела. Те се доверяват на професионализма на мениджърите и гласуват под тяхно внушение. Те не се доверяват на борда на директорите - особено на външния борд, състоящ се от ангажирани с друга основна дейност лица, изпълняващи незаинтересовано своята епизодична роля във фирмата. Като гласуват за посочени от професионалното ръководство лица, акционерите обикновено се ръководят от принципа "Поне да не пречат".

Роля на акционерите за повишаване социалната отговорност на фирмата

Обществеността търси начини да влияе върху социалната отговорност на фирмата, насочвайки съзнанието на акционерите върху факта, че те са не само получатели на дивиденти, а и граждани, чиито дългосрочни социални интереси могат да бъдат сериозно засегнати от краткосрочния стремеж към печалба. Законите в отделни страни дават различна възможност на акционерите да поставят и обсъждат социални проблеми пред годишните събрания. В някои страни и на различни етапи акционерите имат право да внасят предложения за обсъждане на социални теми, като същевременно са лишени от правото да поставят икономически въпроси на фирменото ръководство поради недостатъчната си компетентност. В други случаи решението е обратно - внасянето на въпроси извън прекия предмет на дейност на фирмата се възпрепятства, за да се защити фирмата срещу лобирането на социалните реформатори чрез акционерите "дивиденти". Мениджърите намират пътища да заобикалят публичното обсъждане на деликатни социални теми, но въпреки това има и някои - макар и малко на брой - групи от социално ангажирани акционери, отбелязали първите си малки победи още през 70-те години21.

В посока към повишаване на обществената отговорност са и някои предложения за усъвършенстване структурата и състава на директорските бордове. Като по-успешен вариант на комитета за връзки с обществеността към борда на директорите се предлага целият борд да се избира по принципа за връзки с различните заинтересовани обществени групи. Такива "публични" директори трябва да представляват основите групи заинтересовани, включително потребителите, малцинствата, еколозите, жените, както и цялата общественост. Целта е да се разшири кръгозорът на фирмата и да се даде възможност на засегнатите групи да участват поне представително при вземането на решения във фирмата. Бизнесът по принцип опонира на тази постановка, тъй като се счита, че директорските бордове все пак трябва да поставят благосъстоянието на фирмата пред специфичните интереси на една или друга обществена група22.

Друго предложение се отнася до обособяването на длъжностите "президент на фирмата" и "президент на борда на директорите", които в повечето фирми се изпълняват от едно и също лице23. При такава структура президентът на фирмата ще носи отговорност за нейните вътрешни дела като икономически, финансови и технически операции и ще се отчита пряко пред борда на директорите. От своя страна президентът на борда на директорите също ще се отчита пряко пред борда, но за своята област на компетентност - връзките с външната фирмена среда. С това разделение на длъжностите се цели бордът да получава по-правдива картина за функционирането на фирмата и за неговия обществен резонанс.

Един от важните въпроси на връзките с акционерите е съблюдаването на интересите на работниците и служителите, притежаващи акции на фирмата. Идеята за работниците акционери поначало е насочена към създаването на по-голяма заинтересованост на персонала от икономическите резултати на фирмата чрез участието му в разпределението на печалбата. Държавата от своя страна насърчава работническото акционерство като една от формите за социално развитие на обществото - данъчното облагане на фирмата се редуцира според броя на акциите, закупени от персонала. В допълнение на тази първоначална идея идва обобщеният практически опит. Той показва, че интересите на работниците акционери се раздвояват, че те не могат да направят компетентен избор между краткосрочните си интереси от разпределянето на по-голяма печалба за дивиденти и дългосрочните си интереси от използването на печалбата предимно за инвестиции. Този личен конфликт на интереси в съзнанието на всеки работник може да бъде ако не напълно решен, то поне значително облекчен с усилията на специалистите по ВО. В случая задачата им е да разясняват пред персонала фирмените приоритети за даден период на достъпен език, откровено и достоверно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзки с акционерите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.